Skoči na vsebino

DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU

 

Društvo v javnem interesu na področju zunanjih zadev


Ministrstvo za zunanje zadeve z odločbo podeljuje oz. odvzema status društva, ki deluje v javnem interesu na področju zunanjih zadev skladno z Zakonom o društvih (Uradni list RS št. 64/11-UPB).

 

Splošni pogoji za pridobitev statusa društva v javnem interesu:


Zakonski pogoji skladno s 30. členom Zakona o društvih:
- da deluje na področju zunanjih zadev,
- da njegovo delovanje presega interese njegovih članov,
- da je splošno koristno,
- da njegovi ustanovitelji in člani niso pravne osebe javnega prava,
- da ima dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v temeljnem aktu,
- da je registrirano in deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa,
- da je sredstva zadnji dve leti pretežno uporabljalo za opravljanje te dejavnosti ter da je redno izvajalo programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu,
- da ima izdelane programe bodočega delovanja,
- da lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja.

 

 

Vloga za pridobitev statusa


Vlogo za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju zunanjih zadev vložijo društva na naslov:

 

Ministrstvo za zunanje zadeve
Prešernova 25
1000 Ljubljana

 

Vloga mora vsebovati:

 • osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika društva, ki je vpisan v register društev, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča;
 • poročilo o delu, iz katerega mora biti razvidno izvajanje programov, projektov in drugih aktivnosti, ki jih je društvo izvajalo v javnem interesu v zadnjih dveh letih, in o porabi sredstev za njihovo doseganje;
 • sprejet program prihodnjega delovanja na teh področjih;
 • dokazilo o rezultatih svojega delovanja;
 • morebitna druga dokazila o izpolnjevanju pogojev.

 


Dolžnost obveščanja in možnost odvzema statusa


Določbi 33. in 34. člena Zakona o društvih urejata dolžnost obveščanja in možnost odvzema statusa. Društvo v javnem interesu je dolžno pristojnemu ministrstvu samo redno pošiljati poročila o delu in letno poročila za preteklo leto, po poteku starega pa tudi nov program prihodnjega delovanja, vse do 31. marca tekočega leta. Pristojno ministrstvo namreč lahko društvu odvzame status društva v javnem interesu, če kljub opozorilu pristojnega ministrstva tudi v naknadnem roku 30 dni ne predloži zahtevane dokumentacije.


Društva v javnem interesu na področju zunanjih zadev (na dan 15. 3. 2018):

 1. Društvo za Združene narode za Slovenijo (status za nedoločen čas
 2. Slovensko panevropsko gibanje (status za nedoločen čas)
 3. Slovensko društvo za mednarodne odnose (status za nedoločen čas)
 4. Združenje Slovenska izseljenska matica (status za nedoločen čas)
 5. Izseljensko društvo Slovenija v svetu (status za nedoločen čas)
 6. Društvo za mednarodno pravo za Slovenijo
 7. Klub nekdanjih slovenskih veleposlanikov