Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRAVO MORJA

Dejavnosti v okviru OZN

 

UNSPLOS (Konferenca pogodbenic Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu)

 

Konvencija Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu (UNCLOS – tudi ustava oceanov) je bila podpisana 10. 12. 1982 na Jamajki. UNCLOS ima preko 160 pogodbenic, med katerimi pa žal še vedno ni Združenih držav Amerike. Konvencija opredeljuje pravice in dolžnosti držav pri uporabi morja ter ustvarja podlago za pravila ekonomskega izkoriščanja, varstvo okolja in upravljanja naravnih bogastev morja. Opredeljuje tudi morske pasove in njihovo razmejitev ter razmejitev med državami, izkoriščanje in režime (npr. plovbo, ribolov) na odprtem morju in morskem dnu.

 

Slovenija je nasledila konvencijo in sodeluje pri delu  Konference pogodbenic Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu (v nadaljevanju UNSPLOS).

 

Pogodbenice neprestano spremljajo delo vseh pomembnih institucij, ki so bile ustanovljene na podlagi UNCLOS in tam, kjer je to potrebno, sprejmejo resolucije, ki naj pomagajo odpraviti pomanjkljivosti in izboljšati izvajanje UNCLOS. Slovenija oblikuje stališča do odprtih vprašanj UNSPLOS v krogu držav članic EU v Delovni skupini za pravo morja (DS COMAR), pri čemer svoja stališča dodatno usklajuje na koordinacijskih sestankih držav članic EU neposredno pred razpravami v OZN. UNSPLOS je najširši forum držav, ki so pogodbenice UNCLOS in ki skrbi za pravilno izvajanje konvencije in napredek pri upravljanju s svetovnimi morji in oceani.

 

Neformalni posvetovalni proces pogodbenic UNCLOS (UNICPLOS)

 

Bistvo Neformalnega posvetovalnega procesa pogodbenic UNCLOS (UNICPLOS) je, da pogodbenice UNCLOS brez zadržkov in na neposreden (tudi neformalen) način izražajo svoja stališča glede UNCLOS in problemov, ki nastajajo v zvezi z njenim izvajanjem. Rezultati posvetovalnega procesa služijo generalnemu sekretarju OZN za pripravo končnega besedila resolucije Generalne skupščine OZN.

 

Slovenija sodeluje v tem postopku v okviru DS COMAR, na zasedanjih UNICPOLOS in v pogajanjih za oblikovanje osnutka resolucije GS OZN o oceanih in pravu morja. Svoja stališča usklajuje znotraj DS COMAR in na koordinacijskih sestankih pred zasedanjem UNICPOLOS.

 

V pripravah na vsa ta zasedanja se slovenski predstavniki posvetujejo in usklajujejo stališča s slovenskimi resornimi organi (predvsem ministrstvi, pristojnimi za okolje in prostor, ribištvo, promet in gospodarstvo, itd).

 

Na podlagi UNCLOS sta bili ustanovljeni tudi Mednarodno sodišče (tribunal) za pravo morja (ITLOS), pristojno za reševanje sporov med pogodbenicami ter Mednarodna oblast za morsko dno (ISA), ki  regulira izkoriščanje morskega dna in podzemlja zunaj meja jurisdikcije držav.

 

Dejavnosti v okviru EU

 

Delovna skupina za pravo morja (DS COMAR)

 

V Svetu EU je bilo zaradi proučevanja prava morja ustanovljeno posebno telo (DS COMAR), ki ga sestavljajo strokovnjaki s področja prava morja držav članic EU. To telo se redno sestaja v Bruslju in pripravlja strokovna stališča o vseh vprašanjih, ki se odpirajo tako v pogledu UNCLOS kot tudi glede prakse posameznih držav na področju prava morja. Število sestankov je odvisno od števila vprašanj, praksa pa kaže, da se to telo sestane najmanj šestkrat letno. Pri delu DS COMAR sodeluje tudi Evropska komisija, večkrat pa so pri obravnavi zapletenih vprašanj prisotni tudi zunanji strokovnjaki. To telo po potrebi sodeluje tudi pri razpravah o vprašanjih s področja prava morja v drugih delovnih telesih Sveta EU.