Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

FINANČNO RAČUNOVODSKA SLUŽBA

Vodja: Martina Andoljšek


tel: 01/ 478-2494
martina.andoljsek(at)gov.si

 

Naloge in pristojnosti:

Finančno računovodska služba koordinira in vodi postopke za pripravo k ciljem usmerjenega predloga proračuna MZZ. Skrbi za realizacijo proračuna MZZ v smislu tekočega spremljanja in napovedovanja potreb po likvidnostnih sredstvih ter priprave knjigovodskih listin, potrebnih za izvrševanje proračuna. 

 

Vodi finančno poslovanje MZZ vključno z DKP-ji v tujini, skrbi za zakonitost finančnega poslovanja in opravlja ustrezen nadzor nad finančnim poslovanjem in porabo proračunskih sredstev. Pripravlja poročila Banki Slovenije o stanjih na deviznih računih DKP. 

 

Spremlja in se aktivno vključuje v pripravo in spremembe finančnih predpisov Republike Slovenije, od zakonskih sprememb do sprememb na področju izvedbenih predpisov. Pripravlja poročila, informacije, analize in predloge ministru, vladi in državnemu zboru. 

 

Aktivno se vključuje v pridobivanje evropskih sredstev npr. Sklada za notranjo varnost. Tekoče spremlja porabo in pripravlja zahtevke za vračilo sredstev.

 

Oddelek za notranjo službo 

 

Sodeluje pri pripravi in realizaciji proračuna MZZ po sprejetih ukrepih in projektih, vodi evidenco sklenjenih pogodb in spremlja njihovo finančno realizacijo, pripravlja predloge finančno ovrednotenih programov, izdaja naročilnice in naročilne liste, vodi evidenco prejetih računov, pripravlja plačilne naloge za plačevanje obveznosti MZZ do dobaviteljev oziroma izvajalcev in realizacijo javnim uslužbencem MZZ iz naslova nalogov za službena potovanja.

 

Skrbi za inventarizacijo novo nabavljenih osnovnih sredstev - premičnih in nepremičnih, za povečanje knjigovodske vrednosti osnovnih sredstev, katerih vrednost se je na osnovi izvedenega javnega naročila povečala. 

 

Opravlja naloge v zvezi s planiranjem in realizacijo proračuna MZZ, pripravo in realizacijo načrtov pridobivanja in razpolaganja s premičnim in nepremičnim premoženjem MZZ, tekočim spremljanjem načina in vrste porabe proračunskih sredstev, investicijskimi zadevami za potrebe MZZ ter inventarizacijo. 

 

Oddelek za zunanjo službo

 

Skrbi za zagotavljanje finančno materialnih pogojev za delo diplomatskih predstavništev in konzulatov RS v tujini. 

 

Na osnovi izvirnih knjigovodskih listin vodi finančno in materialno evidenco poslovanja predstavništev RS v tujini, vrši nadzor nad pravilnostjo računovodske evidence prihodkov in odhodkov DKP, ter na tej podlagi pripravlja izvedene knjigovodske listine – finančna poročila DKP, ki jih posreduje v evidenco Direktoratu za javno računovodstvo pri Ministrstvu za finance. Pripravlja mesečna poročila Banki Slovenije o prometu in stanju na deviznih računih DKP. 

 

Ob zaključku proračunskega leta pripravi poročilo s pregledom stanja na bančnih računih DKP v tujini z obrazložitvijo tečajnih razlik nastalih v finančnem poslovanju DKP preko leta. 

 

Spremlja prevzemanje obveznosti DKP in vodi seznam sklenjenih pogodb po posameznih DKP, ter na tej podlagi pripravlja oceno letno potrebnih finančnih sredstev.