Skoči na vsebino

PODPORA RAZVOJU PROSTOVOLJNIH REŠEVALNIH ORGANIZACIJ V SRBIJI

Namen projekta je bil predstavitev slovenskega sistema zaščite in reševanja, ki v veliki meri temelji na prostovoljnih organizacijah, prenos slovenskih dobrih praks in svetovanje pri vzpostavitvi učinkovitega in trajnostnega modela prostovoljnih reševalnih služb v Srbiji. Področje zahteva celostno obravnavo: od zakonodaje do financiranja in ureditve statusa prostovoljnih gasilcev in drugih reševalcev, in pri tem smiselno povzemanje sistemskih rešitev iz držav EU, predvsem iz tradicije in izkušenj Avstrije, Nemčije in Slovenije. Gre za dolgotrajen proces, ki zahteva uveljavljanje novih sistemih rešitev, uveljavitev novih organizacijskih struktur in ozaveščanje prebivalcev ter potencialnih prostovoljnih reševalcev o prednostih prostovoljnega dela na področju zaščite in reševanja ob nesrečah, vlaganja v izgradnjo infrastrukture in opreme, usposabljanja itd.


V okviru tridnevne konference v Sloveniji so se udeleženci iz MUP Srbija (33) in 4 predstavniki Kvadrilaterale seznanili z organiziranostjo prostovoljstva na področju zaščite in reševanje v Sloveniji, Avstriji in Nemčiji ter pripravo priporočil za vzpostavitev oziroma nadgradnjo obstoječega stanja prostovoljnih reševalnih organizacij v Srbiji (zakonodajne in organizacijske rešitve, priporočila glede usposobljenosti in opremljenosti prostovoljnih struktur, promocija prostovoljstva ipd.). Poleg ključne vloge, ki jo imajo pri angažiranju obstoječih potencialov občine, je pomembno tudi ustrezno načrtovanje in priprava na naravne in druge nesreče, ki zajema oceno ogroženosti občine, načrt zaščite in reševanja, operativni gasilski načrt in načrt alarmiranja, kar sedaj manjka. Z načrtovanim novim srbskim Zakonom o izrednih razmerah bo k dejavnejšem vključevanju občin na tem področju prispevalo tudi vzpostavljanje funkcije občinskega menedžerja za zaščito in reševanje, ki bo kot strokovnjak lahko skrbel za razvoj področja zaščite in reševanja, vključno s krepitvijo prostovoljnih reševalnih služb občine. Pomembna je tudi priprava in sprejem podzakonskih aktov, ki bo zagotovila ustrezen pravni okvir za delovanje sistema. Izpostavljeno je bilo tudi, da je za razvoj prostovoljnega gasilstva bistvenega pomena sistematično delo z otroci in mladimi in zaključek je bil, da se Gasilski zvezi Srbije predlaga ustanovitev Mladinskega sveta in Sveta za mlade Gasilske zveze Srbije, ki bosta oblikovala in izvajala nacionalne programe za spodbujanje vključevanja otrok in mladih v sistem zaščite in reševanja. Več »

 

Slovenija svetuje Srbiji na področju zaščite in reševanja, spletna novca MZZ, 9. 10. 2015
Konferenca za podporo razvoju ukrepanja v izrednih razmerah v Srbiji in vloge prostovoljnih reševalnih organizacij, spletna novca MZZ, 1. 10. 2015