Skoči na vsebino

NOVICA

Objavljen javni razpis s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči za NVO v obdobju 2017-2019

Ljubljana, 7. oktober 2016 - Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 in 46/16), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, in 3/13), Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju (Uradni list RS, št. 70/06), Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do leta 2015 (Uradni list RS, št. 73/08) je Ministrstvo za zunanje zadeve, 7. oktobra 2016 v Uradnem listu Republike Slovenije objavilo Javni razpis za izvajanje projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja v državah Zahodnega Balkana, Vzhodne Evrope, Podsaharske Afrike in Bližnjega vzhoda v obdobju od 2017 do 2019.

 

Besedilo javnega razpisa
- Javni razpis (dostopno tukaj)

 

Obrazci za prijavo na javni razpis
- Vsebinski načrt projekta - obrazec št. 1 (dostopno tukaj) - Pojasnilo o tehnični napaki
- Finančni načrt projekta - obrazec št. 2 (dostopno tukaj)
- Izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb pri prijavitelju - obrazec št. 3 (dostopno tukaj)
- Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev in potrditev verodostojnosti navedenih podatkov - obrazec št. 4 (dostopno tukaj)
- Delovni prevod - obrazec št. 5 (dostopno tukaj)
- Ovojnica - obrazec št. 6 (dostopno tukaj)

 

Obrazci in navodila za poročanje
- obrazec - Zahtevek za izplačilo (dostopno tukaj)
- obrazec OVP – Obrazec za vsebinsko poročanje (dostopno tukaj)
- obrazec - Evidenca opravljenega dela (dostopno tukaj)
- obrazec OFP - Obrazec za finančno poročanje (dostopno tukaj)
- Navodilo za vsebinsko in finančno poročanje o izvajanju mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga (so)financira Ministrstvo za zunanje zadeve za pogodbe, sklenjene na podlagi Javnega razpisa za izvajanje projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja v državah Zahodnega Balkana, Vzhodne Evrope, Podsaharske Afrike in Bližnjega vzhoda v obdobju od 2017 do 2019 (dostopno tukaj)

 

Ostalo
- vzorec pogodbe (dostopno tukaj)
- Merila za ocenjevanje vlog (dostopno tukaj) - Pojasnilo o tehnični napaki

 

 

Delavnica za zainteresirane prijavitelje

 

Ministrstvo za zunanje zadeve RS bo v ponedeljek, 17. oktobra 2016, organiziralo delavnico za zainteresirane prijavitelje s pričetkom ob 13. uri. Delavnica bo potekala v sejni sobi na Gregorčičevi 25a. Vsi zainteresirani za udeležbo na delavnici so zaprošeni, da prijavo posredujejo na razvoj.mzz(at)gov.si najkasneje do petka, 14. oktobra 2016. Delavnica bo namenjena predstavitvi in pregledu razpisne dokumentacije ter razjasnitvi morebitnih vprašanj glede pravilne priprave vlog.

 

Dne 17. oktobra 2016 je na Ministrstvu za zunanje zadeve potekala delavnica za zainteresirane prijavitelje na Javni razpis za izvajanje projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja v državah Zahodnega Balkana, Vzhodne Evrope, Podsaharske Afrike in Bližnjega vzhoda v obdobju od 2017 do 2019. Delavnica je bila namenjena predstavitvi javnega razpisa ter odgovorom na vprašanja v zvezi s pripravo vloge in kasnejšim poročanjem o projektu. Povzetek delavnice, ki vsebuje vprašanja in odgovore, si lahko preberete tukaj, predstavitev je dostopna tukaj.

