Skoči na vsebino

STRATEGIJA EU ZA ALPSKO MAKROREGIJO

V okviru sodelovanja regij in držav znotraj Alpske konvencije  je bila leta 2011 sprejeta odločitev o pripravi Strategije EU za Alpsko makroregijo (EUSAR). Na podlagi dveh sestankov nacionalnih koordinatorjev je bil pripravljen osnutek bodoče Strategije EU za Alpsko makroregijo. Dokument zajema vse potencialne oblike sodelovanja v alpskem prostoru, dodano vrednost pa prepozna v sodelovanju na področju transporta, turizma, razvoja in raziskav ter gospodarstva.

  

18. 10. 2013 so v Grenoblu ministri za evropske zadeve (Slovenije, Avstrije, Italije, Nemčije, Švice, Lihtenštajna in Francije) podpisali politično resolucijo v podporo oblikovanju makroregionalne strategije EU za Alpsko regijo.

 

Resolucija spodbuja k oblikovanju Strategije EU za Alpsko makroregijo po vzoru že delujočih strategij EU za Baltsko in Podonavsko makroregijo in kot tri bodoče stebre skupnega delovanja makroregije opredeljuje: gospodarsko sodelovanje, transport in varstvo okolja.

 

Evropski svet je na decembrskem zasedanju 2013 Evropsko komisijo pozval, naj do junija 2015 pripravi Strategijo EU za Alpsko makroregijo.


Oblikovanje vsebine strategije je od aprila do junija 2014 potekalo tudi v okviru delovnih skupin, ki se jih udeležujejo predstavniki pristojnih resorjev :  Sub-Group 1: “Developing Alps”; Sub-Group 2: “Connecting Alps” in Sub-Group 3: “Protecting Alps”.

 

17. septembra 2014 je v Innsbrucku na Tirolskem potekala politična konferenca zunanjih ministrov EUSALP, ki je obravnavala vsebine skupnega interesa, kot so energija, telekomunikacije, transport, voda, zdravstvo in turizem, kot tudi upravljanje Strategije. Državni sekretar Bogdan Benko je predstavil prednostna področja sodelovanja Slovenije v makroregionalnih strategijah in stališča do upravljanja.

 

EK je na podlagi dokumentov ekspertnih skupin pripravila končni osnutek EUSALP, temu pa je sledilo javno posvetovanje, ki je potekalo do 16. oktobra 2014. Javno posvetovanje se je zaključilo s konferenco deležnikov EUSALP, ki je potekala 1. in 2. decembra 2014 v Milanu.

 

V okviru konference je bilo organizirano zasedanje visokih predstavnikov držav, ki se ga je udeležila DS Dragoljuba Benčina. Ločeno je potekalo tudi srečanje predsednikov regij Alpske regije ter delavnice, namenjene trem stebrom: "Developing Alps" (gospodarska rast in inovacije), "Connecting Alps" (povezljivost) in "Protecting Alps" (okolje). V okviru 1.stebra (inovacije) je sodelovala koordinatorka za makroregije mag. Andreja Jerina, v okviru 3.stebra (okolje) pa direktor Zavoda za varstvo narave dr. Darij Krajčič. Predstavniki držav in dežel so sprejeli skupno izjavo.

 

Evropska komisija je 28. julija 2015 uradno potrdila Strategijo EU za Alpsko regijo, 27. Novembra 2015 pa jo je potrdil še Svet za splošne zadeve, junija 2016 pa še Evropski svet. V sporočilu za javnost Evropska komisija sporoča, da Strategija omogoča tesnejše sodelovanje na področju raziskav in inovacij, podpira sodelovanje malih in srednjih podjetij, mobilnost in turizem ter omogoča sodelovanje na področju upravljanja energetskih virov. Strategija pokriva sodelovanje 5 članic EU (Nemčija, Francija, Italija, Avstrija in Slovenija), Liechtenstein in Švico ter zajema 48 regij.

 

V letu 2016 EUSALP predseduje Slovenije, za njo pa v letu 2017 Bavarska.


Na Brdu pri Kranju je 25. in 26. januarja 2016 potekala Konferenca ob zagonu Strategije EU za Alpsko makroregijo. Gostitelj konference, ki jo je organiziralo zunanje ministrstvo v sodelovanju z Evropsko komisijo, je bil minister za zunanje zadeve Karl Erjavec, udeležili pa sta se je tudi evropski komisarki za regionalno politiko in za promet Corina Creţu in Violeta Bulc in številni visoki politični predstavniki EUSALP držav in dežel/regij. Konference se je udeležilo približno 600 predstavnikov odločevalskih struktur sodelujočih držav in regij, EU institucij, predstavnikov gospodarstva, civilne družbe, nevladnih organizacij in drugih zainteresiranih.

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/alpine-region-2016/


Prvi dan konference je potekalo plenarno zasedanje "Različni v enotnosti Strategije EU za alpsko regijo", ki ga je vodil minister Erjavec, sodelovali pa so še visoki predstavniki držav EUSALP, evropski komisarki Bulc in Creţu ter ministrica Smerkolj. Sprejeta je bila skupna izjava , s katero se je potrdila struktura upravljanja EUSALP.


Popoldne sta sledila dva panela z naslovoma "Alpsko vodstvo", na katerem so se predstavile regije ter evropske institucije in "Partnerstvo z interesnimi skupinami", kjer so se predstavile nevladne organizacije in civilna družba, med drugim mestna občina Ljubljana ter občina Tolmin.

 

Drugi dan konference je bil namenjen štirim vsebinskim stebrom EUSALP: gospodarska rast in inovacije, okolje in energija, povezljivost ter upravljanje. Potekali so štirje paneli, in sicer: "Izobraževanje in spodbujanje znanja", "Pametna omrežja", "Sodelovanje za zelene priložnosti in izzive" ter "Upravljanje & pridobljene izkušnje". Tudi na teh panelih so sodelovali slovenski panelisti.


Slovenija je prva država, ki predseduje EUSALP, zato je ob robu konference potekalo tudi ustanovno zasedanje Generalne skupščine EUSALP, ki ji v letu 2016 predseduje minister Erjavec. Člani Generalne skupščine so uradno potrdili ustanovitev najvišjega političnega telesa Strategije (dokument1, dokument2), potrdili so njene ključne naloge in upravljavsko strukturo EUSALP. Čestitali so Sloveniji za predsedovanje v letu 2016 in uspešno organizacije konference ter ustanovno zasedanje Generalne skupščine. Predsedovanje v letu 2017 je bilo zaupano Bavarski.

 

Del dogodka je predstavljala tudi razstava, na kateri je bilo prisotnih 11 slovenskih razstavljavcev (OZS, MOL, Tolmin, CEF, Zavod za šport RS Planica, ZRSVN, BSF, SBRA, ELANinvent, STO, Vesolje-si), ter Alpska konvencija in program Alpine Space Program. Organizirana je bila tudi informacijska točka EUSALP, kjer so udeleženci lahko pridobili več informacij in napotkov povezanih s Strategijo.

 

V času predsedovanja EUSALP se bo Slovenija usmerila v čim hitrejšo in čim bolj učinkovito vzpostavitev izvedbene strukture in s tem čimprejšnji zagon strategije. Pri tem se bomo naslonili na pridobljeno znanje in izkušnje iz sodelovanja Slovenije v drugih dveh makroregionalnih strategijah – Podonavski in Jadransko jonski, gradili bomo na sinergijah, se izogibali podvajanju in strmeli k doseganju otipljivih rezultatov z vidno dodano vrednostjo za (makro)regijo. Strategijo želimo tudi čim bolj približati deležnikom, saj mora biti uporabna in vidna.

 

Aprila 2016 je v Bruslju potekal ustanovni sestanek Izvršilnega odbora EUSALP, naslednji bo potekal septembra 2016 v Kopru.

 

23.9.-1.10.2016 bo na slovenski obali potekal Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij, posvečen oblikovanju sinergij med tremi makroregionalnimi strategijami, promociji Slovenije ter obeležitvi 25. obletnice samostojnosti.
http://www.mzz.gov.si/si/evropske_politike/makroregionalne_strategije_evropske_unije/strategija_eu_za_alpsko_makroregijo/teden_sredozemske_obale/

 

Open Days 2016
12. oktobra 2016 bo v okviru dogodka, ki ga tradicionalno organizira Evropska komisija, potekala politična okrogla miza EUSALP (MZZ) ter tehnična okrogla miza (občina Tolmin). Slovenija bo izjemoma nastopila istočasno v okviru EUSALP in EUSAIR (MOP).

Povezave:

 

Komisija začenja s strategijo EU za alpsko regijo

Vprašanja in odgovori o EUSALP (ang)

Sporočilo komisije o strategiji EU za alpsko regijo

Akcijski načrt (ang)

Zbirka dokumentov 

 

Slovenija je v okviru priprav na Alpsko makroregionalno strategijo prepoznala interes predvsem na področju turizma ter kreativnih in kulturnih industrij, pa tudi na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane ter ribištva, predvsem v povezavi z razvojem podeželja alpskega prostora; Alpski prostor pa kot ključni izziv postavlja ohranjeno naravno okolje in kulturno raznolikost, ki sta ključna elementa privlačnosti regije za razvojna vlaganja.

 

Imenovali smo slovenske predstavnike v vseh devet akcijskih skupin. Zavod RS za varstvo narave, skupaj z ministrstvom za okolje Bavarske, koordinira akcijsko skupino 7 – ekološka povezanost.


Povezave o EUSALP:


Evropska komisija: http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/alpine/index_en.cfm

 

Program teritorialnega sodelovanja – Območje Alp: http://www.alpine-space.eu/about-the-programme/strategy-development-for-the-alps/eu-strategy-for-the-alpine-region/

 

Alpska konvencija: http://www.alpconv.org/en/organization/groups/WGMacroregionalstrategy/default.html