Skoči na vsebino

POMEMBNEJŠI DOKUMENTI ORGANIZACIJE ZDRUŽENIH NARODOV IZ PODROČJA MEDNARODNEGA RAZVOJNEGA SODELOVANJA

Razvojna in ekonomska vprašanja:

 • Mednarodna konferenca o okolju in razvoju (1992), na kateri so razvite države sprejele dogovor o usmerjanju 0,7 odstotka BND za uradno razvojno pomoč;

 • Deklaracija tisočletja (2000), na kateri je bilo sprejetih osem razvojnih ciljev tisočletja;

 • Mednarodna konferenca o financiranju za razvoj (Monterrey, 2002), na kateri je bilo ustanovljeno partnerstvo za razvoj in sprejeti dogovori glede financiranja ukrepov za doseganje razvojnih ciljev tisočletja;

 • Pregledna konferenca o financiranju za razvoj (Doha, 2008) je obravnavala uresničevanje Monterreyskega soglasja v luči globalnih izzivov, zlasti svetovne finančno-gospodarske krize ter krize preskrbe s hrano, energetske krize in posledic podnebnih sprememb;.

 • Sklepni dokument Vrha Združenih narodov (2005) je potrdil zaveze dotedanjih razvojnih konferenc z namenom bolj intenzivnega in učinkovitega uresničevanja razvojnih ciljev tisočletja, sprejet pa je bil tudi časovni načrt za povečevanje uradne razvojne pomoči na 0,5 odstotka BND do leta 2009 in 0,7 odstotka do leta 2015;

 • Konferenca Združenih narodov na visoki ravni o svetovni finančno-gospodarski krizi in njenem vplivu na razvoj (2009) je obravnavala podporo državam v razvoju pri spopadanju s finančno-gospodarsko krizo ter posebno pozornost namenila najrevnejšim in najbolj ogroženim državam v razvoju;

 • Pregledna konferenca Združenih narodov o razvojnih ciljih tisočletja (2010).

Trajnostni razvoj:

 • Konferenca Združenih narodov o okolju in razvoju (Rio de Janeiro, 1992), na kateri so bili sprejeti številni pomembni dokumenti, in sicer Agenda 21, program aktivnosti, ki prvič povezuje okolje in razvoj, Okvirna konvencija o spremembi podnebja, Konvencija o biotski raznovrstnosti ter Konvencija za boj proti širjenju puščav;

 • Kjotski protokol (1997, veljati je začel 2005) je prvi in trenutno edini delujoči mehanizem, ki določa zaveze glede zniževanja izpustov toplogrednih plinov za države Aneksa I;

 • Vrh o trajnostnem razvoju (Johannesburg, 2002), na katerem je bila potrjena potreba po večjem povezovanju, učinkovitosti ter usklajevanju ekonomske, socialne in okoljske razsežnosti trajnostnega razvoja. Za to je treba okrepiti mednarodni institucionalni okvir. Trenutno v okviru II. odbora potekajo pogajanja glede predvidenega srečanja Rio+20, ki bo leta 2012 v Braziliji;

 • Sklepni dokument Vrha Organizacije združenih narodov (2005), ki je potrdil dotedanje zaveze ter države pozval k uresničevanju Kjotskega protokola in začetku pogajanj za pripravo celovitega mednarodnega sporazuma za obdobje po letu 2012;

 • Zasedanje ad hoc delovnih skupin Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja in Kjotskega protokola (København, 2009);