Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Objava javnega razpisa s področja mednarodnega razvojnega sodelovanje in humanitarne pomoči za nevladne organizacije v obdobju od 2018 do 2020

Ljubljana, 6. oktober 2017 - Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13), Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju (Uradni list RS, št. 70/06) ter skladno z Resolucijo o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije (ReMRSHP) (Uradni list RS, št. 54/17) je Ministrstvo za zunanje zadeve 6. oktobra 2017 v Uradnem listu Republike Slovenije objavilo Javni razpis za izvajanje mednarodnih razvojnih projektov v obdobju od 2018 do 2020.

 

Besedilo javnega razpisa
- Javni razpis (dostopno tukaj)

 

Obrazci za prijavo na javni razpis
- Vsebinski načrt projekta (obrazec št. 1) (dostopno tukaj)
- Finančni načrt projekta (obrazec št. 2) (dostopno tukaj)
- Izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb pri prijavitelju (obrazec št. 3) (dostopno tukaj)
- Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev in potrditev verodostojnosti navedenih podatkov (obrazec št. 4) (dostopno tukaj)
- Delovni prevod (obrazec št. 5) (dostopno tukaj)
- Ovojnica (obrazec št. 6) (dostopno tukaj)

 

Obrazci in navodila za poročanje
- Obrazec - Zahtevek za izplačilo (dostopno tukaj)
- Obrazec OVP - Obrazec za vsebinsko poročanje (dostopno tukaj)
- Obrazec OFP - Obrazec za finančno poročanje (dostopno tukaj)
- Obrazec - Evidenca opravljenega dela (dostopno tukaj)
- Navodilo za vsebinsko in finančno poročanje o izvajanju projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jih (so)financira Ministrstvo za zunanje zadeve za pogodbe, sklenjene na podlagi Javnega razpisa za izvajanje mednarodnih razvojnih projektov v obdobju od 2018 do 2020 (dostopno tukaj)

 

Ostalo
- Vzorec pogodbe (dostopno tukaj)
- Merila za ocenjevanje (dostopno tukaj)

 

 

Delavnica za zainteresirane prijavitelje

 

Ministrstvo za zunanje zadeve RS bo v ponedeljek, 16. oktobra 2017 organiziralo delavnico za zainteresirane prijavitelje s pričetkom ob 13. uri. Na delavnico bodo povabljeni tudi predstavniki zasebnega sektorja, ki so izrazili interes za sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Delavnica bo potekala v sejni sobi na Gregorčičevi 25a. Vsi zainteresirani za udeležbo na delavnici so zaprošeni, da svojo udeležbo potrdijo na razvoj.mzz(at)gov.si najkasneje do petka, 13. oktobra 2017. Delavnica bo namenjena predstavitvi in pregledu razpisne dokumentacije ter razjasnitvi morebitnih vprašanj glede pravilne priprave vlog.

 

Dne 16. oktobra 2017 je na Ministrstvu za zunanje zadeve potekala delavnica za zainteresirane prijavitelje na Javni razpis za izvajanje mednarodnih razvojnih projektov v obdobju od 2018 do 2020. Na delavnico so bila povabljena tudi podjetja, ki so na povabilo ministrstva izkazala interes za sodelovanje z nevladnimi organizacijami pri javnem razpisu za izvajanje prvega pilotnega projekta v Podsaharski Afriki. Delavnica je bila namenjena predstavitvi javnega razpisa, odgovorom na vprašanja v zvezi s pripravo vloge ter mreženju predstavnikov nevladnega sektorja s predstavniki zasebnega sektorja. Ključne poudarke delavnice z odgovori na vprašanja udeležencev si lahko preberete tukaj, predstavitev je dostopna tukaj.

 

 

OBVESTILO O NAPAKI PRI SKLOPU D

 

Obveščamo, da je v razpisni dokumentaciji za javni razpis za izvajanje projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja v obdobju od 2018 do 2020 prišlo do napake glede opredelitve cilja trajnostnega razvoja pri sklopu D.

