Skoči na vsebino

STRATEGIJA EU ZA JADRANSKO-JONSKO MAKROREGIJO

Evropski svet je decembra 2012 sprejel sklep, da Evropska komisija do konca leta 2014 pripravi Strategijo EU za Jadransko-jonsko makroregijo, ki bo vključevala Italijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Srbijo, Albanijo, Grčijo in Slovenijo. EK je na podlagi prispevkov sodelujočih držav in posvetovanj z nevladnimi deležniki - tudi v luči priprave Pomorske strategije, ki je del makroregionalne strategije - pripravila končni osnutek Strategije EU za JJMR . Od septembra do decembra 2013 so potekala javna posvetovanja z deležniki, ki so se zaključila s konferenco 6. in 7. februarja 2014 v Atenah, ki se je je udeležil zunanji minister Erjavec.

 

EK je 17. junija 2014 pripravila Komunikacijo o Strategiji EU za Jadransko-jonsko makroregijo, ki jo je, skupaj z Akcijskim načrtom, predstavila na zasedanju Sveta za splošne zadeve 24. junija 2014. Evropski svet je Strategijo EU za JJMR potrdil oktobra 2014, v času predsedovanja Italije.

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/adriat_ionian/documents_en.cfm#1

 

18. novembra 2014 je v Bruslju potekala Konferenca ob zagonu Strategije EU za Jadransko-jonsko regijo (EUSAIR), ki jo je organiziralo italijansko predsedstvo EU, v sodelovanju z Evropsko komisijo, Jadransko-jonsko pobudo in deželo Marche. V okviru dogodka je bilo organizirano zasedanje na visoki ravni "Vsi na krov za EUSAIR - All aboard for an EUSAIR", ki se ga je udeležila DS Dragoljuba Benčina. Koordinatorka za makroregije mag. Andreja Jerina se je udeležila tehničnega zasedanja "Od besed k dejanjem - From words to action", ki je bilo namenjeno razpravi o izvajanju Strategije, o makroregionalnih projektih ter iskanju razpoložljivih finančnih virov. Zasedanje tematskih usmerjevalnih skupin je potekalo v okviru štirih paralelnih srečanj; "modra rast", "transport in energija", "okolje" in "turizem". Teh so se udeležili predstavniki pristojnih ministrstev.

Ministri so sprejeli skupno izjavo, katere del predstavlja tudi dokument o upravljanju (vzpostavlja se upravljalska struktura ki predvideva sodelovanje politične ravni (ministri), koordinacijske (upravni odbor) ter tehnične ravni (tematske usmerjevalne skupine).

Poročilo konference

 

Predsedovanje EUSAIR je usklajeno s predsedovanjem Jadransko jonski pobudi. Od 1.6.2015 do 1.6.2016 je predsedovala Hrvaška, ki je vodilno vlogo predala Grčiji.

 

Osrednji fokus Strategije sta morje ter obala z zaledjem, pri tem so identificirani štirje stebri – njihovim vsebinam sledijo Tematske usmerjevalne skupine:


1. Spodbujanje inovativne morske in pomorske rasti – gre za projekte oživljanja rasti in zaposlovanja ter izkoriščanja potencialov v sektorju "modre ekonomije" (akvakultura, ribištvo, modre biotehnologije, pomorske storitve…).

 

2. Povezovanje regije (transport in energija) – gre za povezovanje morja in obalnega pasu z zaledjem. Posebna pozornost je namenjena otokom in ruralnim območjem, katerih napredek je odvisen od boljšega upravljanja kopenskih in morskih koridorjev, energetskih omrežij ter od razvoja okolju prijaznih oblik transporta in preskrbe z energenti.

 

3. Ohranjanje, zaščita in izboljšanje kakovosti okolja – gre za projekte usmerjene v regionalne ekosisteme, s ciljem zaščite njihove biotske raznovrstnosti. Kot prednostna področja so navedena zaščita zdravja ljudi, zmerna in smiselna raba naravnih virov in zagotavljanje okoljske integracije pri izvajanju celotne Strategije.

