Skoči na vsebino

PREDSEDOVANJE SLOVENIJE SVETU EU NA PODROČJU MEDNARODNEGA RAZVOJNEGA SODELOVANJA

V ospredju slovenskega predsedovanja so bila prizadevanja za doseganje razvojnih ciljev tisočletja. Razvojni Svet za splošne zadeve in zunanje odnose je sprejel sklepe na temo izpolnjevanja teh ciljev. Sklepi so bili osnova za stališča EU na septembrskem vrhu Organizacije združenih narodov o razvojnih ciljih tisočletja v New Yorku, na III. forumu na visoki ravni na temo učinkovitosti pomoči septembra 2008 v Akri in na pregledni konferenci Organizacije združenih narodov o financiranju za razvoj v Dohi konec leta 2008. Evropski svet je sklepe potrdil in sprejel Program ukrepanja EU glede razvojnih ciljev ter povabil svoje razvojne partnerje, da se mu pridružijo. Program državam partnericam in drugim donatoricam predlaga ukrepe, ki bodo prispevali k doseganju razvojnih ciljev tisočletja.


Slovensko predsedstvo je posebno pozornost namenilo uresničevanju pravic otrok in položaju žensk v oboroženih spopadih. Pomemben je bil zlasti prispevek razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči EU k uveljavljanju in varstvu otrokovih pravic v zunanjem delovanju EU. Prav tako je slovensko predsedstvo opozorilo na pomen učinkovitega odziva EU na vprašanje žensk v oboroženih spopadih za namen krepitve vloge žensk pri preprečevanju in reševanju konfliktov in vzpostavljanju miru.


Največji dosežek slovenskega predsedstva je celostni pristop k problematiki otrokovih pravic, ki povezuje razvojno politiko, varnost in človekove pravice. Po zaslugi prizadevanj predsedstva so pravice otrok, zlasti otrok v oboroženih spopadih, zapisane tudi v sklepe Evropskega sveta.


Predsedstvo si je prizadevalo tudi za zagotavljanje skladnosti politik za razvoj, izboljšanje usklajenosti med donatorji in krepitev učinkovitosti razvojnega sodelovanja, sodelovanje evropskih akterjev pri zagotavljanju usklajene in učinkovite razvojne pomoči državam partnericam in dialog z nevladnimi organizacijami na področju razvojnih politik.


Slovensko predsedstvo je koordiniralo nastop EU na XII. ministrskem zasedanju Konference Združenih narodov za trgovino in razvoj v Akri, ki je bilo namenjeno prenovi organizacije, odločitvi o novih usmeritvah dela na področju trgovine, razvoja ter povezanih vprašanj s področja financ, tehnologije, naložb in trajnostnega razvoja. Nadaljevala so se tudi prizadevanja za iztek pogajanj za sklenitev razvojno naravnanih sporazumov o gospodarskem partnerstvu s preostalimi regijami Afrike, Karibov in Pacifika.


Srečalo se je tudi z nenačrtovanimi dogodki, ki so zahtevali takojšen odziv EU. Mednje sodi problematika skokovitega naraščanja cen hrane in s tem povezane ogroženosti preskrbe s hrano po svetu. EU se je zavezala za izvedbo kratko-, srednje- in dolgoročnih ukrepov kot odgovor na krizo ter z odobravanjem pospremila ustanovitev delovne skupine na visoki ravni za svetovno varnost preskrbe s hrano. O tem vprašanju je razpravljal tudi junijski Evropski svet.


Slovensko predsedstvo je 13. maja 2008 sklicalo izredno zasedanje Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose zaradi humanitarne situacije v Burmi/Mjanmaru po pustošenju ciklona Nargis na začetku maja 2008. Sprejeti so bili sklepi, v katerih je Svet med drugim pozval burmanske oblasti, naj omogočijo dostop humanitarnim delavcem za izvajanje humanitarne pomoči na območju, ki ga je prizadel ciklon.


Pomembnejši dogodki na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja med predsedovanjem Slovenije Svetu EU:

 • predstavitev študije Krepitev odziva EU na problematiko otrok, prizadetih v oboroženih spopadih, s poudarkom na razvojni politiki januarja 2008 v Bruslju;
 • predstavitev programa predsedovanja v Odboru za razvoj Evropskega parlamenta januarja 2008 v Bruslju;
 • Konferenca o izzivih razvojne politike EU 27 s tehničnim seminarjem o Evropskem razvojnem skladu februarja 2008 na Brdu pri Kranju;
 • neformalno zasedanje Odbora za humanitarno pomoč (HAC) marca 2008 na Brdu pri Kranju;
 • Skupna parlamentarna skupščina Afrika, Karibi, Pacifik-EU marca 2008 v Ljubljani;
 • predstavitev študije Krepitev odziva EU na problematiko žensk v oboroženih spopadih, s poudarkom na razvojni politiki aprila 2008 v Bruslju;
 • 41. zasedanje Komisije Združenih narodov za prebivalstvo in razvoj aprila 2008 v New Yorku;
 • XII. konferenca Združenih narodov za trgovino in razvoj aprila 2008 v Akri;
 • 16. zasedanje Komisije Združenih narodov za trajnostni razvoj maja 2008 v New Yorku;
 • zasedanje Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose v sestavi razvojnih ministrov držav članic EU maja 2008 v Bruslju;
 • mednarodna konferenca na temo vloge izvajalcev razvojne pomoči iz novih držav članic EU junija 2008 v Ljubljani;
 • mednarodna konferenca o vlogi nevladnih organizacij pri ozaveščanju javnosti in izobraževanju za razvoj junija 2008 v Ljubljani;
 • Zasedanje na visoki ravni o HIV/aidsu junija 2008 v New Yorku;
 • Ministrski svet AKP-EU junija 2008 v Adis Abebi;
 • predstavitev sklepov slovenskega predsedovanja v Odboru za razvoj Evropskega parlamenta junija 2008 v Bruslju.