Skoči na vsebino

UREDITEV HUDOURNIKOV NA TOPČIĆ POLJU

Naselje Topčić polje so v poplavah maja 2014 preplavile hudourne vode in drobirski tokovi hudournikov Ciganski potok, Starinska rijeka in Baretnjak. Nastala je velika gmotna škoda, saj je nanos hudourniških naplavin ponekod segel do višine streh stanovanjskih objektov, prekril pa je tudi cesto in železniško progo. Zaradi močnih večdnevnih padavin so se v zaledju hudournikov nad naseljem sprožili zemeljski plazovi, ki so zapolnili struge in povzročili rušilne hudourniške tokove, ki so odnesli lokalne ceste. Močno deževje v začetku avgusta 2014 je ponovno povzročilo poplave v naselju in dodatno gmotno škodo.


Z donacijo Republike Slovenije se bo sofinancirala prva faza sanacije, ki ji mora kmalu zatem slediti še druga faza. V prvi fazi se bo pripravila projektna dokumentacija za obe fazi in izvedla zemeljska dela prve faze. Projektna dokumentacija bo vključevala celostno ureditev hudournikov, nadzor nad hudourniškimi naplavinami in vključevanje proti-erozijskih ukrepov v ostale dejavnosti rabe prostora (gozdarstvo, kmetijstvo, infrastruktura…). V prvi fazi se bo na vseh treh hudournikih izvedla sanacija obstoječih ključnih pregrad ter izgradnja novih stabilizacijskih pregrad tik nad naseljem. Celovita ureditev hudournikov v zaledju in skozi naselje do iztoka je načrtovana v drugi fazi. Pri izvedbi sanacije se bo upošteval sonaravni pristop z uporabo avtohtonih in okolju primernih materialov (kamen, les,avtohtona vegetacija).


Projekt bo bistveno pripomogel k zmanjšanju ogroženosti prebivalcev v primeru novih poplav, preprečil nastanek večjih gmotnih škod ob novih nalivih in omogočil postopno naravno stabilizacijo pobočij. Več »