 

 

Vprašanja in odgovori v zvezi z objavljenim javnim razpisom

 

Vprašanje: Zasledila sem objavo Javnega razpisa za izvajanje projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja v državah Zahodnega Balkana, Vzhodne Evrope, Podsaharske Afrike in Bližnjega vzhoda v obdobju od 2017 do 2019. Zanima me, če razumem pravilno, Slovenija ne more sodelovati pri tem javnem razpisu? "Na Zahodnem Balkanu se projekti lahko izvajajo v Albaniji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, na Kosovu, v Makedoniji in Srbiji, v Vzhodni Evropi v Belorusiji, Moldovi in Ukrajini."

 

Odgovor: Skladno s 4. točko javnega razpisa se na razpis lahko prijavijo samo nevladne organizacije registrirane v Republiki Sloveniji. V Sklopu A izvajalci lahko prijavijo projekte, ki se bodo izvajali v katerikoli državi na Zahodnem Balkanu (Albaniji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, na Kosovu, v Makedoniji, Srbiji) ter v Vzhodni Evropi (Belorusiji, Moldovi, Ukrajini).

 

 

Vprašanje: Razpisana so sredstva za projekt v Podsaharski Afriki. Ali s tem definirate Severno Afriko: Egipt, Alžir, Maroko, Tunizija?

 

Odgovor: Pri Sklopu B1 "Krepitev odpornosti na humanitarne krize s poudarkom na varnosti preskrbe s hrano in pitno vodo" prijavitelji lahko prijavijo projekte v Podsaharski Afriki, v katerikoli državi, ki je prejemnica uradne razvojne pomoči po seznamu OECD DAC, kjer bo prijavitelj lahko izvedel projekt v sodelovanju z lokalnim partnerjem. Države Podsaharske Afrike so države podpisnice Cotonoujskega sporazuma, vključno s Sudanom in Južnim Sudanom.

Pri Sklopu C "Izobraževanje otrok o njihovih pravicah z uporabo gradiva Naše pravice v eni državi Zahodnega Balkana, Vzhodne Evrope, Severne Afrike ali Bližnjega vzhoda" prijavitelji lahko prijavijo projekte, ki se bodo izvajali v eni od držav Severne Afrike, in sicer: v Egiptu, Libiji, Tuniziji, Alžiriji in Maroku.

 

 

Vprašanje: Imeli bi vprašanje glede razpisa za mednarodno razvojno sodelovanje, in sicer me zanima pri sodelovanju tujih partnerskih organizacij: Ali je dovolj naša izjava o sodelovanju tujih partnerskih organizacij ali je potrebno pridobiti soglasje teh partnerskih organizacij z njihovimi podpisi?

 

Odgovor: V 5. poglavju javnega razpisa je ena od obveznih prilog Izjava prijavitelja o sodelovanju s tujimi partnerskimi organizacijami v partnerski državi, ki bodo vključene v izvajanje projekta. Pri 5. točki tega poglavja je opredeljeno, kaj mora izjava vključevati. Z izjavo prijavitelj (s svojim podpisom) zagotovi udeležbo tuje partnerske organizacije tako, kot je to zapisal v izjavi. Pisno soglasje partnerske organizacije ni zahtevano.

 

 

Vprašanje: V razpisni dokumentaciji je navedeno, da en prijavitelj lahko prijavi največ tri projekte? Zanima me, ali je lahko en prijavitelj prijavi več projektov znotraj enega sklopa – npr. 2 v sklopu A in 1 Sklopu B, ali pa je mišljeno 1 projekt po Sklopu?

 

Odgovor: V 3. poglavju javnega razpisa je opredeljeno, da posamezen prijavitelj lahko prijavi največ tri projekte v okviru tega javnega razpisa. Prijavitelj lahko prijavi vse tri projekte znotraj enega sklopa.

 

 

Vprašanje: Imam vprašanje povezano z razpisom za projekte mednarodnega razvojnega sodelovanja, in sicer glede sklopa C. Pod ciljnimi aktivnostmi je pod drugo alinejo napisano, da je ciljna skupina: predstavniki lokalnih organizacij, ki bodo izvajali usposabljanja za pedagoške delavce in pedagoški delavci, ki bodo izvajali usposabljanja za otroke. Je tu mišljeno, da ti isti pedagoški delavci, ki jih usposabljajo predstavniki lokalnih organizacij, potem izvajajo usposabljanja za otroke?

