Skoči na vsebino

NOVICA

VABILO K DAJANJU PONUDB ZA NAJEM DELA GRADU JABLE

V skladu z 51. in 64. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18; v nadaljnjem besedilu: ZSPDSLS-1) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18, v nadaljnjem besedilu: Uredba) Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MZZ) objavlja


VABILO K DAJANJU PONUDB ZA NAJEM DELA GRADU JABLE


Predmet najema je del nepremičnine Grad Jable, na naslovu Grajska cesta 1, Mengeš.

 

MZZ oddaja v najem celotno nepremičnino Grad Jable, razen prostorov, ki jih uporablja MZZ. MZZ oddaja v najem naslednje prostore:

Avditorij površine 238 m2
Poročna ali slavnostna dvorana, površine 121 m2
Lihtenbergova dvorana, površine 128 m2,
Jedilnica, površina 236 m2,
Grofova dvorana, površina 107 m2,
Vinska klet, površina 121 m2,
Pisarne:
 Pisarna v mansardi:   12,00 m2
 Pisarna v mansardi:   15,75 m2
 Pisarna v I. nadstropju:   23,00 m2
 Pisarna v I. nadstropju:   27.40 m2
 Pisarna v I. nadstropju:   36,80 m2
 Pisarna v pritličju:   51,80 m2
Pisarna v pritličju:   46,40 m2
Skupaj:    213,15 m2
Souporaba notranjega in zunanjega grajskega dvorišča

 

MZZ bo z izbranim ponudnikom sklenilo najemno pogodbo za nedoločen čas, z odpovednim rokom šestih mesecev.

 

Obveznosti najemnika: skrb za funkcionalno urejenost in redna vzdrževalna dela na celotni nepremičnini – tudi tistem delu, ki ga uporablja MZZ, plačilo vseh stroškov povezanih z uporabo nepremičnino (npr. elektrika, ogrevanje, voda, vzdrževanje, čiščenje). Delež stroškov, ki odpade na prostore, ki jih uporablja MZZ, je upoštevan pri višini najemnine.

 

Izhodiščna mesečna najemnina znaša 1.300,00 EUR. Pri določitvi izhodišče mesečne najemnine je že ocenjeno zmanjšanje najemnine za plačilo stroškov, ki odpadejo na uporabo dela prostorov s strani MZZ.

 

Interesenti lahko pridobijo podrobnejše informacije vsak delovni dan na e-naslov gp.mzz(at)gov.si, ali telefon 01 478 2258. Kontaktna oseba je Ana Starič. Ogled nepremičnine je mogoč po predhodnem dogovoru.

 

Plačilo varščine
Do roka za oddajo ponudb mora ponudnik plačati varščino v višini 500 EUR na račun MZZ, št. 01100-6300109972, sklic 18-18112-402600-00333918. Varščino bo MZZ vrnilo neizbranim ponudnikom v roku 30 dni od obvestila o izbiri ponudnika. Varščina se všteje izbranemu ponudniku všteje v prvo najemnino. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil pogodbe v roku 15 dni od opravljene izbire, lahko MZZ zadrži njegovo varščino.

 

Način vložitve ponudb

Pisne ponudbe z vidno oznako "NAJEM GRAD JABLE" je potrebno predložiti v zaprtih ovojnicah na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25 1000 Ljubljana.

 

Rok za oddajo ponudb je 20 dni od objave na spletni strani MZZ. Obravnavane bodo ponudbe, oddane priporočeno po pošti, najkasneje do 24. ure zadnjega dneva roka za oddajo ponudb.

 

V ponudbi mora ponudnik obvezno navesti svoje podatke (naziv, naslov), kontaktne podatke ter ponudbeno ceno. Ponudnik mora biti vezan na svojo ponudbo vsaj 30 dni od oddaje ponudbe. Ponudbi mora ponudnik priložiti tudi potrdilo o plačilu varščine.

 

Postopek izbire najugodnejšega ponudnika

Odpiranje ponudb bo potekalo dne 27. 6. 2018 ob 14.00 uri in je javno.

 

V postopku javnega zbiranja ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe.

 

MZZ bo skladno z osmim odstavkom 51. člena ZSPDSLS-1 z zainteresiranimi osebami opravilo pogajanja o ceni in drugih pogojih. V primeru več prejetih enakih najugodnejših ponudb bo MZZ najugodnejše ponudnike pozvalo k oddaji nove ponudbe.

 

Vlada RS ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko ustavita ta postopek do sklenitve pogodbe, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije in plačane varščine.

 

Nepremičnina bo oddan v najem ponudniku, ki bo ponudil najvišjo mesečno najemnino.