 

V obrazcu št. 1 Vsebinski načrt projekta prijavitelji za projekte na sklop D ne izpolnjujejo točke 11. Cilj trajnostnega razvoja. V besedilu javnega razpisa se pri sklopu D od prijaviteljev ne zahteva opredelitev podcilja, saj vsebine razpisanega sklopa ni mogoče opredeliti samo z enim podciljem trajnostnega razvoja.

 

Ustrezno se popravijo Merila za ocenjevanje pod točko "1. Skladnost projekta z osnovnimi razpisnimi pogoji".  V koloni Osnovni pogoji  se besedilo v točki 1.3. Projektni predlog vključuje zahteve glede na posamezen sklop pravilno glasi: D: Prijavitelj je v projektni predlog vključil vse zahtevane aktivnosti.

 

Popravljena dokumenta Vsebinski načrt projekta (obrazec št. 1) ter Merila za ocenjevanje se nahajata v razpisni dokumentaciji.

 

 

VPRAŠANJA IN ODGOVORI 

 

Vprašanje: Če je zunanji partner prijavitelja zasebno podjetje iz Slovenije, ali je možno, da se v sklopu projekta kupijo naprave (materiali) ipd. v podjetju Sloveniji in se transportirajo v državo prejemnico, v primeru, da jih država prejemnica sama ne izdeluje v svojih podjetjih, ampak jih podjetja v tej državi prejemnici v vsakem primeru uvažajo iz tujine. Kot na primer sončne celice ipd. večina podjetij v državah v podsaharske Afrike uvažajo iz tujine, pogosto je to uvoz iz Kitajske, ki so tudi slabše kvalitete v primerjavi s slovenskimi produkti, pa tudi pogosto dražje ob nakupu v državi prejemnici. Tako je dvakratna prednost, se pravi bolj kvalitetno in cenejše je. Skratka, je možno, da se iz projekta direktno plača podjetju v Sloveniji za naprave, ki pa jih bodo seveda po prenosu znanj, uporabljale revne lokalne skupnosti v državi prejemnici... ali morajo vsi stroški nastati v državi prejemnici?

 

Odgovor: Edina zahteva v okviru javnega razpisa glede sodelovanja zasebnega sektorja je, da podjetje v projektu sodeluje v treh letih z vsaj 5 odstotki od vrednosti financiranja ministrstva. Prispevek podjetja je lahko v finančni, materialni ali storitveni obliki. Drugih omejitev oziroma zahtev glede sodelovanja zasebnega sektorja s prijaviteljem ni. Vsak prijavitelj sam odloča na kakšen način bo sodeloval s podjetjem. Partnerja si morata deliti interes in imeti v ospredju razvoj lokalnega okolja in doseganje specifičnega cilja projekt ter pri tem slediti ciljem mednarodnega razvojnega sodelovanja RS.

 

Prijavitelj načrtuje tiste stroške, ki jih predvidi za uspešno izvedbo projekta. V okviru projekta prijavitelj lahko načrtuje plačilo stroškov zasebnemu sektorju, ki nastanejo v Sloveniji. Vrsta načrtovanega stroška je odvisna od vsebine projekta oziroma posameznih aktivnosti in drugih okoliščin. Podlaga za izplačilo upravičenih stroškov so ustrezni finančni dokumenti, pogodbe, računi, ipd.

 

 

Vprašanje: Pri izpolnjevanju obrazca za Vsebinski načet projekta imamo težavo, ker lahko vpišemo le 3 kazalnike, ker je obrazec zaklenjeno. Prosimo za geslo.

 

Odgovor: Obrazec št. 1 v 15. točki predvideva vpis do treh kazalnikov za vsak rezultat.