 

Odgovor: Navedba v javnem razpisu v sklopu C pod drugo alinejo: izgradnja in krepitev izobraževanja o pravicah otrok s posebnim poudarkom na ozaveščanju; ciljna skupina: predstavniki lokalnih organizacij, ki bodo izvajali usposabljanja za pedagoške delavce (train the trainers) in pedagoški delavci, ki bodo izvajali izobraževanja za otroke;pomeni, da ti isti pedagoški delavci, ki jih usposabljajo predstavniki lokalnih organizacij, izvajajo izobraževanja za otroke.

 

 

Vprašanje: V zvezi z Javnim razpisom za izvajanje projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja v državah zahodnega Balkana, vzhodne Evrope, podsaharske Afrike in Bližnjega vzhoda v obdobju 2017 do 2019, prosimo za pojasnilo glede upravičenosti do sodelovanja naše organizacije kot prijavitelja oz. projektnega partnerja. Regionalni center za okolje, podružnica Ljubljana je neodvisna, nestrankarska, ne-zagovorniška in neprofitna mednarodna okoljska organizacija s sedežem v Sloveniji. Zanima nas, ali kot takšna organizacija lahko nastopa kot prijavitelj ali kot partner na omenjenem razpisu. V prilogi pošiljamo še izpis iz sodnega/poslovnega registra, ustanovno listino matične organizacije in dodatno pojasnilo.

 

Odgovor: Skladno s 4. točko javnega razpisa se na razpis lahko prijavijo samo nevladne organizacije registrirane v Republiki Sloveniji. V tem razpisu se za NVO šteje organizacija civilne družbe, s statusom pravne osebe, ki jo skladno z zakonom ustanovijo fizične ali pravne osebe zasebnega prava ter je ustanovljena in deluje po načelu svobodne odločitve, načelu prostovoljnosti, nepridobitnosti, je neodvisna, zlasti od vlade in drugih organov oblasti, političnih strank in gospodarskih družb. Namen delovanja mora presegati interese članstva in mora biti splošno koristen ali dobrodelen. NVO so ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah ali Zakona o zavodih (samo zasebni zavodi), ali so humanitarne organizacije, ki imajo sedež v RS in so vpisane v razvid v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah, ali so verske skupnosti in njihovi sestavni deli, ki jim je Urad Vlade RS za verske skupnosti izdal potrdilo o pravni osebnosti. Iz priloženih dokumentov izhaja, da je vaša organizacija podružnica mednarodne organizacije in kot taka ne izpolnjuje pogojev iz javnega razpisa. Lahko pa vaša organizacija sodeluje kot zunanji sodelavec pri projektu nevladne organizacije registrirane v RS, ki se bo prijavila na ta razpis. V projekt pa se lahko vključite tudi kot lokalna partnerska organizacija v primeru, če imate v prijavljeni državi prejemnici svojo podružnico.

 

 

Vprašanje: Zanima me, če je število dovoljenih znakov za vsak odgovor v vsebinskem delu prijavnice mišljeno brez ali s presledki?

 

Odgovor: V 5. poglavju besedila javnega razpisa je navedeno, da mora prijavitelj pri projektni dokumentaciji uporabiti pisavo Arial 10 z enojnim razmikom med vrsticami in upoštevati zahtevo po omejitvi števila znakov (vključno s presledki), kjer je to določeno.

 

 

Vprašanje: Zanima nas, če partnerski konzorcij Slovenija, Bangladeš in Bolgarija ustreza razpisnemu področju Zahodnega Balkana, Vzhodne Evrope in Bližnjega vzhoda?

 

Odgovor: V skladu s 4. poglavjem javnega razpisa, se lahko prijavite, če je vaša nevladna organizacija registrirana v Sloveniji, če imate status pravne osebe zasebnega prava, in so jo skladno z zakonom ustanovile fizične ali pravne osebe zasebnega prava ter je ustanovljena in deluje po načelu svobodne odločitve, načelu prostovoljnosti, nepridobitnosti, je neodvisna, zlasti od vlade in drugih organov oblasti, političnih strank in gospodarskih družb.  Namen delovanja mora presegati interese članstva in mora biti splošno koristen ali dobrodelen. NVO so ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah ali Zakona o zavodih (samo zasebni zavodi), ali so humanitarne organizacije, ki imajo sedež v RS in so vpisane v razvid v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah, ali so verske skupnosti in njihovi sestavni deli, ki jim je Urad Vlade RS za verske skupnosti izdal potrdilo o pravni osebnosti.
Pri opredelitvi zunanjih sodelavcev, v obrazcu št. 1 v točki 3.4., nimate nobenih omejitev, s kom boste sodelovali. V projekt pa morate vključiti najmanj eno lokalno partnersko organizacijo, ki deluje v državi za katero prijavljate projekt.

 

 

Vprašanje: Včeraj, v ponedeljek 17.10.2016 je na vašem ministrstvu potekala delavnica glede Javnega razpisa za izvajanje projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja v državah Zahodnega Balkana, Vzhodne Evrope, Podsaharske Afrike in Bližnjega vzhoda v obdobju od 2017 do 2019.
Ker smo za razpis in delavnico relativno pozno izvedeli in se je nismo mogli udeležiti, nas zanima, ali je dostopno kakšno gradivo z usmeritvami delavnice? Ali je na voljo kakšna kontaktna oseba za usmeritve v fazi priprave projektne dokumentacije?
Hkrati nas zanima, ali so na voljo kakšna navodila glede upravičenih stroškov v predvidenem programu, poleg navodil v Excelovi tabeli (delitev stroškov med prijaviteljem in partnerji, stroški dela v Slo/partnerski državi, avtorske/podjemne pogodbe v Slo/partnerski državi, finančno in računovodsko vodenje glede na mednarodni element ipd).

 

Odgovor: Zapis delavnice bo objavljen na spletni strani ministrstva v okviru objave javnega razpisa. Vsa vprašanja, ki jih imate v povezavi z javnim razpisom, lahko pošljete na razvoj.mzz(at)gov.si. Vsa do sedaj postavljena vprašanja z odgovori so prav tako objavljeni na spletni strani ministrstva v okviru objave javnega razpisa
Pri opredelitvi stroškov si lahko, poleg navodil v obrazcu št. 2 Finančni načrt projekta ter navodil v obrazcu OFP_Finančno poročanje, pomagate tudi z Navodili za vsebinsko in finančno poročanje o izvajanju mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga (so)financira Ministrstvo za zunanje zadeve za pogodbe sklenjene na podlagi Javnega razpisa za izvajanje projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja v državah Zahodnega Balkana, Vzhodne Evrope, Podsaharske Afrike in Bližnjega vzhoda v obdobju od 2017 do 2019, kjer je natančno opredeljena struktura stroškov. Navodila so del razpisne dokumentacije in jih najdete v okviru objave javnega razpisa na spletni strani ministrstva.

 

 

Vprašanje: V obrazcu št. 1 (vsebinski načrt projekta) pod rubriko 3.4 piše, da se z imenom in priimkom navede zunanje sodelavce. Ker imena nekaterih sodelavcev, ki bodo sodelovali v izvajanju projekta, kot so npr. lokalni strokovnjaki (trenerji, predavatelji), šolski delavci ali podobno in predvsem v državi prejemnici, ne moremo vnaprej vedeti, zanima nas ali je dovolj navesti le funkcijo, oziroma število oseb, ki bodo delali in kaj bodo delali?
Če v projektu planiramo koordinatorja kot zunanjega sodelavca in se kasneje njegov status spremeni v zaposlenega v organizaciji, ali bo možno predvidene stroške zunanjega sodelavca sorazmerno prikazati v njegovi plači?

