Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

BOJ PROTI TERORIZMU

Slovenija najostreje obsoja vsakršen terorizem. Za terorizem ni in ne more biti nobenega opravičila. V času globalizacije in odprtosti prihaja bolj kot doslej v ospredje soodvisnost mednarodne skupnosti in nedeljivost mednarodne varnosti. Procesi odprtosti in transparentnosti prinašajo tudi negativne učinke, med katere prav gotovo sodi olajšano delovanje teroristov oziroma terorističnih skupin in organiziranega mednarodnega kriminala. Pri tem je potrebna široka akcija demokratičnih držav v boju proti terorizmu.


Spoštovanje vrednot, kot so demokracija, človekove pravice in vladavina prava, predstavljajo najučinkovitejši, dolgoročni ukrep proti terorizmu. Zaradi okrepljene skrbi za varnost pa ne smejo biti prizadeti doseženi in splošno veljavni standardi varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin.


Slovenija je solidarna z vsemi državami, ki so bile žrtve terorističnih napadov. V mednarodni skupnosti še vedno ni enotnega pogleda na opredelitev terorizma. Zato pozdravljamo vse pobude in napore, ki bodo presegli ta zastoj.


V boju proti terorizmu je potrebna akcija na dveh ravneh, in sicer v okviru mednarodnih organizacij na globalni in regionalni ravni ter na nacionalni ravni v obliki ustrezne zakonodaje in njene učinkovite implementacije. Boj proti terorizmu predstavlja tesno koordinacijo mednarodnih in notranjih ukrepov (politični, finančni, zakonodajni, policijski, vojaški, administrativni itd.).


Slovenija tudi ocenjuje, da so preprečevanje radikalizacije, nasilnega ekstremizma in novačenja teroristov eno od pomembnejših področij v okviru preventivnega boja proti terorizmu, kjer pa bi bilo potrebno upoštevati tudi regijske značilnosti in posebnosti.


Slovenija aktivno sodeluje, podpira in se pridružuje pobudam in ukrepom v boju proti terorizmu v mednarodnih forumih. S pridružitvijo in izvajanjem ukrepov, sprejetih v okviru OZN, EU, Nato, OVSE in Sveta Evrope se Slovenija nedvoumno in trdno postavlja v protiteroristični tabor. Med dokumenti je potrebno še posebej izpostaviti resolucije VS OZN 1373 (2001), 2170 (2014) in 2178 (2014), Globalno strategijo OZN za boj proti terorizmu, Strategijo EU za boj proti terorizmu ter Strategijo EU o tujih terorističnih borcih. Slovenija je pogodbenica univerzalnih konvencij in protokolov na področju boja proti terorizmu.
 

Državni zbor RS je že 12. oktobra 2001 sprejel Deklaracijo o skupnem boju proti terorizmu, v kateri se pridružuje odločnosti mednarodne skupnosti v enotnem in skupnem boju proti terorizmu ter poziva na izvajanje konkretnih ukrepov v tem boju. Vlada RS je sprejela ustrezne odločitve, ki posameznim vladnim resorjem nalagajo konkretne aktivnosti v boju proti terorizmu.


Slovenija je podpisnica številnih dvostranskih in multilateralnih pogodb oziroma konvencij s področja boja proti terorizmu. Iz teh pravno zavezujočih pogodb izhajajo obveznosti, ki jih Slovenija z ustreznimi zakonodajnimi in praktičnimi ukrepi tudi izvaja. Slovenija ima kot članica OZN in drugih mednarodnih organizacij v skladu z obveznostmi, ki izhajajo iz njenega članstva v mednarodnih organizacijah, dolžnost sprejemati ali odpravljati omejevalne ukrepe zoper države, teritorialne entitete, gibanja, mednarodne organizacije ter osebe, če je to potrebno zaradi izvajanja sankcij OZN ali združenj, ki zavezujejo Slovenijo ali, če jih je potrebno sprejeti kot protiukrepe v skladu z mednarodnim pravom.


Poseben primer grožnje mednarodni varnosti predstavlja pojav teroristične organizacije ISIL/Da'esh (tudi ISIS, islamska država), ki presega značaj doslej znanih terorističnih skupin. Zaradi kompleksnosti grožnje, mora biti tudi odziv mednarodne skupnosti nanjo kompleksen in celovit. Slovenija skladno s svojimi nacionalnimi odločitvami, zmogljivostmi in prioritetami sodeluje v naporih široke skupine držav, ki si prizadevajo za stabilizacijo razmer v regiji, kjer je prisoten ISIL/Da'esh.

