Skoči na vsebino

VEČSTRANSKO MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE

Delovanje Slovenije v Evropski uniji na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja

 

Slovenija dejavno deluje pri delu teles EU, ki oblikujejo politiko ter programe in instrumente razvojne in humanitarne pomoči EU. Na delovni ravni slovenski delegati sodelujejo pri delu delovne skupine za razvojno sodelovanje Sveta EU (CODEV/DEVGEN), delovne skupine za afriške, karibske in pacifiške države (ACP) ter delovne skupine za humanitarno pomoč in pomoč v hrani (COHAFA). Prav tako sodelujemo pri pripravi sestankov generalnih direktorjev za razvojno sodelovanje. Na ministrski ravni poteka dialog med državami članicami na neformalnih sestankih ministrov za razvojno sodelovanje in sejah razvojnega Sveta EU za zunanje zadeve (Foreign Affairs Council FAC). Slovenija v proračun EU namenja znaten del sredstev, ki se državam prejemnicam pomoči posredujejo prek finančnih instrumentov razvojnega sodelovanja EU.

Več o delovanju EU na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja

Pomembnejši dokumenti EU s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja

 

 

Delovanje Slovenije v Organizaciji združenih narodov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja

 

Slovenija dejavno sodeluje in namenja sredstva v okviru teles, konvencij in agencij Organizacije združenih narodov ter drugih globalnih institucij s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja, zlasti v okviru Drugega odbora OZN, Ekonomsko-socialnega sveta (ECOSOC), Komisije za trajnostni razvoj, Komisije za prebivalstvo in razvoj, Mednarodnega sklada Združenih narodov za otroke (UNICEF), Razvojnega programa Združenih narodov in Sklada Združenih narodov za prebivalstvo (UNDP/UNFPA), Organizacije Združenih narodov za industrijski razvoj (UNIDO), Konference Združenih narodov za trgovino in razvoj (UNCTAD), Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR), Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO), Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC), Konvencije o biotski raznovrstnosti (CBD), Konvencije za boj proti dezertifikaciji (UNCCD), Mednarodnega trgovinskega centra (ITC), Svetovne trgovinske organizacije (WTO) ter Globalnega sklada za boj proti aidsu, tuberkulozi in malariji (GFATM).

Več o delovanju OZN  na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja

Pomembnejši dokumenti OZN s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja

 

 

Delovanje Slovenije v Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja

 

Slovenija sodeluje tudi v Odboru za razvojno pomoč Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD-DAC), kamor se je vključila 4. decembra 2013 in njegovih delovnih telesih, zlasti v delovni skupini za učinkovitost pomoči, delovni skupini za statistiko in strokovno posvetovalni mreži za evalvacije. Odboru poroča o izpolnjevanju zavez na področju financiranja za razvoj.

 

Več o delovanju OECD  na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja

Pomembnejši dokumenti OECD s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja