Skoči na vsebino

KROVNI PROJEKT BILATERALNE TEHNIČNE POMOČI ČRNI GORI PRI POGAJANJIH O PRISTOPU K EU

Krovni projekt bilateralne tehnične pomoči Črni gori pri pogajanjih o pristopu k EU je v letu 2015 potekal že četrto leto zapored začenši z letom 2012. V okviru t.i. krovnega projekta slovenski strokovnjaki-javni uslužbenci svetujejo ministrstvom Črne gore v posameznih fazah pogajalskega procesa (pregled usklajenosti zakonodaje, akcijski programi za doseganje pogojev, priprava pogajalskih izhodišč ter druge naloge povezane s tem procesom).

 

V lanskem letu je Slovenija iz naslova "Krovnega projekta" nudila bilateralno tehnično pomoč Črni gori pri sledečih pogajalskih poglavjih: 8 - Politika konkurence (področje nadzora državnih pomoči); 17 - Ekonomska in monetarna unija (na področju implementacije ESA-2010 metodologije v javnih financah); 11 - Kmetijstvo (področje razvoja podeželja); 3 – Pravica do ustanavljanja in prost pretok storitev (področje priznavanje poklicnih kvalifikacij); 28 - Zaščita potrošnikov in zdravja (področje varstva potrošnikov); 14 - Promet (področje cestnega in pomorskega prometa ter žičnic) in na horizontalnem področju - spremljanje usklajenosti nacionalnega pravnega reda s pravnim redom EU. Več »