Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRIPOR/ZAPOR

Pripor/zapor

 

Če med vašim bivanjem v tujini zoper vas odredijo pripor in v kolikor to želite, vztrajajte pri svoji pravici, da o tem obvestijo pristojno diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije (v skladu s 36. členom Dunajske konvencije o konzularnih odnosih).

 

Konzul tako vzpostavi stik z vami in vam pojasni potek splošnih sodnih postopkov v državi. Lahko vam posreduje seznam odvetnikov (vendar se za njihovo strokovno delo ne odgovarja) ter vam pomaga v skladu s svojimi pooblastili in možnostmi. Na vašo željo lahko konzul obvesti vaše sorodnike ali prijatelje in vam posreduje njihovo pošto ali nakazan denar ter vas v zaporu obišče. V primeru, da v državi, kjer ste priprti ni diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije, lahko zahtevate, da se obvesti katero od držav članic EU.

 

V primeru odvzema prostosti, konzul za vas ne more položiti varščine ali vas pravno zastopati. Diplomatsko predstavništvo oz. konzulat ali Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije ne morejo izposlovati izpustitve iz pripora/zapora ali omilitev kazni.

 

Prenos izvršitve kazni

 

Če ste med vašim bivanjem v tujini pravnomočno obsojeni na kazen zapora, imate pod pogojem, da gre za državo članico EU ali za tretjo državo, ki je podpisnica Konvencije Sveta Evrope o transferju obsojenih oseb, možnost zaprositi za prenos izvršitve kazni v Republiko Slovenijo. To pomeni, da se prestajanje kazni v tujini nadaljuje v Republiki Sloveniji. Slovensko sodišče obsojenca ne spozna za krivega in tudi sicer ne spreminja izreka tuje sodbe, saj ne ugotavlja dejanskega stanja.

 

Postopek prenosa izvršitve kazni med Republiko Slovenijo in državo izreka kazni poteka skladno z dvema zakonskima podlagam:

a) (če ste pravnomočno obsojeni v DČ EU): Zakon o  sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije

b) (če ste pravnomočno obsojeni v tretji državi, ki je podpisnica konvencije): Konvencija Sveta Evrope o transferju obsojenih oseb in notranjo zakonodajo obeh držav

 

V nadaljevanju podajamo le osnovne informacije glede postopka, celovito informacijo pa lahko pridobite na Ministrstvu za pravosodje Republike Slovenije.

 

a) Prenos izvršitve kazni iz države članice EU

 

Pravna podlaga za priznanje in izvršitev odločbe, s katero je v drugi državi članici EU državljanu Republike Slovenije izrečena kazen zapora ali ukrep, ki vključuje odvzem prostosti, je Okvirni sklep Sveta 2008/909/PNZ z dne 27. novembra 2008 o uporabi načela vzajemnega priznavanja sodb v kazenskih zadevah, s katerimi so izrečene zaporne kazni ali ukrepi, ki vključujejo odvzem prostosti, za namen njihovega izvrševanja v Evropski uniji. Okvirni sklep se uporablja v razmerju do vseh držav članic EU, ki so predmetni okvirni sklep implementirale v svojo notranjo zakonodajo. Republika Slovenija je navedeni okvirni sklep implementirala v svoj pravni red v 14. poglavju ZSKZDČEU-1.

 

Vloga obsojenca za prenos izvršitve kazni, izrečene v eni od držav članic EU, v RS se lahko vloži pri:

sodišču, ki je kazen izreklo ali upravi zapora, kjer obsojenec prestaja kazen ali sodišču v RS, kjer ima obsojenec svoje stalno prebivališče ali začasno bivališče (če se zadnjega bivališča ne da določiti se prošnja vloži na Okrožno sodišče v Ljubljani).

 

V okviru sodelovanja med državami članicami EU poteka komunikacija med pristojnimi pravosodnimi organi neposredno, brez sodelovanja Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije. Praviloma torej med sodiščem, ki je izreklo kazen, in sodiščem, ki odloča o izvršitvi kazni.

