Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

STRATEGIJA EU ZA ALPSKO MAKROREGIJO

V okviru sodelovanja regij in držav znotraj Alpske konvencije  je bila leta 2011 sprejeta odločitev o pripravi Strategije EU za Alpsko makroregijo (EUSAR). Na podlagi dveh sestankov nacionalnih koordinatorjev je bil pripravljen osnutek bodoče Strategije EU za Alpsko makroregijo. Dokument zajema potencialne oblike sodelovanja v alpskem prostoru, dodano vrednost pa prepozna v sodelovanju na področju transporta, turizma, razvoja in raziskav ter gospodarstva.

  

18. 10. 2013 so v Grenoblu ministri za evropske zadeve (Slovenije, Avstrije, Italije, Nemčije, Švice, Lihtenštajna in Francije) podpisali politično resolucijo v podporo oblikovanju makroregionalne strategije EU za Alpsko regijo. Resolucija spodbuja k oblikovanju Strategije EU za Alpsko makroregijo po vzoru že delujočih strategij EU in kot tri bodoče stebre skupnega delovanja makroregije opredeljuje: gospodarsko sodelovanje, transport in varstvo okolja.

 

Evropski svet je na decembrskem zasedanju 2013 Evropsko komisijo pozval, naj do junija 2015 pripravi Strategijo EU za Alpsko makroregijo.


Oblikovanje vsebine strategije je od aprila do junija 2014 potekalo tudi v okviru delovnih skupin, ki se jih udeležujejo predstavniki pristojnih resorjev:  Sub-Group 1: “Developing Alps”; Sub-Group 2: “Connecting Alps” in Sub-Group 3: “Protecting Alps”.

 

17. septembra 2014 je v Innsbrucku na Tirolskem potekala politična konferenca zunanjih ministrov EUSALP, ki je obravnavala vsebine skupnega interesa, kot so energija, telekomunikacije, transport, voda, zdravstvo in turizem, kot tudi upravljanje Strategije. Državni sekretar Bogdan Benko je predstavil prednostna področja sodelovanja Slovenije v makroregionalnih strategijah in stališča do upravljanja.

 

EK je na podlagi dokumentov ekspertnih skupin pripravila končni osnutek EUSALP, temu pa je sledilo javno posvetovanje, ki je potekalo do 16. oktobra 2014. Zaključilo se je s konferenco deležnikov EUSALP, ki je potekala 1. in 2. decembra 2014 v Milanu.

 

V okviru konference je bilo organizirano zasedanje visokih predstavnikov držav, ki se ga je udeležila DS Dragoljuba Benčina. Ločeno je potekalo tudi srečanje predsednikov regij Alpske regije ter delavnice, namenjene trem stebrom: "Developing Alps" (gospodarska rast in inovacije), "Connecting Alps" (povezljivost) in "Protecting Alps" (okolje). V okviru 1.stebra (inovacije) je sodelovala koordinatorka za makroregije mag. Andreja Jerina, v okviru 3.stebra (okolje) pa direktor Zavoda za varstvo narave dr. Darij Krajčič. Predstavniki držav in dežel so sprejeli skupno izjavo.

 

Evropska komisija je 28. julija 2015 uradno potrdila Strategijo EU za Alpsko regijo, 27. novembra 2015 pa jo je potrdil še Svet za splošne zadeve, junija 2016 pa še Evropski svet. V sporočilu za javnost Evropska komisija sporoča, da Strategija omogoča tesnejše sodelovanje na področju raziskav in inovacij, podpira sodelovanje malih in srednjih podjetij, mobilnost in turizem ter omogoča sodelovanje na področju upravljanja energetskih virov. Strategija pokriva sodelovanje 5 članic EU (Nemčija, Francija, Italija, Avstrija in Slovenija), Liechtenstein in Švico ter zajema 48 regij.

 

Slovenija je v okviru priprav na Alpsko makroregionalno strategijo prepoznala interes predvsem na področju turizma ter kreativnih in kulturnih industrij, pa tudi na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane ter ribištva, predvsem v povezavi z razvojem podeželja alpskega prostora; Alpski prostor pa kot ključni izziv postavlja ohranjeno naravno okolje in kulturno raznolikost, ki sta ključna elementa privlačnosti regije za razvojna vlaganja.

 

Imenovali smo slovenske predstavnike v vseh devet akcijskih skupin. Slovenija, Zavod RS za varstvo narave, skupaj z ministrstvom za okolje Bavarske, koordinira akcijsko skupino 7 – ekološka povezanost.

