Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA SPLOŠNE IN INSTITUCIONALNE ZADEVE

Vodja: Nina Kodelja


tel: 01/478-2444

nina.kodelja(at)gov.si

 

Naloge in pristojnosti

 

Oddelek za splošne in institucionalne zadeve

 

Oddelek skrbi za pripravo stališč za zasedanja Sveta za splošne zadeve (GAC) in zasedanja Evropskega sveta ter jih medresorsko usklajuje. Pripravlja stališča in vodi medresorsko usklajevanje v okviru pogajanj za večletni finančni okvir EU, spremlja stališča držav članic EU in skrbi za zastopanost stališč Slovenije na tem področju. Koordinira pripravo stališč glede prihodnosti Ekonomske in monetarne unije. 

 

Pripravlja in medresorsko usklajuje odločitve v postopku priprave zakonodajnih in drugih predlogov aktov za področje splošnih in institucionalnih zadev (delovne skupine GAG in FREMP) in analizira pravna horizontalna vprašanja, povezana s politikami EU. Sodeluje pri pripravi stališč glede aktov na področju evropske kohezijske politike. Spremlja delo Evropskega parlamenta, Evropskega ekonomskega in socialnega odbora in Odbora regij, o tem obvešča ministrstva, koordinira poslanska vprašanja, medresorsko usklajuje pripravo predlogov amandmajev do zakonodaje EU za slovenske člane in sodeluje pri obveščanju slovenskih članov. Skrbi za posvetovanje in vključenost civilne družbe v postopke priprave stališč RS glede aktov EU. Izdeluje pravne analize in mnenja, povezana z uporabo in izvajanjem prava EU in s koordinacijo evropskih zadev. 

 

Opravlja naloge v zvezi s predsodnimi in sodnimi postopki v okviru pristojnosti Ministrstva za zunanje zadeve. Sodeluje s pristojnimi ministrstvi in vladnimi službami pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv s področja prava EU in pravno svetovanje glede usklajenosti gradiv s pravom EU. Koordinira delo resornih organov v zvezi s prevodi, tolmačenjem in terminologijo v institucijah EU ter medinstitucionalno sodelovanje s slovenskimi jezikovnimi in pravnimi oddelki v teh institucijah. Opravlja strokovne horizontalne naloge za celotno koordinacijo evropskih politik.

 

Oddelek za pravo zunanjih odnosov EU 

 

Oddelek sistemsko spremlja in preučuje pravo zunanjih odnosov EU, njegovo razmerje do mednarodnega javnega prava in slovenskega prava, ter svetuje v zvezi s tem, še posebej pa opravlja te naloge glede ureditve sklepanja mednarodnih pogodb in nepogodbenih aktov v okviru članstva Slovenije v Evropski uniji (EU). V oddelku se vodi predvsem sklepanje tistih mednarodnih pogodb in nepogodbenih aktov v okviru članstva Slovenije v EU, ki so sistemskega značaja in ne zajemajo samo posameznih vsebinskih področij, to je npr. temeljnih pogodb EU, sporazumov o pridruževanju tretjih držav, splošnih sporazumov o sodelovanju s tretjimi državami ipd.. V zvezi s sklepanjem ostalih mednarodnih pogodb v okviru članstva Slovenije v EU, glede katerih oddelek ne vodi postopka, pa svetuje glede njihovega sklepanja z vidika slovenske ureditve in tiste po temeljnih pogodbah EU. Oddelek v zvezi s pravom zunanjih odnosov EU spremlja postopke pred pristojnimi sodišči Evropske unije.