Skoči na vsebino

DELOVANJE EVROPSKE UNIJE NA PODROČJU MEDNARODNEGA RAZVOJNEGA SODELOVANJA

Politiko Evropske unije na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja določa Evropsko soglasje o razvoju, ki so ga decembra 2005 podpisali predsedniki Evropske komisije, Evropskega parlamenta in Sveta EU. Soglasje opredeljuje skupne cilje mednarodnega razvojnega sodelovanja EU (zmanjšanje revščine in uresničevanje razvojnih ciljev tisočletja) ter načela (lastništvo, partnerstvo, politični dialog, sodelovanje civilne družbe, enakost med spoloma, preprečevanje nestabilnosti držav). Znotraj tega okvira delujejo Unija in države članice v duhu dopolnjevanja ter si prizadevajo za krepitev učinkovitosti pomoči in uresničevanje zavez financiranja za razvoj.

Novembra 2016 je Evropska komisija s komunikacijo "Predlog za novo Evropsko soglasje o razvoju – Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost'' napovedala pogajanja o novem Evropskem soglasju o razvoju do leta 2030. S sprejetjem Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 in Akcijske agende iz Adis Abebe kot njenega integralnega dela se obstoječe soglasje nadomesti z novim strateškim dokumentom, ki bo s ciljem uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja (SDGs) predstavljal podlago za delovanje EU na področju razvojnega sodelovanja v obdobju do leta 2030. Sprejem novega soglasja je predviden v drugi polovici leta 2017.


Na ministrski ravni poteka dialog med državami članicami na neformalnih srečanjih razvojnih ministrov EU in sejah razvojnega Sveta za zunanje zadeve dvakrat letno, na delovni ravni pa v delovnih skupinah Sveta EU za

  • razvojno sodelovanje (CODEV/DEVGEN),

  • Afriko, Karibe in Pacifik (ACP),

  • humanitarno pomoč in pomoč v hrani (COHAFA),

  • pripravo mednarodnih razvojnih konferenc UNCCD in UNCTAD.

Razvojno sodelovanje je v Lizbonsko pogodbo uvrščeno visoko med vrednote in cilje ter poudarjeno kot pomemben del zunanjega delovanja EU, ki je namenjeno trajnostnemu razvoju in odpravljanju revščine. Humanitarna pomoč je prvič opredeljena kot samostojno področje zunanjega delovanja. Z uveljavitvijo Lizbonske pogodbe in poglobitvijo evropskih integracij se bo okrepila tudi vloga EU v svetu. Pričakujemo predvsem napredek pri učinkovitosti pomoči, kakovosti sodelovanja s partnerskimi državami in skladnosti politik za razvoj (Policy Coherence for Development – PCD).

Delovanje Slovenije v Evropski uniji na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja

 

Slovenija dejavno deluje pri delu teles EU, ki oblikujejo politiko ter programe in instrumente razvojne in humanitarne pomoči EU. Na delovni ravni slovenski delegati sodelujejo pri delu delovne skupine za razvojno sodelovanje Sveta EU (CODEV/DEVGEN), delovne skupine za afriške, karibske in pacifiške države (ACP) ter delovne skupine za humanitarno pomoč in pomoč v hrani (COHAFA). Prav tako sodelujemo pri pripravi sestankov generalnih direktorjev za razvojno sodelovanje. Na ministrski ravni poteka dialog med državami članicami na neformalnih sestankih ministrov za razvojno sodelovanje in sejah razvojnega Sveta EU za zunanje zadeve (Foreign Affairs Council FAC). Slovenija v proračun EU namenja znaten del sredstev, ki se državam prejemnicam pomoči posredujejo prek finančnih instrumentov razvojnega sodelovanja EU.

Več o delovanju EU na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja

Pomembnejši dokumenti EU s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja