Skoči na vsebino

MLADI IN GLOBALNI

 

Projekt je obravnaval problem neozaveščenosti otrok in mladih o možnostih aktivne vpetosti v lokalno in globalno okolje, nepoznavanja njihovih pravic in odgovornosti, kar vodi v pasivnost tudi v razmerah, kjer so kršene otrokove pravice, in ki so škodljive zanje ali za njihove vrstnike v drugih državah. Večja ozaveščenost učiteljev, staršev in splošne javnosti se pozitivno kaže v večji ozaveščenosti mladih. Slovenska fundacija za UNICEF je v 2013 in 2014 med drugim izvedla seminarje za pedagoške delavce o vključevanju globalnega učenja v redni pouk, spodbujanju samostojnega vključevanja otrok in mladih, opolnomočenju otrok pri doseganju lastnih ciljev, spodbujanju medsebojne pomoči in globalne odgovornosti.
 
S projektom se je otroke in mlade vzgajalo v odgovorne državljane sveta, ki razumejo in uresničujejo svojo odgovornost do sebe, do drugih in do okolja. Spodbujalo se je  samostojno delo mladih na področju vsebin globalnega učenja (otrokovih in človekovih pravic, čistega in varnega okolja, trajnostnega razvoja, mirovne vzgoje, preprečevanja medvrstniškega nasilja, enakosti in enakopravnosti).
 
Otroke in mlade se je usmerjalo, podpiralo in spodbujalo k dejavnemu vključevanju v družbeno dogajanje. V ta namen je UNICEF objavil natečaj Junior ambasador Unicefa, ki je v tujini že uveljavljen primer dobre prakse. Gre za dejavnost, namenjeno mladim, ki bi radi pripomogli k ozaveščanju javnosti o problematiki v državah v razvoju in o kršenju pravic na različnih ravneh družbe.
 
Globalno učenje je skupek načel izobraževanja in ozaveščanja različnih delov družbe. Vključuje vsebine, ki se nanašajo na posameznikovo vlogo v družbi ter poudarjajo njegovo soodvisnost in vpetost v globalno dogajanje, kot so človekove pravice, okolje in trajnostni razvoj, izobraževanje za mir in preprečevanje konfliktov ter medkulturno izobraževanje, socialna pravičnost, globalno državljanstvo, neenakost idr. Namen globalnega učenja je poudarjanje medsebojnih povezav ter pojasnjevanje vzrokov in posledic posameznih problemov na svetovni ravni, ki se jih širša javnost premalo zaveda. Več »