Skoči na vsebino

PRIORITETE MEDNARODNEGA RAZVOJNEGA SODELOVANJA

Skladno z Resolucijo je ključni cilj razvojnega sodelovanja Slovenije prispevati k odpravi revščine, zmanjševanju neenakosti ter doseganju trajnostnega razvoja v partnerskih državah. To so tudi ključni cilji mednarodne skupnosti. Z doseganjem teh ciljev mednarodna skupnost stremi h globalnim ciljem, ki jih Agenda 2030 razčleni v 17 univerzalnih ciljev in 169 podciljev, katerih ključni namen je preko partnerstev doseči mir in varnost, blaginjo in dostojno življenje za današnje in prihodnje rodove. Z Agendo 2030 je postal trajnostni razvoj v vseh treh dimenzijah, socialni, ekonomski in okoljski, skupna odgovornost vseh deležnikov.

 

Slovenija želi ostati zanesljiva partnerica, prilagodljiva in odzivna na aktualne potrebe partnerskih držav. Svojo prepoznavnost bo gradila na nišah, utemeljenih na lastnih vrednotah in primerjalnih prednostih ter s tem k blaginji in trajnostni prihodnosti prispevala tam, kjer je njena dodana vrednost lahko največja. Še naprej si bo prizadevala za povečevanje sredstev, ki jih namenja za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč ter gradila na njihovi skladni in učinkoviti uporabi.

 

Prav tako je cilj dvigniti raven zavedanja prebivalcev Slovenije o pomenu mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči za blaginjo, mir in varnost, čisto globalno okolje ter dostojno življenje vseh v kontekstu univerzalnosti globalnih ciljev trajnostnega razvoja.

 

Različna razvitost partnerskih držav in okoljih znotraj le-teh zahteva diferenciran pristop k uresničevanju ciljev mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, o čemer govori poglavje o pristopu do prednostnih področij. V skladu s tem se bo Slovenija v svojem delovanju omejila na ožji nabor ciljev in podciljev trajnostnega razvoja. Ključna elementa pri doseganju splošnih ciljev sta presečni temi, t.j. varovanje okolja in enakost spolov na eni strani, ter ozaveščanje javnosti na drugi. Slovenija se bo osredotočala na prednostna geografska območja, znotraj katerih bo največ pomoči nudila dvema partnerskima državama, s katerima bo okrepljeno sodelovala in sklepala večletne programe mednarodnega razvojnega sodelovanja.

Mednarodno razvojno sodelovanje Republike Slovenije se osredotoča na prednostna vsebinska področja in geografska območja, kjer je lahko uradna razvojna pomoč učinkovita, odraža slovenske primerjalne prednosti in zmogljivosti ter zagotavlja podporo razvojnim prizadevanjem partnerskih držav. Pri tem Republika Slovenija za večjo učinkovitost spodbuja dialog in sodelovanje s partnerskimi državami, drugimi donatoricami in mednarodnimi organizacijami.

 

Prednostna vsebinska področja so:

– spodbujanje miroljubnih in vključujočih družb, s poudarkom na dobrem upravljanju, enakih možnostih, vključno z enakostjo spolov, ter kakovostnem izobraževanju;

– boj proti podnebnim spremembam, s poudarkom na trajnostnem gospodarjenju z naravnimi in energetskimi viri.

 

Prednostna geografska območja so Zahodni Balkan, evropsko sosedstvo in podsaharska Afrika, s poudarkom na najmanj razvitih državah. Slovenija ima veljavne dvostranske sporazume o razvojnem sodelovanju z Albanijo, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Kosovom, Makedonijo, Moldovo, Srbijo ter Zelenortskimi otoki. Programsko sodelovanje je bilo zastavljeno s Črno Goro, Makedonijo in Zelenortskimi otoki. Na podlagi teh se s Črno goro in z Makedonijo razvija programsko sodelovanje, medtem ko z drugimi državami v regiji razvojno sodelovanje izvaja projektno.

 

Presečni temi sta enakost spolov in varovanje okolja.

 

Graf: Razdelitev razpoložljive dvostranske razvojne pomoči v ožjem pomenu v letu 2016 v višini 19.833.540 EUR po vsebinah