Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

EVALVACIJE MEDNARODNEGA RAZVOJNEGA SODELOVANJA

Slovenija je postala donatorica leta 2004 in od takrat izgrajuje svoj sistem mednarodnega razvojnega sodelovanja. Zatem je 2013 postala 29. članica Odbora za razvojno pomoč OECD in 2014 ter 2015 sprejela evalvacijsko politiko in evalvacijske smernice. Od leta 2016 vsako leto sprejme načrt evalvacij.

 

Evalvacijska politika mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije (slovenski jezik, angleški jezik) je bila sprejeta s sklepom Vlade RS št. 51100-32/2014/4 dne 24. decembra 2014.

 

Evalvacijske smernice mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije (slovenski jezik, angleški jezik) so bile sprejete s strani ministra za zunanje zadeve Karla Erjavca 16. oktobra 2015.

 

Načrti evalvacij mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije: 2016, 2017-19

 

Standardi evalvacij mednarodnega razvojnega sodelovanja Odbora za razvojno pomoč OECD (angleški jezik)

EVALVACIJE SLOVENSKEGA RAZVOJNEGA SODELOVANJA

Evalvacija projektov telemedicine in e-zdravja na Zelenortskih otokih v obdobju od 2011 do 2017, zaključeno marca 2018

Javno naročilo 024/17 JN MZZ

Odločitev o javnem naročilu 024/17 JN MZZ

Povzetek v slovenskem in angleškem jeziiku

Končno poročilo v slovenskem in angleškem jeziiku

Vabilo na predstavitev, spletna novica MZZ, 8. 3. 2018

Novica o predstavitvi končnega poročila, spletna novica MZZ, 16. 3. 2018 

 

Evalvacija slovenskega mednarodnega razvojnega sodelovanja v Črni gori za obdobje 2013 do 2016, zaključeno junija 2017

Javno naročilo 001/17 JN MZZ

Odločitev o javnem naročilu 001/17 JN MZZ

Povzetek v slovenskem in angleškem jeziiku

Končno poročilo in priloge v slovenskem jeziku, redakcijski popravek, pripombe in mnenje Ministrstva za finance

Končno poročilo v angleškem jeziku in izhodišča za evalvacijo v angleškem jeziku

Vabilo na predstavitev, spletna novica MZZ, 12. 6. 2017

Novica o predstavitvi končnega poročila, spletna novica MZZ, 19. 6. 2017

 

Evalvacija slovenskega mednarodnega razvojnega sodelovanja v Črni gori za obdobje 2013 do 2016

Javno naročilo 27/16 JN MZZ

Odločitev o javnem naročilu 27/16 JN MZZ

Informacija o vzpostavitvi sistema evalvacij mednarodnega razvojnega sodelovanja

Na potrebo po vzpostavitvi evalvacijskega sistema mednarodnega razvojnega sodelovanja je bila Slovenija prvič opozorjena leta 2011 v okviru posebnega medsebojnega pregleda Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (t.i. special peer review OECD).  Po včlanitvi v OECD leta 2010 je Slovenija sodelovala v Odboru za razvojno sodelovanje (OECD DAC), intenzivno vzpostavljala sistem mednarodnega razvojnega sodelovanja ter se približevala izpolnjevanju kriterijev OECD DAC. Eden izmed kriterijev za vključitev v omenjeni odbor je obstoj sistema za spremljanje (sopomenka monitoring) in evalviranje (sopomenka vrednotenje) uspešnosti. Ko je delegacija OECD pomladi 2013 ocenjevala pripravljenost Slovenije za vključitev v OECD DAC, je v tehničnem poročilu zapisala, da Slovenija skoraj izpolnjuje ta kriterij, saj so glavni elementi vzpostavljeni in jih je potrebno združiti v evalvacijsko politiko s smernicami ter vgraditi evalvacijsko kulturo v celotni sistem mednarodnega razvojnega sodelovanja.


V poročilu o pripravljenosti Slovenije za vključitev v OECD DAC novembra 2013 je bilo ocenjeno, da Slovenija postopno vzpostavlja evalvacijski sistem. Ker je večina slovenskega ODA multilateralnega, je ta že ovrednoten prek mednarodnih organizacij. Sofinancirani projekti Evropske unije in drugih donatorjev tudi vključujejo evalvacije. MZZ je izvedel vmesni pregled Resolucije o razvojnem sodelovanju, ki ga je obravnaval Državni zbor ter bo ugotovitve in priporočila upošteval pri pripravi nove resolucije. MZZ izvaja monitoring projektov in ugotovitve vključuje v priprave razpisov. Platforma NVO je tudi vzpostavila sistema za monitoring projektov nevladnih organizacij in letno pregleduje učinkovitost uradne razvojne pomoči. Center za razvoj financ in ostali izvajalci mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki imajo sofinancirane projekte od drugih donatorjev tudi izvajajo evalvacije. V omenjenem poročilu je priporočilo, da mora biti Slovenija selektivna in ciljno usmerjena pri evalviranju svojih majhnih bilateralnih projektov ter naj to stori le, če obstaja zadostna utemeljitev .


Slovenija se je s 4. decembrom 2014 vključila v OECD DAC.  S tem se je lahko polno vključila v mrežo evalvatorjev DAC in lahko koristi izkušnje drugih članic DAC pri  izgradnji sistema evalvacij.

