Skoči na vsebino

ŠOLSKA IN VRSTNIŠKA MEDIACIJA V BOSNI IN HERCEGOVINI

Pilotni projekt je v obdobju julij 2017 – junij 2018 izvajal ITF Ustanova za krepitev človekove varnosti (ITF) v sodelovanju z  Evropskim centrom za reševanje sporov (ECDR). V pilotni projekt so bile vključene 3 osnovne šole (OŠ) iz vseh etničnih skupin, in sicer iz distrikta Brčko, iz Republike Srpske (Doboj) ter iz Federacije BiH (Gračanica).


Osnovni cilj projekta je bil prenos znanja in izvajanja mediacijskih metod, ki se lahko uporabljajo pri reševanju vsakodnevnih konfliktnih situacij, ki se pojavljajo med učenci in učitelji, kot tudi med vrstniki samimi. Sodelujoči so se naučili komunikacijskih veščin, ki jih bodo lahko koristno uporabili tudi v nadaljnjem življenju. Projekt šolske in vrstniške mediacije je v BiH še posej pomemben, saj se z reševanjem konfliktov na konstruktiven in miroljuben način pomembno krepi medetnična in medkulturna strpnost ter dialog za izgradnjo trajnostnega miru v pokonfliktnih in tranzicijskih družbah.


V okviru projekta se je z interaktivnim in praktičnim usposabljanjem usposobilo učitelje za šolske mediatorje ter jim podalo smernice, kako šolsko mediacijo implementirati v izobraževalni ustanovi, kjer delajo. Del usposabljanja je ob omogočeni superviziji praktično izvajanje in vzpostavitev medvrstniške mediacije. Alternativni način razmišljanja in aktivacija učencev imata takojšen pozitiven vpliv na vzgojno problematiko in šolsko klimo. Šolska mediacija je eden od načinov, ki jih ima na voljo šola za spodbujanje in razvijanje sposobnosti moralnega razvoja učencev in strpnega ter konstruktivnega razreševanja konfliktov. S projektom se je ciljno populacijo primarno naučilo, kako spravljivo komunicirati ter kako na miren način ter z zadovoljstvom vseh vpletenih razrešiti konflikte.

 

Projekt je bil sestavljen iz štirih sklopov, in sicer (1) Usposabljanje učiteljev mediatorjev, (2) Izobraževanje učencev o mediaciji, (3) Supervizija izobraževanja učencev o mediaciji, ki ga izvajajo usposobljeni učitelji mediatorji ter (4) Zaključni dogodek in celostna evalvacija projektnih aktivnosti.


MZZ je projekt financiral v višini 24.000 EUR (20.000 EUR v 2017 in 4.000 EUR v 2018). Več»