 

4. Povečanje privlačnosti celotne regije – trajnostni turizem – gre za ukrepe za spodbujanje zalednega, obalnega in morskega turizma na trajnostni način. V ospredju je tudi ohranjanje in promocija kulturne dediščine. Cilj ukrepov je zmanjšanje sezonske odvisnosti obiskanosti celotne regije in njeno skupno brandiranje.

 

EK je za horizontalni prioriteti Strategije, ki sta zajeti v vseh stebrih, določila "raziskave, inovacije in razvoj SME" ter "administrativna krepitev" (capacity building).

 

Tematskim usmerjevalnim skupinam sopredseduje tandem držav za obdobje treh let. Grčija in Črna gora vodita steber 1, Italija in Srbija steber 2, Slovenija in BiH steber 3 ter Hrvaška in Albanija steber 4. Skupine se redno srečujejo od marca in aprila 2015, ko so se prvič sestale. Za Slovenijo je pomembno, da so vsebine skladne in da se išče sinergije, tako med stebri, kot tudi z ostalimi obstoječimi makroregionalnimi strategijami. 

Podporo upravnemu odboru in tematskim usmerjevalnim skupinam bo v bodoče v okviru posebnega strateškega projekta v okviru transnacionalnega programa ADRION opravljal t.i. Facility Point, ki bo lociran v Sloveniji.

 

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije je skupaj s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo, Ministrstvom za infrastrukturo, Mestno občino Koper in Univerzo na Primorskem, organiziralo izmenjavo mnenj z deležniki o Jadransko-jonski makroregiji. Dogodek je potekal 26. novembra 2014 v Kopru. Na srečanju je koordinatorka za makroregije mag. Andreja Jerina navzoče informirala o aktivnostih Republike Slovenije v treh makroregijah; Podonavski, ki že deluje, Jadransko-jonski, ki je v nastajanju ter bodoči Alpski regiji. Predstavniki resorjev so predstavili dosedanje aktivnosti na vsebinskih sklopih (stebrih) in napovedali delo v prihodnje. Na srečanju so bili predstavljeni tudi osnovni elementi finančnih možnosti v okviru evropske kohezijske politike 2014-2020 (operativni program in programi čezmejnega in transnacionalnega sodelovanja). 

 

Predstavitve:

Priloga1

Priloga2

Priloga3

Priloga4

Priloga5

Priloga6

Priloge7

 

V Manziolijevi palači v Izoli je 21. septembra 2015 potekal Javni posvet o Strategiji EU za Jadransko-jonsko regijo (EUSAIR), ki ga je organizirala občina Izola v sodelovanju s članoma Evropskega Parlamenta Francem Bogovičem in Ivanom Jakovčičem, ki je tudi poročevalec EUSAIR v okviru Evropskega parlamenta. Na dogodku je sodelovala tudi ministrica Alenka Smerkolj, direktorica Nina Seljak, s strani MZZ pa Bojana Cipot.
Dogodek, na katerem se se zbrali poslanci DZ, predstavniki slovenskih obalnih občin, manjšinskih in regionalnih organizacij ter istrskih županij, je bil namenjen promociji in vidnosti EUSAIR. Diskusija pa se je dotaknila tudi vzpostavitve podporne institucije upravljalski strukturi EUSAIR t.i. Facility Point.

 

25. septembra 2015 se je v prostorih Pretorske palače v Kopru odvil posvet z naslovom "Izvajanje Jadransko-jonske makroregionalne strategije v Sloveniji - izzivi in priložnosti", s katerim je bil obeležen tudi Sredozemski dan obale. Posvet predstavlja zaključni dogodek Tedna Sredozemske obale in ga je organiziralo Ministrstvo za zunanje zadeve v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, Univerzo na Primorskem in Mestno občino Koper.


V imenu Ministrstva za zunanje zadeve je udeležence nagovorila mag.Andreja Jerina, nacionalna koordinatorka za makroregionalne strategije, ki je poudarila pomen regionalnega sodelovanja tudi v luči omajanih EU vrednot. Predstavila je aktivnosti Slovenije v treh od štirih obstoječih makroregionalnih strategij (Podonavski, Jadransko-jonski in Alpski) in predstavila tipična področja sodelovanja ter vsebine, ki kot usklajene z nacionalnimi prioritetami predstavljajo priložnost za sodelovanje z deležniki, pa tudi s partnerji drugih držav. Sklepi posveta bodo predstavljeni na t.i. Open Days 2015 (15.10.2015 v Bruslju).

