Skoči na vsebino

SEKTOR ZA EVROPSKE VSEBINE

vodja: mag. Jasna Koblar

 

tel: 01/ 478-2481
jasna.koblar(at)gov.si 

 

Naloge in pristojnosti

 

Oddelek za evropske vsebine

 

Oddelek oblikuje politiko Slovenije do vprašanj povezanih z delom EU institucij, organov in teles EU.

 

Medresorsko usklajuje, spremlja ter pripravlja stališč za sestanke v okviru Sveta in zasedanja Evropskega sveta na področjih, ki so v pristojnosti Odbora stalnih predstavnikov I (Coreper I - promet, telekomunikacije, poštne storitve in storitve informacijske družbe, energija, zaposlovanje, socialne zadeve, zdravje, kmetijstvo, veterinarske in fitosanitarne zadeve, ribištvo, okolje, jedrska varnost, notranji trg, industrijska politika, varstvo potrošnikov, kultura in avdio-vizualna politika, izobraževanje, usposabljanje, mladi, šport) in sodeluje pri pripravi stališč in izhodišč za zasedanja Evropskega sveta ter Sveta za splošne zadeve s teh področij. Skrbi za medresorsko usklajevanje in spremljanje ter pripravo stališč za sestanke v okviru Sveta EU in zasedanja Evropskega sveta na nekaterih področjih, ki so v pristojnosti Odbora stalnih predstavnikov II (Coreper II): ekonomske in finančne zadeve, zunanja trgovina ter notranje zadeve in pravosodje. 

 

Oddelek sodeluje pri pripravi horizontalnih gradiv s področja evropskih zadev in pri obveščanju slovenskih članov evropski institucij, še posebej Ekonomsko-socialnega odbora. Nudi vsebinsko in tehnično podporo delovnim telesom vlade, zadolženim za evropske zadeve (Delovni skupini za evropske zadeve) in spremljanje izvajanja Zakona o sodelovanju med Državnim zborom RS in Vlado RS v zadevah EU.

 

Oddelek za EU portal

 

Oddelek spremlja, evidentira, klasificira, objavlja in dodeljuje dokumente Evropske unije v EU-portalu, ki je sestavni del informacijskega sistema Vlade RS, in izvaja naloge v zvezi z usklajevanjem in sodelovanjem pri sprejemanju stališč in izhodišč RS do teh dokumentov. Spremlja in vodi evidence delovnih teles Sveta EU ter šifranta signirnega načrta delovnih teles, ter vodi evidence o sestavi in pristojnostih delovnih skupin Vlade RS za pripravo stališč v postopku sprejemanja zakonodajnih predlogov in drugih aktov EU. Oddelek nudi strokovno pomoč in izobraževanje za uporabnike EU-portala ter sodeluje pri upravljanju ter posodabljanju EU-portala.