Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

AGENDA PO 2015

Razprava o oblikovanju nove razvojne agende izhodiščno izvira iz potrebe po nadomestitvi razvojnih ciljev tisočletja (Millennium Development Goals – MDGs), ki se iztečejo leta 2015. Mednarodna skupnost je pri izpolnjevanju MDGs dosegla pomembne rezultate predvsem na naslednjih področjih (predvsem zaradi kombinacije gospodarske rasti, boljših politik in zavezanosti k MDGs): od leta 2000 je bilo največje zmanjšanje revščine v zgodovini človeštva, danes je pol milijarde manj revnih, kot leta 2000; smrtnost otrok se je zmanjšala za več kot 30%; smrtnost zaradi malarije se je zmanjšala za 25%. Prispevek EU k razvojnim ciljem tisočletja

 

Vzporedno z MDGs je mednarodna skupnost na Konferenci OZN o trajnostnem razvoju (Rio+20) junija 2012 definirala nekatere korake za nadaljnje doseganje trajnostnega razvoja. Pričakovati je, da se bosta združila v nek splošen okvir s skupnimi cilji in prioritetami (kar je že skupno stališče EU). Predvidoma bodo osrednji cilji novega okvira po letu 2015 zagotovitev načel trajnostnega razvoja na globalni ravni in odprava najhujše revščine, ob upoštevanju in spoštovanju planetarnih mej, krepitve miru in varnosti in izpolnjevanju zavez in odgovornosti na področju človekovih pravic. Začetek medvladnega procesa o "post-2015 agendi" se bo začel z 69. zasedanjem GS OZN, proces pa bo sklenjen na Vrhu, ki bo potekal septembra 2015.

Stališča Slovenije

 

Ministrstvo za zunanje zadeve je že leta 2013 začelo priprave na pogajanja o agendi po letu 2015. V pripravo okvirnih izhodišč so se vključila ostala pristojna ministrstva, Strokovni svet za mednarodno razvojno sodelovanje, širša javnost je bila povabljena k sodelovanju preko spletne strani Ministrstva za zunanje zadeve 15.04.2014, svoj prispevek so posredovale razvojne, humanitarne in okoljske nevladne organizacije. Oblikovanih je bilo 18 ciljev, v okviru le-teh pa podcilji. Vlada RS dne 03.07.2014 seznanila z Okvirnimi izhodišči RS za medvladni proces za oblikovanje agende po letu 2015. Le-ta predstavljajo osnovo za aktivnosti slovenske delegacije v procesu pogajanj za agendo po 2015, predvidoma pa jih bomo še dopolnili, glede na nove razprave v mednarodni skupnosti.

 

Slovenija bo v medvladnem procesu delovala z namenom odprave revščine in uresničevanja trajnostnega razvoja ter skladno s pristopom, ki temelji na človekovih pravicah. Zagovarjala bo vključitev naslednjih načel in vrednot v agendo po 2015: univerzalnost, človekove pravice (ranljive skupine, otroci, ženske), človekovo dostojanstvo, človekova varnost, mir in varnost, skladnost politik, nacionalno lastništvo (ownership), odgovornost za izvedbo, potrebe držav v posebnih razmerah, ohranjanje biotske raznovrstnosti in zagotavljanje biološke varnosti ter varne rabe novih tehnologij. Slovenija bo izpostavljala vključevanje presečnih tematik, in sicer: podnebne spremembe, zmanjševanje tveganj za naravne in druge nesreče in krepitev odpornosti na naravne in druge nesreče, enakost spolov in opolnomočenje žensk, enakopravnost oz. načelo enake obravnave. Glede sredstev za izvedbo pa bo poudarjala: uradno razvojna pomoč, učinkovitost pomoči, inovativno financiranje, sodelovanje zasebnega sektorja, sodelovanje držav prejemnic (izboljšanje davčnega sistema, preprečevanje nelegalnih tokov iz države,…).

 

Razprava na Odboru Državnega zbora za zunanjo politiko 25. 2. 2015: Razvojna agenda po letu 2015