 


Vprašanje: Ali razmišljate o podaljšanju roka za oddajo razpisa? Zaradi dolgega roka, ki ga ima naš partner na projektu, da znotraj svoje inštitucije sprejme sklep o sodelovanju in nam ga pošlje, prosimo za podaljšanje roka za oddajo vloge.

 

Odgovor: Prijavitelji lahko svoje vloge oddajo do 3. 11. 2017. Ministrstvo roka oddaje ne bo podaljšalo. Prijavitelj v obrazcu Vsebinski načrt projekta v 7. točki navede, kdo je njegov lokalni partner in kako bo z njim sodeloval. V okviru javnega razpisa se od prijavitelja ne zahteva, da priloži izjavo lokalnega partnerja za sodelovanje.

 


Vprašanje: V razpisni dokumentaciji je v Navodilih za finančni načrt in poročanje napisano, da se stroški potovanj nanašajo samo na zaposlene pri izvajalcu, ki sodelujejo pri projektu. Ker bodo na projektu delali samo zunanji sodelavci, ali se stroški potovanj navedejo v rubriko "produkcijski stroški"?  Na kakšen način se potem poročajo stroški letalskih vozovnic, hotelskih namestitev in ostalih stroškov, povezanih s potovanji za zunanje sodelavce? Kako se v projektu poračunajo stroški viz, cepljen za zunanje sodelavce, ki sodelujejo na projektu.

 

Odgovor: Stroške potovanj za zunanje sodelavce prijavitelj prikaže v obrazcu Finančni načrt, v kategoriji Produkcijski stroški. Stroški letalskih vozovnic, hotelskih namestitev in ostalih stroškov, povezanih s potovanji za zunanje sodelavce prijavitelj prikaže v obrazcu Finančni načrt, v kategoriji Produkcijski stroški. Stroški viz, cepljen za zunanje sodelavce, ki sodelujejo pri projektu so upravičen strošek projekta, ki ga izvajalec prikaže v obrazcu Finančni načrt, v kategoriji Produkcijski stroški. Pri poročanju mora izvajalec stroške dokazati s kopijami finančnih dokazil, ki so obvezna priloga k poročilu.

 


Vprašanje: Prosim za pojasnitev, kaj konkretno je metoda ocenjevanja končne vrednosti kazalnika.
 
Odgovor: Metoda ocenjevanja končne vrednosti kazalnika je način, kako boste prišli do končnih vrednosti. Za kazalnik podpora Tanzanijske vlade, z opisom kazalnika politična izjava, z začetno vrednostjo 0 in končno vrednostjo 1 izjava, mora metoda opredeliti način, kako boste prišli do te politične izjave, npr. sestanek s predstavniki vlade.

 


Vprašanje: V 7. točki prijavnice je treba navesti lokalnega partnerja prijavitelja, s katerim bomo sodelovali pri projektu. Je partner lahko samo eden ali jih je lahko več?

 

Odgovor: Število lokalnih partnerjev prijavitelja ni omejeno, mora pa prijavitelj vključiti najmanj eno lokalno organizacijo iz partnerske države.

 


Vprašanje: V 9. točki prijavnice je treba navesti vse slovenske ali tuje organizacije, ki bodo pri projektu sodelovale. Kakšna je razlika med partnerskimi in sodelujočimi organizacijami?

 

Odgovor: V 7. točki prijavitelj navede lokalnega partnerja in opiše njegove naloge in projektne aktivnosti ter njegovo morebitno finančno udeležbo. V tej točki prijavitelj opredeli sodelovanje lokalnega partnerja v skladu z zahtevo javnega razpisa, in sicer da mora prijavitelj v projekt vključiti vsaj eno lokalno organizacijo v partnerski državi. V 9. točki prijavitelj navede slovenske ali tuje organizacije, ki poleg lokalnega partnerja (enega ali več) sodelujejo pri projektu in ne nujno prejemajo plačilo za sodelovanje v projektu. 

 


Vprašanje: Ali se lahko lokalni partner (iz države prejemnice) pojavi v dveh projektih, pri čemer je v vsakem projektu drugi prijavitelj.

 

Odgovor: Lokalni partner je lahko naveden v več projektih, ki jih bodo prijavili različni prijavitelji.

 

 

Vprašanje: Vsebinski načrt projekta predvideva navedbo partnerske d​r​žave, ki je OECD seznamu prejemnic uradne razvojne pomoči - ali to za SKLOP D pomeni, da se kot partnersko državo mora navesti eno izmed držav s tega seznama ali se lahko navede Republiko Slovenijo?​ ​

 

Odgovor: Kot partnersko državo iz seznama OECD prijavitelj pri sklopu D v obrazcu Vsebinski načrt projekta in v obrazcu Finančni načrt projekta pri "partnerska država" izbere Developing countries, unspecified: 998

 


Vprašanje: V točki 1.4 Meril za ocenjevanje je navedeno, da "projektni predlog vključuje ​vsaj ENO lokalno organizacijo v partnerski državi". Ali za SKLOP D velja, da je to lahko organizacija, ustanovljena v Sloveniji in ki deluje na območju Republike Slovenije?

 

Odgovor: Prijavitelj pri projektu za Sklop D v obrazcu Vsebinski načrt v 7. točki "Lokalni partner prijavitelja" navede partnerje, ki delujejo v Sloveniji.

 


Vprašanje: V točki 4.2.1 Meril za ocenjevanje je navedeno, da "prijavitelj izkazuje delovanje v partnerski državi". Ali za sklop D velja, da se tukaj navede/izkaže delovanje na vsebinskem in geografskem področju v Sloveniji?

 

Odgovor: Prijavitelj pri projektu za Sklop D v obrazcu Vsebinski načrt v 25. točki "Dosedanje delovanje" navede delovanje na vsebinskem in geografskem področju v Sloveniji.

 


Vprašanje: V točki 5.1.6 meril za ocenjevanje je navedena raba lokalnih materialov in znanja - ali za Sklop D velja, da se kot lokalno razumejo materiali in znanja iz oz. v Sloveniji (strokovnjaki/nje, gradiva)?

 

Odgovor: V Merilih za ocenjevanje vlog v točki 5.1.6. "Uporaba lokalnih materialov in znanja, ko je to smiselno in možno" se pri projektu iz sklopa D kot lokalna raba materialov in znanja razumejo materiali in strokovnjaki iz Slovenije.

 


Vprašanje: Med zahtevanimi aktivnostmi za SKLOP D je izvedba aktivnosti v sklopu Kulturnega bazarja. Glede na naše poizvedovanje bo program bazarje dokončen še pred rokom za objavo rezultatov razpisa. Zanima nas, ali je MZZ za sklop D morebiti "rezerviral" udeležbo in če da, kakšno tematiko ste izbrali?

 

Odgovor: Ministrstvo je pri sklopu D za aktivnost "sodelovanje na Kulturnem bazarju" Kulturnemu bazarju napovedalo sodelovanje nevladne organizacije. Vsebinski program še ni določen, je pa opredeljeno izhodišče sodelovanja t.j. cilji trajnostnega razvoja s poudarkom na globalni dimenziji.

 

Vprašanje: Vsebinski načrt projekta v točki 7. predvideva seznam lokalnih partnerjev -  so to glede na odgovore zgoraj - za SKLOP D organizacije v Sloveniji?

 

Odgovor: Prijavitelj pri projektu za Sklop D v obrazcu Vsebinski načrt projekta v 7. točki "Lokalni partner prijavitelja" navede partnerje, ki delujejo v Sloveniji.

 


Vprašanje: Ker gre za večji konzorcij, je izpolnjevanje točke 7 vsebinskega načrta projekta, ki je omejena s 500 znaki, skoraj nemogoča - v obstoječem obrazcu niti ne moremo navesti imen vseh partnerjev in njihovih naslovov, kaj šele da bi, kot je to predvideno, "opisali naloge in projektne aktivnosti lokalnega partnerja in njegovo morebitno finančno udeležbo". Ali lahko podatke o organizacijah dodamo na prilogi?