 

Seznam mednarodnih instrumentov za boj proti terorizmu, ki zavezujejo Republiko Slovenijo:

 

Mednarodnopravni instrumenti univerzalnega značaja

 

I. ORGANIZACIJA ZDRUŽENIH NARODOV


1. Konvencija o preprečevanju in kaznovanju kaznivih dejanj zoper osebe pod mednarodno zaščito, vštevši diplomatske agente (Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents; New York, 14. 12. 1973)

Depozitar je GS OZN. Slovenija je konvencijo nasledila.

 

2. Mednarodna konvencija zoper jemanje talcev (International Convention against the Taking of Hostages; New York, 17. 12. 1979)

Depozitar je GS OZN. Slovenija je konvencijo nasledila.

 

3. Mednarodna konvencija o zatiranju terorističnih bombnih napadov (International Convention for the Suppression of Terorist Bombings; New York, 15. 12. 1997)

Depozitar je GS OZN. Slovenija je konvencijo podpisala 30. 10. 1998. Ratificirana 18.12.2002, velja od 25.10.2003.

 

4. Mednarodna konvencija o zatiranju financiranja terorizma (International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism; New York, 9. 12. 1999)

Depozitar je GS OZN. Slovenija je konvencijo podpisala 10. 11. 2001. Ratificirana 15. 7. 2004, velja od 23. 10. 2004.

 

5. Mednarodna konvencija o zatiranju dejanj jedrskega terorizma (International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism; New York, 13. 4. 2005)

Depozitar je GS OZN. Slovenija je konvencijo podpisala 14. 9. 2005. V procesu ratifikacije.

Več: United Nations Treaty Collection - Conventions on Terrorism

 

II. MEDNARODNA ORGANIZACIJA CIVILNEGA LETALSTVA (ICAO)

 

6. Konvencija o kaznivih dejanjih in nekih drugih aktih, storjenih na letalih (Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft; Tokio, 14. 9. 1963)

Depozitar je GS ICAO. Slovenija je konvencijo nasledila.
   
7. Konvencija o zatiranju nezakonite ugrabitve zrakoplovov (Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft; Haag, 16. 12. 1970)

Depozitarji so Ruska federacija, Velika Britanija in Združene države Amerike. Slovenija je konvencijo nasledila.
   
8. Konvencija o zatiranju nezakonitih dejanj zoper varnost civilnega zrakoplovstva (Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation; Montreal, 23. 9. 1971)

Depozitarji so Ruska federacija, Velika Britanija in Združene države Amerike. Slovenija je konvencijo nasledila.
   
9. Protokol o zatiranju nezakonitih dejanj na letališčih za mednarodno civilno zrakoplovstvo, s katerim se dopolni Konvencija o zatiranju nezakonitih dejanj zoper varnost civilnega zrakoplovstva (Protocol on the Suppression of Anlawful Acts of Violence at Airport Serving International Civil Aviation supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation; Montreal, 24. 2. 1988)

Depozitarji so GS ICAO, Velika Britanija in Ruska federacija. Slovenija je protokol nasledila.
   
10. Konvencije o označevanju plastičnih razstreliv zaradi njihovega odkrivanja (Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection; Montreal, 1. 3. 1991)

Depozitar je GS ICAO. Slovenija je konvencijo ratificirala, velja od 4. 8. 2000.

Več: Mednarodna organizacija civilnega letalstva

 

III. MEDNARODNA AGENCIJA ZA ATOMSKO ENERGIJO (IAEA)


11. Konvencija o fizičnem varovanju jedrskega materiala (Convention on the Physical Protection of Nuclear Material; Dunaj, 3. 3. 1980)

Depozitar je GD IAEA. Slovenija je konvencijo nasledila.

 

12. Amandmaji h Konvenciji o fizičnem varovanju jedrskega materiala (Amendments to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material; Dunaj, 8. 7. 2005)

Depozitar je GD IAEA. V postopku za ratifikacijo.

Več: Mednarodna agencija za atomsko energijo


IV. MEDNARODNA POMORSKA ORGANIZACIJA (IMO)

 

13. Konvencija o preprečevanju nezakonitih dejanj zoper varnost pomorske plovbe (Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation; Rim, 10. 3. 1988)

Depozitar je GS IMO. Slovenija je konvencijo ratificirala 18.06.2003, velja od 16.10.2003.
   