 

V tesnem sodelovanju s finskim Ministrstvom za zunanje zadeve je slovensko Ministrstvo za zunanje zadeve v septembru 2013 organiziral delavnico o vrednotenju projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja. Delavnica je bila ključnega pomena pri promoviranju evalvacijske kulture, kot tudi pri pripravi evalvacijske politike in smernic.


Dokumenta evalvacijska politika in evalvacijske smernice sta bila zaradi sodelovanja s tujimi strokovnjaki pri nastanku oblikovana v angleškem jeziku in sta bila po končni redakciji prevedena v slovenski jezik. Temeljita na standardih evalviranja OECD DAC in finskemu modelu evalviranja. Pri oblikovanju teh dokumentov je sodelovalo Slovensko društvo evalvatorjev. Člani Strokovnega sveta za mednarodno razvojno sodelovanje so se z dokumentoma seznanili 9. junija 2014, namestniki Medresorskega delovnega telesa za mednarodno razvojno sodelovanje pa 24. septembra 2014. Dokument o evalvacijski politiki vsebuje splošnejše usmeritve in je bil sprejet na Vladi RS 24. decembra 2014. Dokument o evalvacijskih smernicah vsebuje podrobnejše usmeritve za izvedbo evalvacij in se bo nadgrajeval glede na prakso ter je bil sprejet s strani ministra za zunanje zadeve 16. oktobra 2015.

 

Sodelovanje javnosti pri oblikovanju evalvacij mednarodnega razvojnega sodelovanja, spletna novica MZZ, 1. 10. 2014

 

MEDNARODNO LETO EVALVACIJ 2015

Leto 2015 je bilo na Tretji konferenci o nacionalnih evalvacijskih kapacitetah 29.  9. - 2. 10. 2013 v Sao Paulu, Brazilija proglašeno za Mednarodno leto evalvacij (EvalYear). Namen tega leta je promocija evalvacij in oblikovanje politik na podlagi priporočil evalvacij in to tako na mednarodni, regionalni, nacionalni kot lokalni ravni. Za to leto je oblikovan poseben logotip. Evalvacijska skupina Združenih narodov (UNEG) koordinira napore za sprejetje resolucije OZN o izgradnji zmogljivosti za evalvacijo razvojnih aktivnosti na nacionalni ravni. Slovenija je skupaj z državami EU kosponzorirala sprejetje te resolucije. Tekom leta je bilo organiziranih veliko dogodkov in konferenc, ko se je zaključilo z 2. globalnim forumom evalvacijskih partnerjev novembra 2015 v Katmanduju, Nepal.

Ključna sporočila mednarodnega leta evalvacij 2015

Evalviranje lahko pomembno prispeva, da bi iz sveta, kakršnega imamo, prestopili v svet, kakršnega si želimo
Medtem ko svetovna skupnost išče načine, kako uresničiti skupne cilje trajnostnega razvoja – cilje, ki veljajo za vse države – vlade po vsem svetu čedalje bolj zanima, kako čim bolje meriti napredek in kako videti, v kolikšni meri njihove politike učinkovito podpirajo napredek. Evalviranje – objektivna ocena politike ali programa, njune učinkovitosti in rezultatov – v tem smislu pridobiva vse večjo vlogo.


Evalviranje nam pomaga do boljših razvojnih rezultatov, ker bolje razumemo, kaj počnemo, zakaj in za koga
Ob vrednotenju se vprašamo: Ali počnemo prave stvari? Ali te stvari počnemo na pravi način? Ali dosegamo spremembe? S temi vprašanji nam evalviranje zagotavlja uvid v rezultate in dokaze zanje, to pa v nadaljevanju usmerja oblikovanje politike na podlagi dokazov. Zgolj dobri nameni niso dovolj, temveč moramo za večjo uspešnost in izogibanje programom, ki ne dajejo rezultatov, vlagati v učenje.


Evalviranje je del dobrega upravljanja
V času, ko ima javnost vse več dvomov o upravljanju, je evalviranje lahko orodje za povrnitev javnega zaupanja, ker podpira večjo odprtost, preglednost in odgovornost. Z evalviranjem učinkovitosti ter rezultatov politik in programov lahko oblikovalci politike bolje razumejo, kaj se obnese in zakaj, kar jim omogoča sprejemati boljše odločitve.


Evalviranje je sredstvo za večje demokratično vključevanje 
Evalviranje je vstopna točka za sodelovanje državljanov z organi upravljanja in način za doseganje, da odločevalci prevzamejo odgovornost za posledice svojih dejanj (ali neukrepanja). Evalviranje lahko državljanom prav tako zagotovi povratne informacije o učinkih politik in programov.


Evalviranje je vstopna točka za vodstvo države in sodelovanje
Evalviranje razvojnega sodelovanja je orodje na državni ravni za razumevanje in izboljšanje razvojnih rezultatov ter konkreten mehanizem za podporo vzajemni odgovornosti med razvojnimi partnerji. Sodelovanje pri vrednotenju lahko pomeni koristno vstopno točko za dialog med razvojnimi partnerji o temeljnih ovirah, ki zavirajo trajnosten in uravnotežen razvoj, ter zagotovi podporo in finančna sredstva, potrebna za premagovanje teh ovir.

 

Ključna sporočila mednarodnega leta evalvacij v angleškem jeziku