 

Odgovor: Kjer imena in priimki zunanjih sodelavcev, ki bodo sodelovali pri projektu ter iz projekta prejemali plačilo, še niso znani, lahko navedete le število oseb, njihovo funkcijo ter opišete njihovo vlogo pri projektu. Pri prijavi projekta lahko v obrazcu št. 2 Finančni načrt projekta predvidene stroške koordinatorja sorazmerno navedete kot stroške zunanjega sodelavca v kategoriji Produkcijski stroški ter kot stroške zaposlenega v organizaciji v kategoriji Stroški dela in to delitev stroškov pojasnite v rubriki Opombe (razdelati in ovrednotiti posamezne postavke).

 

 

Vprašanje: V razpisni dokumentaciji in vzorcu pogodbe je navedeno, da so predmet razpisa projekti, ki bodo trajali od 1.1.2017 do 15.10.2019. V obrazcu št. 1 (vsebinski načrt projekta) pa je pri rubriki "Obdobje izvajanja projekta" označena opomba 2, za katero spodaj piše " 2 Prijavitelji prijavijo projekte, ki se bodo izvajali v 2016 in do 15. oktobra 2017". Domnevam, da gre v obrazcu št. 1 za pomoto, pa vseeno bi vas prosila za pojasnilo.

 

Odgovor: Predmet razpisa so projekti, ki bodo trajali od 1. 1. 2017 do 15. 10. 2019. V obrazcu št. 1 je pod opombo naveden napačen datum. Popravek bomo objavili na spletni strani ministrstva.

 

 

Vprašanje: Imamo vprašanja v zvezi ciljno aktivnostjo "krepitev delovanja organizacij, ki delujejo na področju enakosti spolov in promocija spoštovanja pravic žensk; ciljna skupina: lokalne organizacije" (sklop A2):
- zanima nas vaša opredelitev organizacij, ki delujejo na področju enakosti spolov, in ali se npr. pri tem naslanjate na katere dokumente?
- ali je potrebno krepiti organizacije, ki se neposredno ukvarjajo z omenjenim področjem ali pa lahko krepimo tudi organizacije, ki bi to področje šele želele razviti in se z njim ukvarjati?
- In bolj specifično: ali žensko podjetništvo glede na vaše opredelitve tudi spada na področje enakosti spolov?
Še vprašanje glede finančnega načrta, in sicer ali v postavke lahko dodajamo nove vrstice?

 

Odgovor: Pri opredelitvi organizacij se ne sklicujemo na konkretne dokumente. Gre za  organizacije, ki imajo v svojem poslanstvu, vizijah oziroma strategijah in drugih dokumentih opredeljeno načelo enakosti spola in delujejo na tem področju (npr. zagovorništvo enakosti spolov). Krepitev organizacij primarno mislimo na organizacije, ki že delujejo na tem področju dalj časa. Prijavitelj mora v projektni dokumentaciji glede na vsebino projektnega predloga sam opredeliti in pojasniti, kako povezuje žensko podjetništvo s ciljno aktivnostjo, ki jo je izbral.

 

V obrazec št. 2 Finančni načrt projekta lahko dodajate vrstice. Predlagamo, da jih dodajajte znotraj posamezne kategorije, če pa jih boste dodali na koncu posamezne kategorije, pa morate popraviti formule za seštevke.