 

Slovensko sodišče pozove sodišče, ki je izreklo kazen, da mu posreduje dokumentacijo, določeno v 136. členu ZSKZDČEU-1, in sicer:

pravnomočno odločbo, s katero je bila kazen izrečena,

obrazec iz Priloge 6 zakona (potrdilo), ki ga izpolni in potrdi pristojni organ države izdaje,

prevod potrdila v slovenski jezik.

 

Slovensko sodišče lahko prizna in izvrši pravnomočno odločbo sodišča države članice EU, ki je odločbo izdalo, če se obsojenec nahaja na ozemlju države, ki je kazen izrekla, ali v Republiki Sloveniji, in pod naslednjimi pogoji:

1. ne glede na soglasje obsojenca, če je ta državljan Republike Slovenije, in

a) ima v Republiki Sloveniji stalno ali začasno prebivališče, vključno s primeri, ko je obsojenec pobegnil oziroma prišel v Republiko Slovenijo, da bi se izognil kazenskim postopkom ali izvršitvi kazni v državi izdaje, ali

b) mu je bil v državi izdaje pravnomočne odločbe izrečen izgon, prisilna odstranitev ali drug ukrep, ki ima za posledico, da oseba po odpustu s prestajanja kazni ali ukrepa, povezanega z odvzemom prostosti, ne sme več ostati na ozemlju te države;

2. s soglasjem obsojenca, če je bilo po določbah tega poglavja ugotovljeno, da obstajajo posebne okoliščine in vezi, ki jih ima obsojenec v Republiki Sloveniji, na podlagi katerih je mogoče utemeljeno sklepati, da bo izvrševanje kazni v Republiki Sloveniji olajšalo njegovo vključitev v družbeno okolje.

 

Okvirni sklep in ZSZDČEU-1 taksativno naštevata, kdaj sodišče RS ne prizna in ne izvrši pravnomočne odločbe.

 

Po pravnomočnosti odločbe predajo osebe izvede Policija.

 

b) Prenos izvršitve kazni iz tretje države v RS

 

Skladno s Konvencijo so pogoji za transfer sledeči:

obsojena oseba izrazi željo za premestitev oziroma privoli v transfer,

da je državljan Republike Slovenije,

da je sodba, s katero je bila obsojena v drugi državi pogodbenici, pravnomočna,

da je kazen, ki jo še mora prestati, daljša od šestih mesecev.

 

Osebe, ki lahko podajo prošnjo za transfer obsojene osebe so:

obsojena oseba (v primeru, da prošnjo poda obsojena oseba sama, se šteje, da je s tem podala svoje soglasje k transferju),

njeni sorodniki,

partnerji,

zakoniti zastopniki ali pooblaščenci.

 

Po prejemu prošnje za prenos izvršitve kazni Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije po uradni poti zaprosi za potrdilo o državljanstvu Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije. Ko prejme potrdilo, ga skupaj s prošnjo o prenosu izvršitve kazni posreduje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije, to pa ga posreduje pristojnemu ministrstvu v državi, ki je izrekla kazen, ki mora Ministrstvu za pravosodje Republike Slovenije, če se s transferjem obsojene osebe strinja, poslati dokumentacijo v skladu z drugim odstavkom 6. člena Konvencije.

 

Ko Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije od pristojnega ministrstva države, ki je izrekla kazen, prejeme zgoraj navedeno dokumentacijo, jo posreduje krajevno pristojnemu okrožnemu sodišču v Republiki Sloveniji. Za izvedbo postopka prenosa izvršitve kazni v Republiki Sloveniji mora slovensko sodišče skladno s 517. členom Zakona o kazenskem postopku RS, priznati tujo sodno odločbo.

 

Da bi sodba, ki jo izda pristojno sodišče v RS, postala skladno z zakonodajo RS pravnomočna, jo je potrebno vročiti obsojencu v državo izreka kazni.