Skoči na vsebino

GLOBALNO UČENJE

Kaj je globalno učenje?
Definicij globalnega učenja je več. V Maastrichtski izjavi o globalnem izobraževanju, ki so jo leta 2002 sprejeli na Vseevropskem kongresu globalnega izobraževanja v okviru Sveta Evrope je globalno učenje opredeljeno kot »izobraževanje, ki ljudem odpira oči in um za resničnosti globaliziranega sveta ter jih prebuja, zato da bi bilo mogoče uresničiti pravičnejši svet, v katerem bi bilo več enakosti in človekovih pravic za vse.«

 

Globalno učenje vključuje različne vsebine, ki se nanašajo na posameznikovo vlogo v družbi ter poudarjajo njegovo soodvisnost in vpetost v globalno dogajanje. Koncept globalnega učenja se pogosto enači z izobraževanjem za trajnostni razvoj. Vključuje izobraževanje o človekovih pravicah, izobraževanje za razvoj, medkulturni dialog, trajnostni razvoj z ekonomskega, socialnega in okoljskega vidika, izobraževanje za mir in preprečevanje konfliktov, vprašanja neenakosti itd.

 

Vse tematike so medsebojno prepletene in prav razumevanje te prepletenosti in medsebojne soodvisnosti je eden od ključnih ciljev globalnega učenja. Globalno učenje prispeva k izboljšanju splošne ozaveščenosti o medsebojnih odvisnosti ter povezavah različnih področij, hkrati pa ponuja orodja, ki omogočajo, da se razpoložljive informacije tudi kritično ovrednoti.

 

V širšem smislu gre za ozaveščanje o povezanosti in soodvisnosti globaliziranega sveta. Globalno učenje poudarja dimenzijo vseživljenjskega učenja in ga zato ne moremo enačiti z izobraževanjem, ki je vezano le na šolsko okolje. Globalno učenje prispeva k razumevanju in kritičnemu razmisleku o razvojnih vprašanjih.

 

Mednarodna raven
Na mednarodni ravni so posamezne vsebine globalnega učenja obravnavane v okviru OZN, EU, Sveta Evrope in številnih drugih mednarodnih forumov.

 

Na Vrhu Združenih narodov o trajnostnem razvoju je bila 25. septembra sprejeta Agenda 2030 za trajnostni razvoj. Četrti cilj agende, ki stremi k zagotavljanju kakovostne izobrazbe za vse, se v podcilju 4.7 nanaša tudi na področje globalnega učenja, in sicer: "Do leta 2030 poskrbeti, da bodo vsi učenci pridobili znanje in spretnosti, potrebne za spodbujanje trajnostnega razvoja, tudi z izobraževanjem o trajnostnem razvoju in trajnostnem načinu življenja, človekovih pravicah, enakosti spolov, spodbujanju kulture miru in nenasilja, državljanstvu sveta ter spoštovanju kulturne raznolikosti in prispevka kulture k trajnostnemu razvoju".

 

Tudi v novem Evropskem soglasju o razvoju, ki je bilo sprejeto maja 2017 so opredeljena prizadevanja za trajnostni razvoj ter izkoreninjenje revščine po vsem svetu. Izobraževanju in ozaveščanju o razvoju je dodeljena pomembna vloga pri povečanju udeležbe javnosti ter obravnavanju ciljev trajnostnega razvoja na nacionalni in svetovni ravni.


Slovenija

Področje globalnega učenja je opredeljeno v Resoluciji o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije, in sicer je izpostavljena njegova vloga pri odpravi revščine in uresničevanju trajnostnega razvoja. Aktivnosti globalnega učenja se spodbuja z namenom razumevanja svetovnega dogajanja, njegovih vzrokov in posledic ter povezanosti lokalne in svetovne razsežnosti.

 

Globalno učenje bo opredeljeno tudi v novi Strategiji o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije.

 

Ministrstvo za zunanje zadeve aktivno sodeluje v Evropski mreži za globalno učenje – GENE ter z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Redno podpira tudi projekte nevladnih organizacij na tem področju. Sodeluje na dogodkih, ki so namenjeni ozaveščanju in spodbujanju zavedanja pomembnosti vsebin na področju globalnega učenja. Temu področju je bilo veliko pozornosti namenjeno v leta 2015 v okviru  Evropskega leta za razvoj 2015. Primeri dobrih praksin učna gradiva, ki se nanašajo na mednarodno razvojno sodelovanje, cilje trajnostnega razvoja in druge sorodne teme, so zbrana tukaj.

 

Publikacije s področja globalnega učenja
Z globalnim učenjem do globalnih ciljev
CILJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA Prihodnost, ki jo želimo

Publikacija o globalnem učenju v Sloveniji

Priročnik za globalno učenje
Priročnik za globalno državljanstvo
Poročilo: Seminar – Z globalnim učenjem do globalne solidarnosti: do državljanjskih in medkulturnih kompetenc že v šoli

druga gradiva

 

Nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s tematiko globalnega učenja
Društvo FER

Društvo Focus

Društvo Humanitas

Inštitut za afriške študije

Sloga - platforma NVO

Slovenska karitas
UNICEF Slovenija

Zavod Global

Zavod Voluntariat

druge nevladne organizacije