 

V letu 2016 je EUSALP predsedovala Slovenija


Na Brdu pri Kranju je 25. in 26. januarja 2016 potekala Konferenca ob zagonu Strategije EU za Alpsko makroregijo. Gostitelj konference, ki jo je organiziralo zunanje ministrstvo v sodelovanju z Evropsko komisijo, je bil minister za zunanje zadeve Karl Erjavec, udeležili pa sta se je tudi evropski komisarki za regionalno politiko in za promet Corina Creţu in Violeta Bulc in številni visoki politični predstavniki EUSALP držav in dežel/regij. Konference se je udeležilo približno 600 predstavnikov odločevalskih struktur sodelujočih držav in regij, EU institucij, predstavnikov gospodarstva, civilne družbe, nevladnih organizacij in drugih zainteresiranih.

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/alpine-region-2016/


Prvi dan konference je potekalo plenarno zasedanje "Različni v enotnosti Strategije EU za alpsko regijo", ki ga je vodil minister Erjavec, sodelovali pa so še visoki predstavniki držav EUSALP, evropski komisarki Bulc in Creţu ter ministrica Smerkolj. Sprejeta je bila skupna izjava , s katero se je potrdila struktura upravljanja EUSALP.


Popoldne sta sledila dva panela z naslovoma "Alpsko vodstvo", na katerem so se predstavile regije ter evropske institucije in "Partnerstvo z interesnimi skupinami", kjer so se predstavile nevladne organizacije in civilna družba, med drugim mestna občina Ljubljana ter občina Tolmin.

 

Drugi dan konference je bil namenjen štirim vsebinskim stebrom EUSALP: gospodarska rast in inovacije, okolje in energija, povezljivost ter upravljanje. Potekali so štirje paneli, in sicer "Izobraževanje in spodbujanje znanja", "Pametna omrežja", "Sodelovanje za zelene priložnosti in izzive" ter "Upravljanje in pridobljene izkušnje". Tudi na teh panelih so sodelovali slovenski panelisti.


Slovenija je prva država, ki predseduje EUSALP, zato je ob robu konference potekalo tudi ustanovno zasedanje Generalne skupščine EUSALP, ki ji je v letu 2016 predsedoval minister Erjavec. Člani Generalne skupščine so uradno potrdili ustanovitev najvišjega političnega telesa Strategije (dokument1, dokument2), potrdili so njene ključne naloge in upravljavsko strukturo EUSALP. Čestitali so Sloveniji za predsedovanje v letu 2016 in uspešno organizacijo konference ter ustanovno zasedanje Generalne skupščine. Predsedovanje v letu 2017 je bilo zaupano Bavarski.

 

Del dogodka je predstavljala tudi razstava, na kateri je bilo prisotnih 11 slovenskih razstavljavcev (OZS, MOL, Tolmin, CEF, Zavod za šport RS Planica, ZRSVN, BSF, SBRA, ELANinvent, STO, Vesolje-si), ter Alpska konvencija in program Alpine Space. Organizirana je bila tudi informacijska točka EUSALP, kjer so udeleženci lahko pridobili več informacij in napotkov povezanih s Strategijo.

 

V času predsedovanja EUSALP se je Slovenija usmerila v čim hitrejšo in čim bolj učinkovito vzpostavitev izvedbene strukture in s tem čimprejšnji zagon strategije. Pri tem se je naslonila na pridobljeno znanje in izkušnje iz sodelovanja Slovenije v drugih dveh makroregionalnih strategijah – Podonavski in Jadransko-jonski, gradili smo na sinergijah, se izogibali podvajanju in strmeli k doseganju otipljivih rezultatov z vidno dodano vrednostjo za (makro)regijo. Strategijo želimo tudi čim bolj približati deležnikom, saj mora biti uporabna in vidna.

 

V letu 2017 je predsedovanje EUSALP prevzela Bavarska. Organizirala je drugo zasedanje Generalne skupščine EUSALP, ki je potekalo 13.2.2017 v Rottach-Egernu in se ga je udeležil minister Karl Erjavec. 

 

Bavarska je aktivnosti v času svojega predsedovanja usmerjala v izvajanje aktivnosti v smislu izpolnjevanja  in doseganja ciljev Akcijskega načrta EUSALP, pri tem pa promovirala območje Alp, ki predstavlja razvit del Evrope, ki prispeva k inovativnosti, razvoju in je istočasno model za vzpostavitev zelene infrastrukture; alpski prostor vključuje vse prebivalce regije, ki bivajo v sožitju (nižinski in hriboviti del imata različne potrebe, vendar sta povezana). EUSALP je tudi priložnost, da se Evropa približa njenim državljanom tam, kjer jo ti potrebujejo (konkretni projekti).

Na zasedanju EUSALP Generalne skupščine so njeni člani sprejeli skupno izjavo, v kateri države in regije EUSALP potrjujejo zavezanost sodelovanju in izvajanju EUSALP, tudi iskanju finančnih virov za konkretizacijo dela. Generalna skupščina je potrdila, da bo predsedovanje EUSALP v letu 2018 prevzela Tirolska.

 

Članom Generalne skupščine EUSALP in ostalim udeležencem dogodka je bila predstavljena in razdeljena brošura "EUSALP Presidency Report 2016 – Republic of Slovenia", ki jo je pripravilo Ministrstvo za zunanje zadeve Slovenije ob zaključku predsedovanja.

 

Erjavec je predsedujoči EUSALP 2017 Bavarski predal simbolni predmet, s pričakovanjem, da bo v prihodnje krožil med predsedstvi EUSALP. Gre za repliko najstarejšega kolesa "Kolo 5200", ki je bilo najdeno na Ljubljanskem barju in je na podlagi skupne prijave alpskih držav uvrščeno na UNESCOv seznam svetovne kulturne dediščine na področju kolišč. Simbolno kolo so posebej za to priložnost izdelali v Mestnem muzeju Ljubljana.

 

23. novembra 2017 je v Münchnu potekalo tretje zasedanje Generalne skupščine in prvi forum EU Strategije za Alpsko regijo, ki se ga je udeležil državni sekretar na ministrstvu za zunanje zadeve Iztok Mirošič. DS je nagovoril člane Generalne skupščine in podčrtal pomen političnih odločitev te institucije, ki naj zrcalijo delo upravljavske strukture in s tem potreb in želja prebivalcev Alpske regije.

 

V okviru plenarnega zasedanja prvega letnega foruma EU Strategije za Alpsko regijo je v kontekstu Trojke predsedujočih "Slovenije-Bavarske-Tirolske" udeležence informiral o aktivnostih in rezultatih slovenskega predsedovanja v letu 2016. Slovensko zunanje ministrstvo je namreč ob zaključku predsedovanja oblikovalo priporočila za boljše upravljanje Alpske strategije in državni sekretar Mirošič je predstavil njihovo nadgradnjo. Ta zadevajo predlog, da se vzpostavi testno območje za zeleno infrastrukturo, da se vzpostavi Alpska regija kot laboratorij poglobljenega vključevanja vseh deležnikov in civilne družbe, da se okrepi parlamentarna dimenzija z vključevanjem mladih ter da se več pozornosti nameni vidnosti in komuniciranju EU makroregionalnih strategij, saj je to ključno pri sporočanju rezultatov, učenju in razpoznavnosti. S tem v zvezi je predlagal, da vprašanje medijev in komuniciranja naslovi vsak forum EUSALP.

 

7.2.2018 je v Innsbrucku potekal dogodek ob prevzemu predsedovanja Tirolske Strategiji EU za Alpsko regijo (EUSALP).  Deželni glavar Tirolske Günter Platter je poudaril, da je namen EUSALP povezovanje  regij v tem območju z enotnim ciljem trajnostne ohranitve Alp. Zato je tudi slogan tirolskega predsedovanja EUSALP: oblikujmo prihodnost skupaj – V interesu Alp!  Predstavil je vsebinske prioritete predsedovanja, ki so osredotočene na mobilnost, energetiko, vključevanje mladih na trg dela, naravne vire in naravne nesreče. Strategija je namenjena tudi soočenju z velikimi vsebinami, s katerimi se sooča Evropa, kot je varnost in migracije.

 

20. novembra 2018 je v Innsbrucku v okviru drugega letnega foruma EUSALP potekalo četrto zasedanje Generalne skupščine Strategije EU za Alpsko regijo. Dogodka se je udeležil DS Dobran Božič, ki je udeležencem Generalne skupščine podčrtal povezovalno vlogo Alpske strategije in njeno uspešnost pri doseganju konkretnih rezultatov.Posebej se je osredotočil na vlogo mladih, ki lahko s svojim idejami, inovativnostjo in odprtostjo prispevajo k iskanju rešitev in oblikovanju skupne prihodnosti ter v zvezi s tem spomnil na aktivnosti Slovenije na tem področju – delavnice za osnovnošolce "Mladi za Evropo". Izziv makroregionalnih strategij ostaja področje medijev in komuniciranja in zato je spomnil na slovenski predlog, da se vzpostavi enovit horizontalni steber za vse štiri makroregionalne strategije in konkretne korake, da se ta vzpostavi (konferenca in delavnica na temo komuniciranja). Italiji in Franciji, ki v naslednjih letih (2019, 2020) prevzemata predsedovanje EUSALP je zaželel uspešno delo in konkretne rezultate, ki jih bomo dosegli skupaj.

 

Na Generalni skupščini so člani političnega telesa sprejeli politično deklaracijo. 

 

Komisija začenja s strategijo EU za alpsko regijo

Vprašanja in odgovori o EUSALP (ang)

Sporočilo komisije o strategiji EU za alpsko regijo

Akcijski načrt (ang)

Zbirka dokumentov 

 

 


Povezave o EUSALP:


Evropska komisija: http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/alpine/index_en.cfm

 

Program teritorialnega sodelovanja – Območje Alp: http://www.alpine-space.eu/about-the-programme/strategy-development-for-the-alps/eu-strategy-for-the-alpine-region/

 

Alpska konvencija: http://www.alpconv.org/en/organization/groups/WGMacroregionalstrategy/default.html