Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZASEBNI SEKTOR IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE

Podjetja prispevajo h gospodarski rasti, zagotavljajo delovna mesta in sodijo med ključne dejavnike razvoja in boja proti revščini. S sprejetjem univerzalne Agende 2030 za trajnostni razvoj na vrhu OZN septembra 2015 je zasebni sektor dobil tudi ključno vlogo pri novem globalnem partnerstvu.

 

Bilateralno razvojno sodelovanje Slovenije

Gospodarske družbe se vključujejo v izvajanje bilateralnega razvojnega sodelovanja preko Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR). CMSR po javnem pooblastilu izvaja projekte mednarodnega razvojnega sodelovanja in hkrati spodbuja gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in državo partnerico.

 

Ministrstvo za zunanje zadeve je na področju krepitve vloge zasebnega sektorja v mednarodnem razvojnem sodelovanju v okviru Javnega razpisa za izvajanje projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja 2018-2020 prvič spodbudilo sodelovanje nevladnih organizacij z zasebnim sektorjem. Pilotni projekt Učinkovitejša raba virov za trajnostno preživetje v okrožju Karongi v Ruandi s področja boja proti podnebnim spremembam in trajnostnem upravljanju z energetskimi in naravnimi viri se bo izvajal v eni od najmanj razvitih držav Podsaharske Afrike.

 

Evropska unija

Priložnosti za sodelovanje slovenskega zasebnega sektorja v razvojnem sodelovanju se ponujajo tudi v okviru EU, konkretno z njenimi finančnimi instrumenti za uresničevanje programov oz. projektov zunanje pomoči EU. EU vidi v zasebnem sektorju partnerja pri financiranju, izvajalca, svetovalca ali posrednika pri izvajanju podpore EU na različnih prioritetnih področjih razvojnega sodelovanja EU, kot so trajnostna energija, trajnostno kmetijstvo in kmetijske dejavnosti, digitalna in fizična infrastruktura, razvoj lokalnega zasebnega sektorja ter zeleni in socialni sektorji.

 

Ministrstvo za zunanje zadeve si prizadeva za vključevanje slovenskih podjetij, nevladnih organizacij, svetovalcev in izvajalcev tehnične pomoči v programe oz. projekte zunanje pomoči EU.
Stalno predstavništvo RS pri EU nudi podporo slovenskim podjetjem in nevladnim organizacijam pri njihovem vključevanju v programe oz. projekte zunanje pomoči EU (Kontaktna točka: ga. Helena Vodušek, svetovalka za razvojno sodelovanje; helena.vodusek(at)gov.si).

 

Koristne povezave:

- Novo Evropsko soglasje o razvoju
Sporočilo Evropske komisije "Krepitev vloge zasebnega sektorja pri doseganju vključujoče in trajnostne rasti v državah v razvoju"
Sklepi Sveta EU ''Vloga zasebnega sektorja pri razvoju''
Sklepi Sveta EU "Krepitev vloge zasebnega sektorja pri razvojnem sodelovanju: k ukrepom usmerjena perspektiva"
Finančni instrumenti zunanje pomoči EU
Inovativni finančni instrumenti EU

- Zunanji naložbeni načrt EU

- Aktualni razpisi in napovedi razpisov EuropeAid
Sektorski seminarji o konkretnih možnostih vključevanja podjetij v programe oz. projekte zunanje pomoči EU
- Zunanji mandat Evropske investicijske banke (European Investment Bank – EIB)
- Evropska zveza za družbeno odgovornost podjetij (Corporate Social Responsibility - CSR)

 

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)

Zasebni sektor je vključen v Globalno partnerstvo za učinkovito razvojno sodelovanje (Global Partnership for Effective Development Co-Operation). Na prvem visokem sestanku partnerstva (First High-Level Meeting of the Global Partnership for Effective Development Co-operation), ki je potekal aprila 2014 v Mehiki, je bila vloga zasebnega sektorja ena od prioritet zasedanja.

 

OECD je prispeval tudi Smernice za večnacionalna podjetja.

 

OZN

UN Global Compact je največja globalna pobuda za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj gospodarskih subjektov. Ustanovljen je bil leta 2000, danes pa združuje več kot 9000 podjetij in nevladnih organizacij iz 168 držav (več tudi iz Slovenije), ki pri svojem poslovanju in strateških usmeritvah spoštujejo in upoštevajo 10 univerzalnih načel pobude s področja varstva človekovih pravic, delavskih standardov, okolja, transparentnosti ter preprečevanja korupcije. Kot največja svetovna gospodarska iniciativa je osnova za gospodarske subjekte, najprej in predvsem pa je odgovorna za podporo že obstoječega in izgradnjo družbeno pravičnega poslovanja in trgov.

 

Slovensko vejo UN Global Compact predstavlja Slovensko društvo Združenih narodov za trajnostni razvoj, ki je bilo ustanovljeno leta 2007 kot združenje podjetij in nevladnih organizacij, predanih načelom UN Global Compact.  Osrednji cilj je pomagati slovenskim podjetjem spoznati strateške priložnosti, ki jih kažejo prakse družbeno odgovornih podjetij in organizacij, ki se zavedajo pomena trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti, in na ta način povečati konkurenčnost slovenskih podjetij in konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Za dosego tega cilja sodeluje tudi z drugimi nevladnimi organizacijami v Sloveniji, obenem pa podjetjem in organizacijam svetuje na področju trajnostnega razvoja.

 

Slovenija sodeluje v razvojnih projektih UNIDO, na voljo pa so tudi aktualni razpisi UNIDO za podjetja.

 

Mednarodne finančne institucije

Pomembno vlogo v mednarodnem razvojnem sodelovanju imajo tudi mednarodne finančne institucije (MFI). Poleg pomoči pri stabilizaciji javnih financ (proticiklični ukrepi), ki so na voljo vsem članicam Mednarodnega denarnega sklada, imajo za države v razvoju pomembno vlogo predvsem razvojne banke. Razvojne banke državam v razvoju pomagajo z ugodnimi posojili za izvajanje projektov javnih ali zasebnih institucij, nudenjem znanja in strokovno tehnično pomočjo. Državam v razvoju, ki imajo po merilih MFI nevzdržno raven dolga, pa se nudijo nepovratna sredstva.

 

Mednarodna razvojna pomoč RS na področju mednarodnih finančnih odnosov se izvaja preko razvojnih bank, katerih članica je RS. To so Skupina Svetovne banke, Evropska investicijska banka, Evropska banka za obnovo in razvoj, Medameriška razvojna banka in Razvojna banka Sveta Evrope. V te banke je RS vplačala kapital, za pomoč najbolj revnim državam sveta pa prispeva še nepovratna sredstva preko Mednarodnega združenja za razvoj, kot dela Skupine Svetovne banke, Sklada za Svetovno okolje, ki ga upravlja Svetovna banka, in Sklada za posebne operacije Medameriške razvojne banke.

 

Za sodelovanje z MFI je pristojno Ministrstvo za finance, več na tej povezavi.

 

Na podlagi članstva RS v mednarodnih finančnih institucijah imajo tudi podjetja s sedežem v RS, svetovalci ipd. možnost pridobivanja poslov, ki ga izvajajo MFI.

 

Več o možnostih prijave na projekte Svetovne banke najdete tu

 

Najdete lahko tudi več informacij o možnostih prijave na projekte Medameriške razvojne banke in Evropske banke za obnovo in razvoj.