 

 

Vprašanje: V zvezi z aktualnim Javnim razpisom za izvajanje projektov s področja mednarodnega sodelovanja nas zanima sledeče:
- ali je pri vprašanju 4.11. iz prijavnice mišljeno samo na slovenske partnerje v projektu, pri 4.12. pa samo na partnerske organizacije v partnerski državi?
- ali finančni načrt predvideva tudi razdelitev odhodkov po letih?
- kako razdeliti v finančnem načrtu strošek dela (zaposlitev koordinatorja projekta), bodisi predvideti samo v enem rezultatu bodisi sorazmerno razdeliti na vse rezultate, saj bi bil koordinator projekta zaposlen največji del trajanja projekta?
- ali mora datum trajanja projekta sovpadati s predvidenim trajanjem po razpisu (01.01.2017 - 15.10.2019) ali pa se lahko začetek (ali konec) projekta za kakšen mesec zamakne, zaradi optimizacije začrtanih projektnih aktivnosti in finančnega načrta?
- ker so v našem projektnem partnerstvu predvideni tudi javni zavodi oz. partnerji, ki lahko zagotovijo določen delež sofinanciranja projekta (med 15 - 20 %), nas zanima, če lahko že v samem štartu predvidimo vrednost projekta, ki je npr. večja od maksimalne vsote, ki jo zagotavlja MZZ RS, torej več kot 100.000 EUR po operaciji ali pa je 100.000 EUR maksimalen znesek, v katerem predvidimo finančni načrt, tudi če je sofinanciranje že vključeno?
- ali je DDV upravičen strošek?

 

Odgovor: Pri točki 4.11 Vključenost drugih slovenskih ali tujih organizacij v projektu prijavitelj navede vse organizacije, slovenske ali tuje, ki bodo pri projektu sodelovale in njihovo vlogo pri izvedbi projekta.
Pri točki 4.12. Vključenost partnerskih nevladnih in drugih organizacij, državnih organizacij in lokalnih skupnosti v partnerski državi v projektu prijavitelj navede partnerske organizacije v partnerski državi, ki bodo pri projektu vsebinsko sodelovale in priloži izjavo o sodelovanju, ki mora biti pripravljena in podpisana v skladu z navodili iz 5. točke 5. poglavja javnega razpisa.

 

V obrazcu št. 2 Finančni načrt projekta prijavitelj načrtujete stroške po rezultatih. V obrazcu za finančni načrt projekta prijavitelj ne navaja odhodkov po letih. Pri načrtovanju sredstev mora upoštevati dinamiko porabe sredstev po proračunskih letih (glej vzorec pogodbe), saj načrtovanih sredstev iz enega proračunskega leta v drugo proračunsko leto ni mogoče prenašati. V obrazcu št. 1 Vsebinski načrt projekta v točki 4.9. prijavitelj opredeli rezultate in aktivnosti ter opredeli obdobje izvajanja. To pomeni, da mora biti načrtovanje sredstev po rezultatih v finančnem načrtu usklajeno z vsebinsko in časovno opredelitvijo aktivnosti v vsebinskem načrtu projekta.

 

Strošek dela koordinatorja je potrebno ovrednotiti glede na njegovo vlogo pri projektu. Če bo vključen v vse rezultate, se njegov strošek dela sorazmerno razdeli na vse rezultate, sicer samo na tiste rezultate, kjer bo vključen. Pri vsebinskem in finančnem poročanju bo izvajalec moral dokazovati stroške koordinatorje z opravljenimi urami v obrazcu Evidenca opravljenega dela.

 

Začetek obdobja izvajanja projekta ni omejeno na dan 1. 1. 2017. Datum začetka izvajanja projekta je odvisno od začrtanih projektnih aktivnosti projekta. Omejitev velja pri datumu zaključka projekta, t.j. 15. 10. 2019, kjer zamik na kasnejši datum ni mogoč. Datum je vezan na oddajo zaključnega poročila o izvajanju projekta ter zadnjega izplačila sredstev v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.   