 

Open Days 2015

V Bruslju je od 12.-15. oktobra 2015 potekal trinajsti evropski teden regij in mest "Open Days 2015". V delu o Strategiji EU za Jadransko-jonsko regijo je pozdravila tudi visoka predstavnica za zunanjo in varnostno politiko EU Federica Mogherini. Poudarila je pomen Jadransko-jonske regije, ki predstavlja most sodelovanja z državami članicami, pomemben pa je tudi za integracijski proces držav Zahodnega Balkana. Omenila je dolgo časovno obdobje, v okviru katerega se je oblikovala Strategija, ki vključuje sinergijo, vizijo in zavedanje regij in lokalnih skupnosti, da skupaj pripomorejo k večji blaginji regije.


15.oktobra 2015 se je v okviru tehničnega panela predstavila Slovenija (MOP). Predstavljen je bil primer dobre prakse sodelovanja občin ob porečju Vipave in Soče za vzpostavitev zelenega koridorja, ki ga je vzpodbudil projekt izgradnje čistilne naprave v porečju Soče. Dogodek je združil države in regije Strategije, ki so bistvene za njeno uspešno uresničevanje.

 

Open Days 2016
Na osrednjem letnem dogodku Evropske komisije, posvečenemu mestom in regijam, bo Slovenijo v okviru EUSAIR predstavljal MOP. Izjemoma bo Slovenija v letošnjem letu aktivna tudi v okviru EUSALP, tako v političnem (MZZ), kot tehničnem panelu (občina Tolmin).

12. in 13. maja 2016 je v Dubrovniku potekal prvi forum Strategije EU za Jadransko jonsko regijo (EUSAIR), ki ga je organizirala Evropska komisija in Republika Hrvaška. Forum predstavlja osrednji dogodek EUSAIR in pomeni korak naprej od sprejema Strategije v Evropskem svetu oktobra 2014 in njenega zagona novembra 2014. Dogodek je namenjen pregledu aktualnega stanja ter začrtanju poti v prihodnje, in sicer na štirih stebrih EUSAIR, v okviru katerih sodeluje osem držav: a) Modra rast, b) Povezati regijo, c) Kakovost okolje in d) Trajnostni turizem. http://www.adriatic-ionian.eu/communication/news/616525-first-eusair-forum-follow-up-check-out-the-video-the-presentations-and-more

 

Foruma so se udeležili vsi zunanji ministri sodelujočih držav ter skupaj z Jadransko jonsko pobudo sprejeli ministrsko deklaracijo, s katero so ponovili zavezo skupnemu iskanju primernih rešitev za stabilno in razvojno naravnano regijo. Dotaknili so se tudi možnosti, ki bi jih lahko v okviru EUSAIR izvedli za blaženje posledic begunsko-migrantske krize.


Na dogodku je sodeloval tudi minister za zunanje zadeve Karl Erjavec in nacionalna koordinatorka za makroregije EU Andreja Jerina, ki je predstavila izkušnje Slovenije pri upravljanju treh makroregionalnih strategij, kar je edinstven primer v EU. MOP je v vlogi koordinatorja tematske skupine za okolje predstavil rezultate dela na področju obvladovanja konfliktov interesov in najboljših praks pri skupnem upravljanju z morjem.


Novice o forumu EUSAIR:
 http://www.mzz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/archive/2016/5/browse/1/select/sporocilo_za_javnost/article/141/36873/
http://www.mzz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/archive/2016/5/browse/1/select/sporocilo_za_javnost/article/141/36869/

 

Na slovenski obali se bo od 23.9. do 1.10. odvijal Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij, ki bo v letošnjem letu nadgrajeno z dogodki v okviru slovenskega predsedovanja Alpski strategiji, ko bodo prikazane sinergije s strategijami in vsebinami, kjer je Slovenija aktivna. Osrednja vsebina bo povezanost.

 

Koristne povezave:

Spletna stran EK o Strategiji EU za Jadransko-jonsko makroregijo:
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/adriat_ionian/index_en.cfm

 

Predstavniki RS za posamezne vsebine JJMR.