Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vabilo k dajanju ponudb za prodajo službenega vozila

V skladu z 51. in 77. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18; v nadaljnjem besedilu: ZSPDSLS-1) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljnjem besedilu: Uredba) Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MZZ) objavlja Vabilo k dajanju ponudb za prodajo službenega vozila.

 

Predmet razpolaganja s stvarnim premoženjem države je službeno osebno vozilo:

vrsta osebnega vozila

VOLKSWAGEN TRANSPORTER / 2.5 TDI / 4motion

letnik

2006

datum prve registracije

5/2006

prevoženi km na dan 15.04.2018

370.000 km

Ident. št. - VIN

WV2ZZZ7HZ6H130503

motor

AXE  (tip), 128 Kw (moč), 2461 ccm (prostornina)

barva vozila

SOD

Klima

Da

Vrsta goriva

Diesel

 

Vozilo se prodaja po načelu "videno – kupljeno".

 

Interesenti lahko pridobijo podrobnejše informacije o vozilu vsak delovni dan na tel. št. 01/478-2150, e-naslov: gp.mzz(at)gov.si.

 

Ogled vozila je mogoč po predhodnem dogovoru (tel. št. 01/478-2150).

 

Plačilo varščine
Do roka za oddajo ponudb mora ponudnik plačati varščino v višini 200 EUR na račun MZZ, št. 01100-6300109972, sklic 18 18112-4201019-00894918. Varščino bo MZZ vrnilo neizbranim ponudnikom v roku 30 dni od obvestila o izbiri ponudnika. Varščina se všteje izbranemu ponudniku všteje v kupnino. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil pogodbe v roku 15 dni od opravljene izbire, lahko MZZ zadrži njegovo varščino.

 

Način vložitve ponudb

 

Pisne ponudbe z vidno oznako "ODPRODAJA SLUŽBENEGA VOZILA – NE ODPIRAJ" je potrebno predložiti v zaprtih ovojnicah na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25 1000 Ljubljana.

 

Rok za oddajo ponudb je 20 dni od objave na spletni strani MZZ. Obravnavane bodo ponudbe, oddane priporočeno po pošti, najkasneje do 24. ure zadnjega dneva roka za oddajo ponudb.

 

V ponudbi mora ponudnik obvezno navesti svoje podatke (naziv, naslov), kontaktne podatke ter ponudbeno ceno. Ponudnik mora biti vezan na svojo ponudbo vsaj 30 dni od oddaje ponudbe. Ponudbi mora ponudnik priložiti tudi potrdilo o plačilu varščine.

 

Postopek izbire najugodnejšega ponudnika

 

Odpiranje ponudb bo potekalo dne 18. 5. 2018 in je javno.

 

MZZ, bo skladno z osmim odstavkom 51. člena ZSPDSLS-1, z zainteresiranimi osebami, opravilo pogajanja o ceni in drugih pogojih. V primeru več prejetih enakih najugodnejših ponudb bo MZZ najugodnejše ponudnike pozvalo k oddaji nove ponudbe.

 

Vlada RS ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko ustavita ta postopek do sklenitve pogodbe, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.

 

Vozilo bo prodano kupcu, ki bo ponudil najvišjo ceno.
 
Sklenitev pogodbe


Kupec je dolžan, celotno kupnino, v enkratnem znesku, plačati v 8 dneh od podpisa pogodbe, z nakazilom na račun MZZ. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Vse stroške v zvezi s prodajo vozila, plača kupec.

 

MZZ bo prenos in izročitev vozila opravilo po plačilu celotne kupnine, kupec pa ga je dolžan prevzeti v 5 dneh od plačila celotne kupnine na naslovu Ministrstva za zunanje zadeve, Grajska cesta 1, 1234 Mengeš.


Datum objave: 26. 4. 2018

Datum izteka 20 dnevnega roka za oddajo ponudbe: 16. 5. 2018