 

Prijavitelj mora obvezno, v skladu z navodili v finančnem načrtu projekta, poleg sredstev, ki jih za projekt razpisuje Ministrstvo za zunanje zadeve RS, navesti tudi ostale sofinancerje projekta. Ministrstvo bo projekte financiralo do vrednosti, ki so določene po posameznih sklopih. Če prijavitelj predvideva sofinancerje projekta, se skupna vrednost projekta sorazmerno poveča za ta del.

 

V finančnem načrtu mora biti opredeljena celotna vrednost projekta. Prijavitelj mora ločeno navesti prihodke v denarju, ki jih zagotovi ministrstvo, prihodke drugih javnih virov in prihodke iz lastnih virov. Kot lastnih virov ne sme prikazovati sredstev, ki jih je za isti namen pridobil iz drugih javnih sredstev.

 

Izvajalec pri poročanju v obrazec za finančno poročilo navede vse stroške projekta, tudi stroške, ki jih ne financira Ministrstvo za zunanje zadeve RS. Finančno poročilo mora vsebovati prikaz prihodkov in odhodkov po kategorijah iz finančnega načrta projekta, ki je priloga veljavni pogodbi. Izvajalec dokazuje le stroške, ki jih financira Ministrstvo za zunanje zadeve RS. Dokazil za stroške drugih financerjev izvajalec ne prilaga k finančnemu poročilu.

 

DDV je upravičen strošek projekta in se ga ne navaja posebej. Prijavitelj v obrazec  Finančni načrt projekta opredeli vse stroške vključno z DDV.

 

 

Vprašanje: V povezavi z javnim razpisom s področja MRS in HP bi rada še enkrat vprašala glede mladih,  od katere starosti dalje konkretno spadajo kot ciljna skupina pod sklop A2 (v povezavi s ciljno aktivnostjo v  4. alineji). Če sem prav razumela na delavnici, v tem sklopu razpisa pod termin mladi spadajo tudi otroci v starosti od prvega razreda dalje (torej od 6. oz. 7. leta starosti dalje)? Ali pa spadajo samo mladi od 15. do 29. let?

 

Odgovor: V povezavi s ciljno aktivnostjo v  4. alineji prijavitelj v projekt lahko vključi otroke in/ali mlade. Skladno s 1. členom Konvencije o otrokovih pravicah in prvim odstavkom 117. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih za otroka šteje oseba, ki še ni polnoletna oziroma še ni dopolnila osemnajst let. Skladno z opredelitvijo, ki jo uporabljajo Urad RS za mladino, Statistični urad RS in Zavod RS za zaposlovanje, so mladi mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta.

 

 

Vprašanje: V navodilih za izpolnjevanje finančnega načrta je navedeno, da se stroški dela in stroški potovanj nanašajo samo na zaposlene pri izvajalcu, ki delajo na projektu. Strošek dela zunanjih sodelavcev je upravičen pod produkcijskimi stroški. Zanima me, če so potni stroški in stroški namestitve zunanjih sodelavcev tudi upravičeni pod produkcijskimi stroški (v navodilih ni navedeno, zato se raje obračam s tem vprašanjem še na vas za pojasnilo).

 

Odgovor: Vsi stroški zunanjih sodelavcev sodijo v kategorijo produkcijskih stroškov, tudi potni stroški in stroški namestitve zunanjih sodelavcev.

 


Vprašanje: V zvezi z aktualnim Javnim razpisom za izvajanje projektov s področja mednarodnega sodelovanja nas zanima, ali se lahko kot partner v Sloveniji prijavi javna organizacija ali tudi samo nevladne organizacije? (točka 4. 11. prijavnica).

 

Odgovor: Nevladna organizacija, ki se bo prijavila na javni razpis, za partnerje lahko izbere katerokoli organizacijo iz Slovenije in navede njihovo vlogo pri projektu.  

 

 

Vprašanje: Ali strokovnjaki iz partnerske nevladne organizacije iz Slovenije sodijo med sodelavce na projektu (točka 3.3. vsebinskega načrta projekta) ali med zunanje sodelavce (točka 3.4)?

