Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DELOVANJE EVROPSKE UNIJE NA PODROČJU MEDNARODNEGA RAZVOJNEGA SODELOVANJA

Politiko Evropske unije na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja določa novo Evropsko soglasje o razvoju, ki so ga junija 2017 podpisali predsedniki Evropske komisije, Evropskega parlamenta in Sveta EU. Predstavlja novo skupno vizijo in akcijski načrt za izkoreninjenje revščine ter doseganje trajnostnega razvoja in podlago za delovanje EU in držav članic na področju razvojnega sodelovanja do leta 2030. Evropsko soglasje o razvoju naslavlja pet ključnih skupnih prioritet EU in držav članic - ljudi, planet, blaginjo, mir in partnerstva, ki so gonilna sila uresničevanja Agende za trajnostni razvoj do leta 2030. Posebno pozornost namenja trem dimenzijam trajnostnega razvoja (socialna, ekonomska, okoljska) in pomenu njihovega uravnoteženega naslavljanja. Vključuje tudi povezave med varnostjo, migracijami in razvojem, humanitarno pomočjo in razvojnim sodelovanjem ter poudarja vlogo žensk in mladih v trajnostnem razvoju. Soglasje narekuje učinkovitejše financiranje razvoja iz vseh razpoložljivih virov ter spremembe na področju izvajanja razvojnega sodelovanja EU in držav članic. Poudarja pomen partnerstev in odprtost skupnega delovanja za vse partnerje EU, vključno s civilno družbo in zasebnim sektorjem.

 

V EU na ministrski ravni poteka dialog med državami članicami na neformalnih srečanjih in sejah razvojnega Sveta za zunanje zadeve v sestavi ministrov za mednarodno razvojno sodelovanje dvakrat letno, na delovni ravni pa v delovnih skupinah Sveta EU za
• razvojno sodelovanje (CODEV/DEVGEN),
• Afriko, Karibe in Pacifik (ACP),
• humanitarno pomoč in pomoč v hrani (COHAFA),
• pripravo mednarodnih razvojnih konferenc UNCCD in UNCTAD.Delovanje Slovenije v Evropski uniji na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja

 

V skladu s svojimi prioritetami se Slovenija aktivno vključuje v razprave o globalnih razvojnih in humanitarnih vprašanjih in sodeluje pri oblikovanju politik in strateških usmeritev razvojne politike EU.

 

Slovenija dejavno deluje pri delu teles EU, ki oblikujejo politiko ter programe in instrumente razvojne in humanitarne pomoči EU. Na delovni ravni slovenski delegati sodelujejo pri delu delovne skupine za razvojno sodelovanje Sveta EU (CODEV/DEVGEN), delovne skupine za afriške, karibske in pacifiške države (ACP) ter delovne skupine za humanitarno pomoč in pomoč v hrani (COHAFA). Prav tako sodelujemo pri pripravi sestankov generalnih direktorjev za razvojno sodelovanje. Na ministrski ravni poteka dialog med državami članicami na neformalnih sestankih ministrov za razvojno sodelovanje in sejah razvojnega Sveta EU za zunanje zadeve (Foreign Affairs Council FAC DEV).

 

Slovenija v proračun EU namenja znaten del sredstev, ki se državam prejemnicam pomoči posredujejo prek finančnih instrumentov razvojnega sodelovanja EU. Preko proračuna EU in izvenproračunskega Evropskega razvojnega sklada (EDF) nameni več kot polovico svoje uradne razvojne pomoči. Za Slovenijo so najpomembnejši finančni instrumenti IPA, ENI, DCI (predvsem njegovi tematski sklopi) in EDF.

 

Trenutno v EU potekajo razprave o zunanjem financiranju v okviru večletnega finančnega okvira (VFO) po letu 2020 (2021-2027), na podlagi predloga razreza bodočega proračuna EU, ki ga je Evropska komisija objavila 2. maja 2018 ter na podlagi predloga reforme zunanjih finančnih instrumentov, ki ga je Evropska komisija objavila 14. junija 2018.
Predlog Evropske komisije teži k združevanju večine trenutnih zunanjih finančnih instrumentov v skupni globalni instrument, s čimer naj bi se povečala učinkovitost ter skladnost zunanjega delovanja EU. Tako predlaga združitev večine obstoječih instrumentov v širok instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (NDICI), s katerim bi bil zajet ves svet.
Slovenija sodeluje ter aktivno zagovarja svoja stališča v razpravah in pogajanjih o zunanjih finančnih instrumentih EU.  Predvidena časovnica sprejema predloga uredbe je do konca leta 2020.

 

Pomembnejši dokumenti EU s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja