Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OMEJEVALNI UKREPI V SLOVENIJI

ZOUPAMO daje Vladi RS pooblastilo za uvajanje oziroma izvajanje sankcij. Vlada to stori z izdajo uredbe, v katerih določi vse potrebno za izvajanje sankcij. V praksi to pomeni, da se glede na neposredno uporabljivost uredb EU v slovenskih uredbah določijo samo pristojni organi, globe za kršitve uredb EU, iz sklepov SZVP pa se izvede embargo na orožje in prepoved izdaje vizumov. Trenutno imajo vsi omejevalni ukrepi, ki se izvajajo v Sloveniji, podlago v pravnih aktih VS OZN in EU, lahko pa se uvedejo tudi na podlagi aktov ali odločitev drugih mednarodnih organizacij ali združenj (npr. OVSE).

 

ZOUPAMO v 3. členu določa, da uredbe, ki izvajajo akte OZN ali EU, prenehajo veljati avtomatsko, ko prenehajo veljati akti navedenih dveh mednarodnih organizacij. Zaradi večje pravne varnosti pa bo v Uradnem listu RS v takem primeru objavljeno obvestilo o prenehanju veljavnosti navedenih uredb.  

 

Zaradi enotnejšega izvajanja omejevalnih ukrepov in koordinacije med posameznimi organi, ki so za to pristojni, ZOUPAMO v 7. členu predvideva stalno koordinacijsko skupino, ki jo vodi predstavnik ministrstva za zunanje zadeve. Navedena skupina med drugim skladno z 8. členom ZOUPAMO lahko daje mnenja pristojnim ministrstvom pri odločanju o vlogah oseb na podlagi uredb (glej v nadaljevanju), prav tako pa lahko skladno s 3. členom ZOUPAMO daje mnenje Vladi RS pri sprejemanju sankcij, ki nimajo podlage v mednarodnih obveznosti Slovenije.

 

ZOUPAMO v 8. členu določa pravila za odločanje o vlogah, ki se vložijo na podlagi pravnih aktov za izvajanje sankcij, npr. izjema od zamrznitve sredstev na računih pri bankah zaradi humanitarnih potreb, plačila zdravstvenih storitev ipd.. V teh in drugih primerih, ko je treba odločiti o vlogah, o vlogi odloča pristojno ministrstvo po splošnem upravnem postopku, ZOUPAMO pa določa nekaj posebnih pravil, katerih namen je pospešiti odločanje pristojnih organov. Načeloma je v slovenskih uredbah za vsak sankcijski režim posebej določeno, kateri organi so v konkretnem primeru pristojni za odločanje o takšnih vlogah.  

 

V 10. členu ZOUPAMO določa, da nadzor nad njegovim izvajanjem in izvajanjem uredb opravljajo organi javne uprave in druge osebe javnega prava ter nosilci javnih pooblastil, ki so pristojni za področje, na katero se nanašajo omejevalni ukrepi, razen če neposredno veljavni predpisi EU ne določajo drugače. Organi izvajajo nadzor skladno s področno zakonodajo, njihove pristojnosti pa se lahko določijo tudi v določbah o nadzoru v slovenskih uredbah.

 

Med tem ko uredbe, ki se izdajo na podlagi ZOUPAMO, določajo prekrške in sankcije za kršitev omejevalnih ukrepov, imajo lahko posamezne kršitve tudi elemente kaznivih dejanj (npr. promet z orožjem), ki jih določa Kazenski zakonik.   

 

Dodatno k navedenim pravnim predpisom je pri izvajanju omejevalnih ukrepov potrebno  upoštevati tudi nekatere področne zakone, kot npr. Zakon o obrambi in Zakon o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo.