Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

CILJ 17. OKREPITI NAČINE IN SREDSTVA ZA IZVAJANJE CILJEV TER OŽIVITI GLOBALNO PARTNERSTVO ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Financiranje


17.1 Pridobiti več domačih sredstev za izboljšanje državnih zmogljivosti pri pobiranju davkov in drugih prihodkov, tudi z mednarodno podporo državam v razvoju


17.2 Poskrbeti, da bodo razvite države v celoti izpolnjevale zaveze glede uradne razvojne pomoči, med drugim zavezo mnogih razvitih držav doseči cilj 0,7 odstotka BND za uradno razvojno pomoč državam v razvoju in od 0,15 do 0,20 odstotka BND za uradno razvojno pomoč najmanj razvitim državam; donatorske države spodbujati, naj si določijo cilj najmanj 0,20 odstotka BND za uradno razvojno pomoč najmanj razvitim državam


17.3 Pridobiti dodatna finančna sredstva iz različnih virov za države v razvoju


17.4 Državam v razvoju pomagati pri doseganju dolgoročne vzdržnosti dolga z usklajenimi politikami za lažje financiranje, odpis ali prestrukturiranje dolga ter rešiti problem zunanjega dolga zelo zadolženih revnih držav za zmanjšanje njihove prezadolženosti


17.5 Sprejeti in izvajati programe spodbujanja naložb za najmanj razvite države

 

Tehnologija


17.6 Izboljšati sodelovanje sever-jug, jug-jug ter tristransko regionalno in mednarodno sodelovanje v znanosti, tehnologiji in inovacijah in dostop do njih ter okrepiti izmenjavo znanja na dogovorjen način, tudi z izboljšanim usklajevanjem obstoječih mehanizmov zlasti na ravni OZN in v okviru svetovnega mehanizma za podporo tehnologiji


17.7 Spodbujati razvoj, prenos in razširjanje okoljsko neoporečnih tehnologij v državah v razvoju pod ugodnimi pogoji, tudi bolj ugodno obravnavo, v skladu z dogovori


17.8 Do leta 2017 v celoti vzpostaviti delovanje tehnološke banke in mehanizma za krepitev zmogljivosti najmanj razvitih držav na področju znanosti, tehnologije in inovacij ter povečati rabo tehnoloških pripomočkov, zlasti informacijsko-komunikacijske tehnologije

 

Krepitev zmogljivosti


17.9 Povečati mednarodno podporo učinkoviti in usmerjeni krepitvi zmogljivosti v državah v razvoju v podporo državnim načrtom za izvajanje vseh ciljev trajnostnega razvoja, tudi prek sodelovanja sever-jug, jug-jug in tristranskega sodelovanja


Trgovina


17.10 Spodbujati vsesplošen, urejen, odprt, nediskriminatoren in enakopraven trgovinski sistem v okviru Svetovne trgovinske organizacije, tudi z zaključkom pogajanj v okviru razvojne agende iz Dohe


17.11 Občutno povečati izvoz iz držav v razvoju ter predvsem do leta 2020 podvojiti delež najmanj razvitih držav v svetovnem izvozu


17.12 Poskrbeti za pravočasno trajno uveljavitev dostopa do trga brez carin in kvot za vse najmanj razvite države v skladu s sklepi Svetovne trgovinske organizacije ter pri tem zagotavljati, da bodo preferencialna pravila o poreklu za uvoz iz najmanj razvitih držav pregledna in preprosta ter bodo omogočala lažji dostop do trga


Sistemska vprašanja


Skladnost politik in institucionalne ravni


17.13 Izboljšati svetovno makroekonomsko stabilnost, tudi z usklajevanjem in skladnostjo politik


17.14 Povečati skladnost politik za trajnostni razvoj


17.15 Pri oblikovanju in izvajanju politik za odpravo revščine in trajnostni razvoj spoštovati pravico do odločanja in pristojnosti posamezne države

 

Večstranska partnerstva


17.16 Okrepiti globalno partnerstvo za trajnostni razvoj in ga dopolniti z večstranskimi partnerstvi, ki pridobivajo in izmenjavajo znanje, izkušnje, tehnologijo in finančna sredstva v podporo doseganju ciljev trajnostnega razvoja v vseh državah, zlasti v državah v razvoju


17.17 Spodbujati in pospeševati učinkovita javna in javno-zasebna partnerstva ter partnerstva s civilno družbo na podlagi izkušenj in strategij za njihovo financiranje


Podatki, spremljanje in odgovornost


17.18 Do leta 2020 povečati podporo krepitvi zmogljivosti v državah v razvoju, skupaj z najmanj razvitimi državami in malimi otoškimi državami v razvoju, da bi se občutno izboljšala dostopnost kakovostnih in zanesljivih najnovejših podatkov, razčlenjenih glede na prihodke, spol, starost, raso, narodnost, migracijski status, invalidnost, geografsko lego ali druge ustrezne značilnosti za posamezno državo


17.19 Do leta 2030 na podlagi obstoječih pobud izoblikovati kazalnike napredka na področju trajnostnega razvoja, ki dopolnjujejo bruto domači proizvod, in podpirati krepitev statističnih zmogljivosti v državah v razvoju