Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MEDNARODNO PRAVO

Mednarodno pravo je sistem splošno sprejetih in zavezujočih pravnih pravil in načel, ki določajo pravice in obveznosti subjektov mednarodnega prava v njihovih medsebojnih odnosih. Ta pravna pravila in načela izhajajo prvenstveno iz mednarodnega običajnega prava, mednarodnih pogodb, splošnih mednarodnih načel in mednarodne sodne prakse. Nekatera mednarodnopravna pravila so kogentna, kar pomeni, da jih države ne morejo spremeniti, ostala pravna pravila pa so dispozitivna in jih države v medsebojnih dogovorih lahko spremenijo. Najpomembnejši mednarodnopravni akt, ki določa temeljna načela mednarodnega prava, je Ustanovna listina Organizacije združenih narodov. Listina določa temeljni okvir, znotraj katerega se razvija mednarodno pravo.

 

V mednarodnem pravu ni niti centralizirane zakonodajne, niti izvršne, niti sodne oblasti: prvo oblikujejo države v medsebojnih odnosih ali prek mednarodnih organizacij in tako tudi izvršujejo obveznosti, pri čemer pa ni enotnega sistema sankcij za kršitve mednarodnega prava, pač pa te izhajajo iz mednarodnih pogodb in mednarodnega običajnega prava.


Mednarodno pravo se deli na:


• mednarodno javno pravo in
• mednarodno zasebno pravo.

 

Mednarodno javno pravo ureja mednarodne odnose in razmerja med subjekti mednarodnega prava na različnih področjih, mednarodno zasebno pravo pa ureja sporna statusna, družinska, premoženjska in druga razmerja med fizičnimi osebami, kjer vsaj eden od udeležencev ni državljan iste države.

 

V okvir mednarodnega prava sodijo tudi t. i. nadnacionalno ali naddržavno pravo ali pravo nadnacionalnih (regionalnih) organizacij ter vojno pravo.

 

Mednarodno pravo se razlikuje od nacionalnih oziroma notranjih pravnih sistemov držav in ureja odnose med subjekti mednarodnega prava, predvsem državami. Mnoga mednarodnopravna pravila učinkujejo tudi na področjih, ki jih sicer ureja notranje pravo držav.


V Republiki Sloveniji razmerje med mednarodnim in notranjim pravom določa 8. člen Ustave Republike Slovenije, ki pravi, da morajo biti zakoni in drugi predpisi v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo. Ratificirane mednarodne pogodbe se uporabljajo neposredno. Ustava določa tudi način usklajevanja obeh pravnih redov.

 

Ogled pristojnosti Sektorja za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve