Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MAKROREGIONALNE STRATEGIJE EVROPSKE UNIJE

V programskem obdobju 2007–2013 so se pojavile nove oblike teritorialnega sodelovanja, kot prilagojeni odzivi na makroregionalne izzive. Evropska komisija je na zahtevo Evropskega sveta pripravila dve makroregionalni strategiji, za regiji Baltskega morja in Podonavja. Na podlagi sklepov Evropskega sveta decembra 2012 je EK do konca leta 2014 pripravila tudi strategijo za Jadransko–jonsko regijo, konec leta 2015 pa je bila potrjena še Strategija EU za Alpsko makroregijo. Slednji je Slovenija v letu 2016 predsedovala.


V obstoječih strategijah je makroregija opredeljena kot "območje, ki obsega ozemlja različnih držav ali regij, ki so med seboj povezana z eno ali več skupnih značilnosti ali izzivov". Gre za proces medvladnega sodelovanja, tako da se, kjer je možno, nacionalni interesi na nivoju makro regije uskladijo in s tem lažje implementirajo in tako bolj učinkovito prispevajo k razvoju posamezne države in sočasno celotne regije.
 
Makroregionalne strategije EU so tudi orodje integracije EU, saj, poleg držav članic, vključujejo tudi države nečlanice: kandidatke in potencialne kandidatke za članstvo v EU in države vzhodnega partnerstva. Sodelovanje pri izvajanju skupnih politik EU s poudarkom na Evropi 2020 je za te države dragocen proces institucionalne krepitve.

 

Makroregije sledijo usmeritvi 3 x NE (nimajo novih sredstev, ne potrebujejo novih pravnih podlag in ne novih institucij) – zato pa poudarjajo koordinirano upravljanje in skrb za sinergije obstoječega, z boljšim izvajanjem ter optimalno rabo razpoložljivih virov in institucij.

 

Izvajanje makroregionalnih strategij
Evropska komisija je 29.1.2019 predstavila Poročilo o izvajanju makroregionalnih strategij  COM(2019) 21 final – SWD(2019) 6 final, drugo po vrsti. MRS povezujejo 19 držav članic EU in 8 držav nečlanic; vse pa so postale sestavni del političnega okvira EU, saj ponujajo velik potencial ter edinstveno in inovativno prispevajo k sodelovanju znotraj EU in s sosednjimi državami. Velik potencial in izziv predstavlja večletni finančni okvir za obdobje 2021-2027 ter prihodnja kohezijska politika. Namen poročila je ocena stanja izvajanja štirih makroregionalnih strategij in njihova umestitev v obdobje po letu 2020. V poročilu je Slovenija omenjena kot promotorka komunikacijskih strategij in kot vodilni partner podpornega mehanizma strateškega projekta EUSAIR Facility Point. 

 

Poročilo je v angleškem jeziku dostopno tukaj. 

 

Priloga je na voljo v angleškem jeziku: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019SC0006&qid=1548864161301&from=EN

 
Upravljanje makroregionalnih strategij
Evropska komisija je 20. maja 2014 objavila Poročilo o upravljanju makroregionalnih strategij, ki je odgovor na poziv Sveta za splošne zadeve (22. oktober 2013) in je namenjeno spodbuditvi razprav o boljšem upravljanju makroregionalnih strategij. Komisija v poročilu navaja dobre rezultate strategij, predlaga pa izboljšave, da se zagotovi učinkovitejše in boljše izvajanje strategij. Predlaga okrepljeno sodelovanje držav članic in Komisijo na visoki politični ravni, nacionalnih kontaktnih točk in strokovnjakov ter prevzem odgovornosti sodelujočih. Potrebna je jasnost pri organizaciji dela; razmejitev odgovornosti, usklajenost in zadostni viri.
 
Po mnenju Komisije je potrebno izboljšati mehanizme za zagotovitev polnega sodelovanja držav, tudi tistih, ki niso članice EU. Predlaga, da se uporabi in dopolni delo obstoječih regionalnih organizacij, okrepi upravljanje na ravni nacionalnih kontaktnih točk, ki zagotavljajo strateško usklajevanje in spremljanje izvajanja. Uporabljati je potrebno obstoječa finančna sredstva ter boljše usklajevati posebne pobude in programe. Zagotoviti je potrebno trajnostno podporo ključnim izvajalcem, zlasti z institucionalno podporo in podporo transnacionalnih programov za obdobje 2014-2020, boljše obveščati javnost in sporočanje o delu, izboljšati uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije.
 
Makroregionalne strategije EU in teritorialno sodelovanje v programskem obdobju 2014-2020 in po 2020
Svet EU je na zasedanju junija 2012 naložil Evropski komisiji, da do junija 2013 izvede vrednotenje obeh EU makroregionalnih strategij: Strategije EU za Baltsko morje in Strategije EU za Podonavje. Junija 2013 je EK sprejela prvo oceno o dodani vrednosti sodelovanja na makroregionalnem področju, ki med drugim izraža pozitivno mnenje o obstoječih strategijah.
 
Na podlagi poročila Evropske komisije je Svet za splošne zadeve 22. 10. 2013 sprejel sklepe o dodani vrednosti makroregionalnih strategij (Added Value of Macro-Regional Strategies).
Sklepi pozitivno ocenjujejo delovanje obstoječih makroregij  - Baltske in Podonavske. Predlog sklepov ugotavlja dodano vrednost makroregij: (1) krepitev sodelovanja med udeleženimi državami EU in sosednjimi državami nečlanicami EU,  kar omogoča učinkovitejšo uporabo razpoložljivih sredstev; (2) uporaba različnih EU, nacionalnih in regionalnih politik (v zvezi s sodelovanjem pri upravljanju morja in voda) prispeva k izpolnjevanju ciljev Strategije 2020, razvoju notranjega trga, varnosti in trajnostnemu razvoju regij ter ekonomski, socialni in teritorialni koheziji; (3) izboljšanje obstoječih mehanizmov in mrež za sodelovanje med državami, kar vodi k boljši koordinaciji in učinkovitosti; (4) prispevek k transnacionalnim projektom in izboljšanje dostopa do financiranja novih idejnih projektov. Sklepi poudarjajo, da morajo nove makroregionalne strategije med drugim imeti jasno dodano vrednost in zagotovljeno močno politično voljo sodelujočih držav. Priporočajo omejitev na omejeno število ciljev in zagotovitev administrativne podpore za njihovo uresničitev.
 
Po letu 2020 bo usoda makroregionalnih strategij odvisna predvsem od dogovora o večletnem finančnem okviru po 2020 in načina izvajanja politik EU. V zvezi s tem je pomembno zavedanje vlad in parlamentov o pomenu in potencialu makro-regionalnega povezovanja, ter dodane vrednosti za učinkovite in zanesljive investicije v regiji.

 

Transnacionalni programi
Na makroregionalne strategije se vežejo tudi transnacionalni programi EU: Podonavje,  Jadransko-jonski transnacionalni program in Območje Alp . RS sicer sodeluje tudi v programu Srednja Evropa in Mediteran. Več o transnacionalnem teritorialnem sodelovanju na: http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/evropsko_teritorialno_sodelovanje/
V petih programih obdobja 2014-2020 je v Evropskem regionalnem razvojnem skladu (ESRR) na voljo 872 milijonov €.
 
Slovenija v makroregionalnih strategijah
Republika Slovenija je na podlagi sklepov Evropskega sveta edina država, ki je vključena v izvajanje treh od štirih makroregionalnih strategij EU: Podonavsko, Jadransko-jonsko makrostrategijo in Alpsko makrostrategijo.
 
Republika Slovenija je svoj interes v okviru makroregionalnih strategij prepoznala na področju mednarodnih prometnih tokov in razvoju le-teh v Podonavju (Ministrstvo za infrastrukturo), na področju institucionalne krepitve in sodelovanja, predvsem z državami Zahodnega Balkana (CEP - Center za evropsko prihodnost), pri izkoriščanju potenciala morja z zaledjem ob sočasnem trajnostnem varovanju in upravljanju (MOP), v ekološki povezanosti alpskega prostora (Zavod za varstvo narave) ter pri podpori in usmerjanju aktivnosti izvajanja Jadransko-jonske makroregionalne strategije (Služba vlade za razvoj in kohezijsko politiko).

Prepoznane interese Republika Slovenija udejanja tako, da je prevzela vodenje teh področij in s tem vodilno vlogo v regiji pri usklajevanju interesov.

 

Vlada je aprila 2015 sprejela Informacijo o sodelovanju Slovenije v EU makroregionalnih strategijah in jo poslala v obravnavo Državnemu zboru (skupna seja OZEU in OZP maj 2015).

Informacija, za vse 3 makroregionalne strategije EU enovito predstavlja 4 tipična področja sodelovanja: gospodarsko, infrastrukturno (transport in energetika), okoljsko in institucionalno povezovanje. V okviru teh 4 področij sodelovanja so predstavljene tiste vsebine, ki so jih resorna ministrstva pripoznala kot skladne z nacionalnimi prioritetami in navedeni ukrepi, s katerimi jih bodo udejanjili. Vsak v tabeli naveden ukrep je podrobneje razdelan v prilogah, ki so jih pripravila posamezna resorna ministrstva. 

V Informaciji je predstavljena tudi pot, kako se pride do EU makroregionalnih projektov in kaj makroregionalna vidnost omogoča, predvsem pri iskanju novih poslovnih priložnosti in dostopa do finančnih virov. Pri dostopnosti do virov financiranja pričakujemo v bodoče še dodatne možnosti, saj si ministri na EU ravni močno prizadevamo za sistemsko ureditev, ki naj vključi relevantnost projektov za makro regijo kot enega od meril pri izboru projektov za financiranje v okviru javnih (EU) sredstev.
 

Vlada in DZ sta se dogovorila, da bosta na tej osnovi vsaj 1x letno preverila stanje izvajanja in dosežene rezultate. Maja 2016 je sledilo poročilo o opravljenih aktivnostih na področju makroregionalnih strategij, od marca 2015 – do marca 2016.
 
Vlada je 29.6.2017 sprejela tretje letno poročilo -  Informacijo o stanju izvajanja EU makroregionalnih strategij v obdobju od aprila 2016 do aprila 2017 in jo posredovala DZ v seznanitev.  V letu 2016 so bile ključne aktivnosti v Sloveniji usmerjene v predsedovanje Strategiji EU za Alpsko regijo, ki je bilo ocenjeno kot pionirsko delo, ki je postavilo trdne temelje za uspešno delovanje EUSALP. Rezultati predsedovanja Republike Slovenije EUSALP 2016 so predstavljeni v posebni brošuri MZZ. Bavarska je v 2017 nadaljevala na temeljih slovenskega predsedovanja, prav tako Tirolska, ki predseduje EUSALP v letu 2018.

 

V letu 2017 smo izvedli manjšo anketo s slovenskimi člani delovnih skupin makroregionalnih strategij. Rezultati ankete so nam v pomoč pri predstaljanju aktivnosti in delovanja slovenske nacionalne strukture.

 

Konec leta 2018 je Ministrstvo za zunanje zadeve ponovno preverilo odnos članov do delovanja v makroregonalnih strategijah in na tej podlagi pripravilo anketo. Rezultati ankete iz decembra 2018 so dostopni tukaj.

 

Vlada Republike Slovenije se je 26.4.2018 seznanila z Informacijo o stanju izvajanja EU MRS v obdobju od aprila 2017 do aprila 2018 in jo poslala Državnemu zboru v seznanitev. Ministrstvom, vključenim v izvajanje MRS EU je naložila, da zagotovijo potrebne pogoje za kontinuirano opravljanje nalog v okviru upravljavske strukture za vse tri MRS EU.

 

Dogodek "Mladi za Evropo"

 

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije je 1. junija 2018 v Ljubljani organiziralo delavnice, ki so v ospredje postavljale otroke. Dogodek, ki je nosil naslov "Mladi za Evropo", je bil organiziran v okviru aktivnosti Slovenije na področju makroregionalnih strategij in je povezoval preko 40 osnovnošolcev iz 18 osnovnih šol Slovenije. Otroške delavnice so vodili strokovnjaki  različnih, večinoma nevladnih institucij, ki se osredotočajo na področje kulturne dediščine, varovanja okolja, migracije ter komuniciranje. Otroci sami so poskrbeli, da je dogodek postal viden in s tem njihovo razmišljanje slišano. Rezultate delavnic si lahko ogledate tukaj: priročna zgibanka in vodičMladi za EvropoMladi raziskovalci 

 

6. marca 2019 je v Hiši EU potekal zaključni dogodek evropskega medijskega projekta RTV Slovenija "Makroregije Tukaj in Zdaj". Nacionalna televizija Slovenije je s podporo Evropske komisije pripravila 25 kratkih oddaj Podonavske, Jadransko-jonske in Alpske makroregij, na stičišču katerih leži Slovenija. Projekt obsega tudi tri 25 minutne oddaje o treh makroregijah ter zaključno 50 minutno kompilacijo. Zgodbe, ki povezujejo ideje, ljudi in države v okviru evropskih makroregij dokazujejo, da povezovanje projektov med različnimi državami prinaša nove priložnosti, tudi v luči prihodnosti EU. Medijski projekt je vzorčni primer aktivne in široke promocije makroregionalnega sodelovanja, s čimer bi želeli nadaljevati tudi v prihodnje.

 

Sestanki visokih predstavnikov EU (High Level Group EU 28)
V sredini maja 2015 so se na Stalnem predstavništvu dežele Baden – Wurttenberg v Bruslju sestali visoki predstavniki držav EU ("High level group") in sprejeli skupno izjavo, ki se nanaša predvsem na skupna prizadevanja pri zagotavljanju sinergij med razpoložljivimi finančnimi sredstvi in projekti, ki imajo vidno dodano vrednost za (makro)regijo.
 
Visoki predstavniki so se sestali tudi 31.maja 2016, da bi proučili aktivnosti in dosežke v okviru makroregionalnih strategij, predvsem pa, da bi z izkušnjami in pridobljenim znanjem pripomogli k oblikovanju poročila Evropske komisije Evropskemu svetu.

 

9. februarja 2017 je potekalo zasedanje visokih predstavnikov držav EU, na katerem je EU komisarka za regionalno politiko Corina Creţu predstavila Poročilo Evropske komisije o izvajanju makroregionalnih strategij (COM (2016)805 final). Poročilo vključuje vse štiri obstoječe makroregionalne strategije, v katerih živi 270 milijonov prebivalcev, vključuje 19 držav članic in 8 držav, ki niso članice EU. V ospredju je bila diskusija o vlogi makroregionalnih strategij pri naslavljanju specifičnih potreb prebivalcev ter dodani vrednosti tega mehanizma, tudi v odnosu do večletnega finančnega okvirja po 2020.

 

1.3.2018 je v Bruslju potekal sestanek visokih predstavnikov držav EU, na katerega je bila Slovenija povabljena, da predstavi aktivnosti in rezultate konference o medijih in komuniciranja, ki jo je organizirala septembra 2017 na slovenski obali. Zasedanja se je udeležil Stojan Pelko, ki je v okviru konference opravil pomembno strokovno nalogo, saj je izdelal analizo stanja štirih obstoječih makroregionalnih strategij na področju komuniciranja in predlagal korake v prihodnje.

 

 

KONTAKT

Emil Ferjančič
T: +386 (0)1 478 6163
E: emil.ferjancic(at)gov.si

AKTUALNO

Koledar makroregionalnih aktivnosti 2019


Republika Slovenija je na podlagi sklepov Evropskega sveta edina država, ki je vključena v izvajanje treh od štirih makroregionalnih strategij EU: Podonavsko, Jadransko-jonsko makrostrategijo in Alpsko makrostrategijo.   Tudi v...