Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

GLOBALNO UČENJE

Kaj je globalno učenje?

Globalno učenje ima pomembno vlogo pri odpravi revščine in neenakosti, pri uresničevanju trajnostnega razvoja ter pri vzgoji globalno odgovornih, aktivnih in solidarnih državljanov. Je vseživljenjski proces učenja in delovanja, ki poudarja soodvisnost in posameznikovo vpetost v globalno dogajanje. V tem kontekstu globalno učenje predstavlja pomembno komponento mednarodnega razvojnega sodelovanja.

 

Definicij globalnega učenja je več. V Maastrichtski izjavi o globalnem izobraževanju, ki so jo leta 2002 sprejeli na Vseevropskem kongresu globalnega izobraževanja v okviru Sveta Evrope, je to področje opredeljeno kot »izobraževanje, ki ljudem odpira oči in um za resničnosti globaliziranega sveta ter jih prebuja, zato da bi bilo mogoče uresničiti pravičnejši svet, v katerem bi bilo več enakosti in človekovih pravic za vse.«
 
Globalno učenje vključuje izobraževanje o človekovih pravicah, izobraževanje za razvoj, medkulturni dialog, trajnostni razvoj z ekonomskega, socialnega in okoljskega vidika, izobraževanje za mir in preprečevanje konfliktov, vprašanja neenakosti itd. Vse tematike so medsebojno prepletene in prav razumevanje te prepletenosti in medsebojne soodvisnosti je eden od ključnih ciljev globalnega učenja.

 

Globalno učenje omogoča razvijanje sposobnosti kritičnega mišljenja ter drugih osebnostnih in družbenih veščin, s pomočjo katerih lahko posamezniki z lastnim delovanjem prispevajo k zmanjševanju revščine in neenakosti, k trajnostnemu razvoju z gospodarskega, družbenega in okoljskega vidika ter k spoštovanju človekovih pravic. Dolgoročni cilj delovanja na področju globalnega učenja z vidika mednarodnega razvojnega sodelovanja je, da poznamo temeljne vzroke in posledice dogajanj v svetu, kot so revščina, lakota, neenakost in podnebne spremembe, ter smo aktivni pri udejanjanju pravičnejšega in trajnostnega razvoja.

 

Mednarodna raven
Na mednarodni ravni so posamezne vsebine globalnega učenja obravnavane v okviru OZN, EU, Sveta Evrope in številnih drugih mednarodnih forumov.

 

Na Vrhu Združenih narodov o trajnostnem razvoju je bila 25. septembra sprejeta Agenda 2030 za trajnostni razvoj. Četrti cilj agende, ki stremi k zagotavljanju kakovostne izobrazbe za vse, se v podcilju 4.7 nanaša tudi na področje globalnega učenja, in sicer: "Do leta 2030 poskrbeti, da bodo vsi učenci pridobili znanje in spretnosti, potrebne za spodbujanje trajnostnega razvoja, tudi z izobraževanjem o trajnostnem razvoju in trajnostnem načinu življenja, človekovih pravicah, enakosti spolov, spodbujanju kulture miru in nenasilja, državljanstvu sveta ter spoštovanju kulturne raznolikosti in prispevka kulture k trajnostnemu razvoju".

 

Tudi v novem Evropskem soglasju o razvoju, ki je bilo sprejeto maja 2017 so opredeljena prizadevanja za trajnostni razvoj ter izkoreninjenje revščine po vsem svetu. Izobraževanju in ozaveščanju o razvoju je dodeljena pomembna vloga pri povečanju udeležbe javnosti ter obravnavanju ciljev trajnostnega razvoja na nacionalni in svetovni ravni.


Slovenija

Področje globalnega učenja je z vidika mednarodnega razvojnega sodelovanja opredeljeno v Resoluciji o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije (2017), in sicer je izpostavljena njegova vloga pri odpravi revščine in uresničevanju trajnostnega razvoja. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport to področje opredeljuje v Smernicah vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj od predšolske vzgoje do douniverzitetnega izobraževanja (2007) in nekaterih drugih dokumentih.

 

Ministrstvo za zunanje zadeve aktivno sodeluje v Evropski mreži za globalno učenje – GENE ter z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. V letu 2018 je Ministrstvo za zunanje zadeve v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in drugimi partnerji ter s podporo GENE organiziralo Nacionalni forum o globalnem učenju ter vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj.

 

Ministrstvo za zunanje zadeve tudi redno podpira projekte nevladnih organizacij na tem področju na podlagi javnih razpisov ter tudi s sofinanciranjem projektov, ki so bili izbrani na razpisih EK. Sodeluje na dogodkih, ki so namenjeni ozaveščanju in spodbujanju zavedanja pomembnosti vsebin na področju globalnega učenja.

 

Temu področju je bilo veliko pozornosti namenjeno v leta 2015 v okviru  Evropskega leta za razvoj 2015. Primeri dobrih praks in učna gradiva, ki se nanašajo na mednarodno razvojno sodelovanje, cilje trajnostnega razvoja in druge sorodne teme, so zbrana tukaj.

 

Publikacije s področja globalnega učenja
Z globalnim učenjem do globalnih ciljev
CILJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA Prihodnost, ki jo želimo

Publikacija o globalnem učenju v Sloveniji

Priročnik za globalno učenje
Priročnik za globalno državljanstvo
Poročilo: Seminar – Z globalnim učenjem do globalne solidarnosti: do državljanjskih in medkulturnih kompetenc že v šoli

druga gradiva

 

Nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s tematiko globalnega učenja
Društvo FER

Društvo Focus

Društvo Humanitas

Inštitut za afriške študije

Sloga - platforma NVO

Slovenska karitas
UNICEF Slovenija

Zavod Global

Zavod Voluntariat

druge nevladne organizacije