 

Odgovor: V primeru, da prijavitelj zaradi omejitev znakov v obrazcu Vsebinski načrt projekta pri 7. točki "Lokalni partner prijavitelja" ne more navesti vseh sodelujočih partnerjev, le-te navede v prilogi.

 


Vprašanje: V zadnjem okvirčku v 13. točki obrazca za vsebinski načrt je navedeno: komplementarnost z drugimi donatorji. Kaj se tu zahteva? Naj predstavimo še druge tovrstne ali podobne projekte s področja, ki jih poznamo v Kamerunu ali pustimo prazno, ker kot kaže v tem času donatorjev ne bomo dobili?

 

Odgovor: V obrazcu št 1 pri 13. točki prijavitelj navede in obrazloži, kako se vsebina predlaganega projekta dopolnjuje z drugimi donatorji v partnerski državi, pri čemer navede tudi ali obstajajo podobni projekti drugih donatorjev. Prijavitelj, če pozna situacijo v državi, navede donatorje, ki (so)financirajo podobne projekte s področja, ki ga prijavitelj prijavlja. Od prijavitelja se pri tej točki ne zahteva, da najde v državi, kjer bo izvajal projekt, donatorja za (so)financiranje njegovega projekta.

 

Opozorili bi vas na besedilo javnega razpisa, kjer je pri sklopu A in B navedeno, da se razpisuje do en projekt, ki se bo izvajal v Podsaharski Afriki, v eni od najmanj razvitih držav (http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20final.pdf

 

 

Vprašanje: Zanima nas, kako postaviti kazalnike in metodologijo postavitve začetne ter izračuna končne vrednost. Uporabili smo opisne kazalnike. V kolikor to ne ustreza, prosimo za  navodila kako definirati kazalnike, kako postaviti začetno stanje, kako izračunati končno stanje ter kako metodologijo uporabiti za izračun. Ali se lahko dobi manj točk pri ocenjevanju?

 

Odgovor: V obrazcu št. 1 Vsebinski načrt projekta mora prijavitelj opredeliti kazalnike pri 12. in 15. točki. Pri 15. točki mora prijavitelj pri vsakem rezultatu opredeliti do tri kazalnike. Metodologija opredelitve kazalnikov je opisana v navodilu pod 15. točko. Vsebina kazalnika je odvisna od opredelitve rezultata. Kazalniki so vedno merljivi, dokazljivi in zastavljeni tako, da odražajo uresničitev zastavljenega rezultata. Kazalniki so lahko kvantitativni ali kvalitativni. Začetna vrednost je stanje pred začetkom izvajanja projekta, končna vrednost pa vrednost po zaključku projekta. Primer: v okviru projekta boste zgradili šolo. Kazalnik je število zgrajenih šol. Začetna vrednost je 0, končna vrednost je 1. Prijavitelj mora vpisati tudi vir informacij, s katerim bo dokazoval doseženo vrednost kazalnika. V navedenem primeru je to lahko: projektna dokumentacija, gradbeno dovoljenje, fotomaterial ipd.

 

V skladu z merili za ocenjevanje se pri 12. in 15. točki ocenjuje, če so kazalniki ustrezno opredeljeni in merljivi oziroma ali so ustrezni in omogočajo presojo doseganja rezultatov, ali so opisni in številčno opredeljeni, ali imajo opredeljeno začetno in končno vrednost. Pri 15. točki se posebej ocenjuje tudi  ali so viri informacij ustrezni in realni glede na pričakovan rezultat.

 

REZULTATI JAVNEGA RAZPISA

 

Rezultati javnega razpisa za izvajanje mednarodnih razvojnih projektov v obdobju od 2018 do 2020