Skoči na vsebino

INSTITUCIONALNA ORGANIZIRANOST

Ministrstvo za zunanje zadeve je nacionalni koordinator za mednarodno razvojno sodelovanje. V Ministrstvu je za področje mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči pristojen državni sekretar Andrej Logar, ki deluje v funkciji razvojne ministrice. Strokovno se s tem področjem ukvarja Direktorat za multilateralo, razvojno sodelovanje in mednarodno pravo. Na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči je direktorat pristojen za:

 • načrtovanje politik mednarodnega razvojnega sodelovanja na nacionalni in mednarodni ravni,
 • izvajanje, koordiniranje in spremljanje izvajanja mednarodne razvojne pomoči,
 • načrtovanje in izvedbo humanitarne pomoči.

Za načrtovanje, usklajevanje, spremljanje izvajanja in vrednotenje mednarodnega razvojnega sodelovanja imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra ali ministrice za zunanje zadeve (v nadaljnjem besedilu: minister) medresorsko delovno telo, ki ga vodi predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve. Naloge medresorskega delovnega telesa so:

 • načrtovanje mednarodnega razvojnega sodelovanja;
 • usklajevanje mednarodnega razvojnega sodelovanja;
 • spremljanje izvajanja mednarodnega razvojnega sodelovanja;
 • obravnava okvirne višine sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje;
 • uskladitev predloga Resolucije;
 • sodelovanje pri pripravi ocene uspešnosti izvajanja Resolucije.

Za pripravo Resolucije in svetovanje glede mednarodnega razvojnega sodelovanja ustanovi minister strokovni svet za mednarodno razvojno sodelovanje, ki:

 • oblikuje predlog Resolucije in ga posreduje medresorskemu delovnemu telesu;
 • svetuje ministru glede mednarodnega razvojnega sodelovanja;
 • sodeluje pri pripravah ocen uspešnosti.

Za člane strokovnega sveta se imenujejo:

 • predstavniki ministrstev, vključenih v izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja;
 • predstavniki izvajalcev mednarodnega razvojnega sodelovanja;
 • strokovnjaki za mednarodno razvojno sodelovanje;
 • predstavniki gospodarskih zbornic in predstavniki pravnih oseb, na katere lahko Vlada RS z javnim pooblastilom prenese tehnično operativni del izvajanja Resolucije.