14. Protokol 2005 h Konvenciji o preprečevanju nezakonitih dejanj zoper varnost pomorske plovbe (Protocol of 2005 to the Convention for the Suppresion of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation; London, 14. 10. 2005)

 

15. Protokol za preprečevanje nezakonitih dejanj zoper varnost ploščadi, postavljenih na epikontinentalnem pasu (Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf; Rim, 10. 3. 1988)

Depozitar je GS IMO. Ratifikacija 18. 06. 2003, velja od 16.10.2003.

 

16. Protokol 2005 k Protokolu za preprečevanje nezakonitih dejanj zoper varnost ploščadi, postavljenih na epikontinentalnem pasu (Protocol of 2005 to the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf; London, 14. 10. 2005)

Več: Mednarodna pomorska organizacija

 

Mednarodnopravni instrumenti regionalnega značaja

 

V. SVET EVROPE (SE)

 

1. Evropska konvencija o zatiranju terorizma (European Convention on the Suppression of Terrorism; Strasbourg, 27. 1. 1977)

Depozitar je GS SE. Slovenija je konvencijo podpisala 28. 3. 2000 in ratificirala 29. 11. 2000. Velja za RS od 1.3.2001.

 

2. Evropska konvencija o prenosu podatkov v kazenskih zadevah (European Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters; Strasbourg, 15. 5. 1972)

Depozitar je GS SE. Slovenija je konvencijo podpisala 24. 6. 2002.

 

3. Konvencija o odškodnini žrtvam nasilnih dejanj (European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes; Strasbourg, 24. 11.1983)

 

4. Konvencija o kibernetski kriminaliteti (Convention on Cyber-Crime; Budimpešta, 23. 11. 2001)

Depozitar je GS SE. Slovenija je konvencijo podpisala 24. 7.2002 in ratificirala 8. 9. 2004. Velja za RS od 1. 1. 2005.

 

5. Dodatni protokol h Konvenciji o kibernetski kriminaliteti glede inkriminacije rasističnih in ksenofobnih dejanj, storjenih v računalniških sistemih (Additional Protocol to the Convention on cybercrime, concerning the criminalisation of acts of a racist and xenophobic nature committed through computer systems; Strasbourg, 28. 1. 2003)

Slovenija je dodatni protokol podpisala 26. 2.2004 in ratificirala 20. 5. 2004. V veljavo je stopil 1. 3. 2006.

 

6. Protokol o dopolnitvi Evropske konvencije o zatiranju terorizma (Protocol amending the European Convention on the Suppression of Terrorism; Strasbourg, 15. 5. 2003)

Slovenija je protokol podpisala 15. 7. 2003 in ratificirala 11. 5. 2004.

 

7. Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju terorizma (Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism; Varšava, 16. 5. 2005)

Slovenija je konvencijo podpisala 19. 5. 2006.

 

8. Konvencija Sveta Evrope o pranju denarja, financiranju terorizma, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem (Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism; Varšava, 16. 5. 2005)

Slovenija je konvencijo podpisala 28. 3. 2007.

 
Več: Council of Europe Treaties

 

Ukrepi na področju nacionalne zakonodaje

1. Zakon o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija sprejme ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (Uradni list RS, št. 127/2006, ZOUPAMO)

Vlada RS je na podlagi zakona o omejevalnih ukrepih, vezanih na boj proti terorizmu, že sprejela:

 

- Uredbo o ukrepih proti Talibanom (Afganistan) (Uradni list RS, št. 33/2002)
- Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o ukrepih proti Talibanom (Afganistan) (Uradni list RS, št. 33/2002)
- Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o ukrepih proti Talibanom (Afganistan)
(Uradni list RS, št. 11/2003)
- Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o ukrepih proti Talibanom (Afganistan) (Uradni list RS, št. 8/2004)
- Uredbo o prenehanju veljavnosti Uredbe o ukrepih proti Talibanom (Afganistan)
(Uradni list RS, št. 67/2005)
- Uredbo o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu (Uradni list RS, št. 67/2005)
- Uredbo o posebnih omejevalnih ukrepih proti Osami bin Ladnu, članom organizacije Al Kaida in talibanom ter drugim fizičnim in pravnim osebam, skupinam in entitetam v zvezi z njimi (Uradni list RS, št. 67/2005)


Vlada RS je na podlagi zakona o omejevalnih ukrepih sprejela še:


- Uredbo o ukrepih proti Iraku (Uradni list RS, št. 79/2001)
- Uredbo o ukrepih proti UNITA (Angola) (Uradni list RS, št. 79/2001)
- Uredba o ukrepih proti ZRJ (Uradni list RS, št. 33/02)
- Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o ukrepih proti Iraku (Uradni list RS, št. 11/2003)
- Uredbo o prenehanju veljavnosti uredbe o ukrepih proti UNITA (Angola) (Uradni list RS, št. 11/2003)
- Uredbo o ukrepih proti Sierra Leone (Uradni list RS, št. 11/2003)
- Uredbo o ukrepih proti Eritreji in Etiopiji  (Uradni list RS, št. 11/2003)
- Uredbo o ukrepih proti Ruandi  (Uradni list RS, št. 11/2003)
- Uredbo o ukrepih proti Liberiji  (Uradni list RS, št. 11/2003)
- Uredbo o ukrepih proti Somaliji  (Uradni list RS, št. 11/2003)
- Uredbo o omejevanju in nadzoru uvoza in izvoza surovih diamantov (Uradni list RS, št. 38/2003)
- Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o ukrepih proti Iraku (Uradni list RS, št. 58/2003)
- Uredbo o spremembi uredbe o omejevanju in nadzoru uvoza in izvoza surovih diamantov  (Uradni list RS, št. 114/2003)
- Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o ukrepih proti Iraku (Uradni list RS, št. 8/2004)
- Uredbo o dopolnitvah uredbe o omejevanju in nadzoru uvoza in izvoza surovih diamantov (Uradni list  RS 8/2004)
- Uredbo o ukrepih proti Mjanmaru (Burmi) (Uradni list RS, št. 8/2004)
- Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o ukrepih proti Liberiji (Uradni list RS, št. 8/2004)
- Uredbo o izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimberley v mednarodni trgovini s surovimi diamante (Uradni list RS, št. 87/2004)
- Uredba o omejevalnih ukrepih proti Mjanmaru (Burmi) (Uradni list RS, št. 108/2005)
-  Uredbo o omejevalnih ukrepih proti Zimbabve (Uradni list RS, št. 108/2005)
- Uredbo o omejevalnih ukrepih proti Slonokoščeni obali (Uradni list RS, št. 108/2005)
- Uredbo o omejevalnih ukrepih proti Libiji (Uradni list RS, št. 108/2005)
- Uredbo o omejevalnih ukrepih proti Demokratični republiki Kongo (Uradni list RS, št. 108/2005)
- Uredbo o uvedbi določenih omejevalnih ukrepov v podporo učinkovitemu izvajanju mandata Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (Uradni list RS, št. 112/2005)
- Uredbo o obnovitvi ukrepov v podporo učinkovitemu izvajanju pooblastil Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (Uradni list RS, št. 112/2005)
- Uredbo o ohranitvi posebnih omejevalnih ukrepov proti Slobodanu Miloševiću in z njim povezanim osebam (Uradni list RS, št. 112/2005)
- Uredbo o prepovedi izpolnjevanja zahtevkov s pogodbami in transakcijami, na izvajanje katerih vplivajo Resolucija Varnostnega sveta Združenih narodov 757 (1992) in sorodne resolucije (Uradni list RS, št. 118/2005)
- Uredba o posebnih omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, osumljenim vpletenosti v umor nekdanjega predsednika libanonske vlade Rafika Haririja (Ur.l. RS, št. 45/2006)
- Uredba o prepovedi izpolnjevanja zahtevkov haitijskih oblasti v zvezi s pogodbami in posli, na izvajanje katerih vplivajo ukrepi, sprejeti z resolucijami Varnostnega sveta Združenih narodov 917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) in 875 (1993) ali v skladu z njimi (Ur.l. RS, št. 80/2006)
- Uredba o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam v Republiki Makedoniji (Ur.l. RS, št. 80/2006)
- Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o ukrepih proti Eritreji in Etiopiji (Ur.l. RS, št. 80/2006)
- Uredba o omejevalnih ukrepih proti vodstvu pridnestrske regije Republike Moldove (Ur.l. RS, št. 80/2006)


Vlada RS je na podlagi ZOUPAMO sprejela še:


- Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o omejevalnih ukrepih proti Mjanmaru (Burmi) (Ur.l. RS, št. 94/2007)
- Uredbo o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 2271/96 z dne 22. novembra 1996 o zaščiti pred učinki ekstrateritorialne uporabe zakonodaje, ki jo sprejme tretja država, in dejanji, ki na tej zakonodaji temeljijo ali iz nje izhajajo (Ur.l. RS, št. 94/2007)

- Uredbo o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 329/2007 z dne 27. marca 2007 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji (Ur.l. RS, št. 94/2007)
- Uredbo o omejevalnih ukrepih proti Iranu in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 423/2007 z dne 19. aprila 2007 o omejevalnih ukrepih proti Iranu(Ur.l. RS, št. 94/2007)


Več: Omejevalni ukrepi v Sloveniji

 

Uporabne povezave: