Skoči na vsebino

INSTITUCIONALNA ORGANIZIRANOST

Ministrstvo za zunanje zadeve je nacionalni koordinator za mednarodno razvojno sodelovanje. V Ministrstvu je za področje mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči pristojen državni sekretar Andrej Logar, ki deluje v funkciji razvojne ministrice. Strokovno se s tem področjem ukvarja Direktorat za multilateralo, razvojno sodelovanje in mednarodno pravo. Na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči je direktorat pristojen za:

 • načrtovanje in oblikovanje politik mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči na nacionalni in mednarodni ravni,
 • izvajanje, koordiniranje in spremljanje izvajanja mednarodne razvojne in humanitarne pomoči.

Za načrtovanje, usklajevanje, spremljanje izvajanja in vrednotenje mednarodnega razvojnega sodelovanja imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra ali ministrice za zunanje zadeve (v nadaljnjem besedilu: minister) medresorsko delovno telo, ki ga vodi predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve. Naloge medresorskega delovnega telesa so:

 • načrtovanje mednarodnega razvojnega sodelovanja;
 • usklajevanje mednarodnega razvojnega sodelovanja;
 • spremljanje izvajanja mednarodnega razvojnega sodelovanja;
 • obravnava okvirne višine sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje;
 • uskladitev predloga Resolucije;
 • sodelovanje pri pripravi ocene uspešnosti izvajanja Resolucije.

Za pripravo Resolucije in svetovanje glede mednarodnega razvojnega sodelovanja ustanovi minister strokovni svet za mednarodno razvojno sodelovanje, ki:

 • oblikuje predlog Resolucije in ga posreduje medresorskemu delovnemu telesu;
 • svetuje ministru glede mednarodnega razvojnega sodelovanja;
 • sodeluje pri pripravah ocen uspešnosti.

Za člane strokovnega sveta se imenujejo:

 • predstavniki ministrstev, vključenih v izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja;
 • predstavniki izvajalcev mednarodnega razvojnega sodelovanja;
 • strokovnjaki za mednarodno razvojno sodelovanje;
 • predstavniki gospodarskih zbornic in predstavniki pravnih oseb, na katere lahko Vlada RS z javnim pooblastilom prenese tehnično operativni del izvajanja Resolucije.