 

Če sodijo pod 3.4....  sodijo stroški njihovega dela v kategorijo produkcijskih stroškov. Ali je s temi nujno skleniti avtorsko/podjemno pogodbo tudi v primeru, da so zaposleni v partnerski organizaciji iz Slovenije?

 

V točki 4.8. je potrebno nanizati rezultate projekta. V prijavnih obrazcih v angleščini se navadno zahteva opis treh kategorij: output (npr. razvit program usposabljanja), outcome (npr. usposobljeno šolsko osebje), impact (npr. večja zaposljivost dijakov). Rezultat je mogoče razumeti kot output (konkretni projektni izdelki) ali kot outcome (neposredni vpliv na ciljno skupino, situacijo...).
Ali lahko definirate, kaj je v tem razpisu mišljeno pod terminom "rezultati"?

 

Če prijavitelj nastopa s partnerjem iz Slovenije, ali štejejo izkušnje obeh (točka 4.7. in 4.13 vsebinskega načrta) ali le prijavitelja?

 

Javni razpis v točki 5 navaja, da je vloga popolna, če vsebuje izpolnjene obrazce (1-4) in dokazila. Pod dokazila sodi Izjava prijavitelja o sodelovanju s tujimi partnerskimi organizacijami?
V isti točki razpisa je navedeno, da so priloge lahko v izbranih tujih jeziki. Če so v katerem drugem, je potrebno priložiti Delovni prevod. Iz prijavne dokumentacije je razvidno, da je edina zahtevana priloga: dokumentacija, ki potrjuje potrebo po projektu (4.5. vsebinskega opisa projekta). Ali to drži?

 

In še eno tehnično vprašanje...  JR določa, da vloga ne sme biti vezana v spiralo ali kako drugače. Verjetno zaradi predvidenega fotokopiranja... Ali je prijava, zložena v fascikl sprejemljiva?

 

Odgovor: Vse zunanje sodelavce na projektu, ki s prijaviteljem niso v delovnem razmerju in bodo sodelovali pri projektu ter iz projekta prejemali plačilo, izvajalec navede pod točko 3.4.

 

Če bodo zunanji sodelavci prejemali plačilo iz projekta, bo moral izvajalec, če bo projekt izbran za sofinanciranje, z njimi skleniti avtorsko/podjemno pogodbo, ki jo bo moral, v skladu z navodili za poročanje, priložiti pri zahtevku za plačilo stroškov. Če bo izvajalec imel sklenjeno pogodbo s partnersko nevladno organizacijo in bo partnerska organizacija plačala stroške sodelovanja svojim sodelavcem, v tem primeru, izvajalec ne sklepa posameznih avtorskih/podjemnih pogodb s temi posamezniki.

 

Izvajalec v projektu oblikuje predlog rezultatov odvisno od vsebine projekta. Rezultati so konkretni "outputi".
Pri ocenjevanju se upoštevajo samo reference prijavitelja.

 

Vloga se šteje za formalno popolno, če vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in dokazila od točke 1 do 5 v 5. poglavju javnega razpisa. Sem sodi tudi izjava prijavitelja o sodelovanju s tujimi partnerskimi organizacijami.

 

Obrazci in izjave morajo biti v celoti izpolnjeni v slovenskem jeziku. Izjeme so navedbe imen, krajev in drugih lastnih imen. Priloge k vlogi so lahko v tujem jeziku, pri čemer velja, da je za priloge, ki niso v angleškem, bosanskem, črnogorskem, hrvaškem ali srbskem jeziku, treba priložiti delovni prevod dokumenta na obrazcu Delovni prevod (obrazec št. 5). Edina zahtevana priloga k vlogi je dokumentacija pri točki 4.4. Prijavitelj lahko priloži tudi druge priloge po lastni presoji za katere se sam odloči, če bo priložil delovni prevod.

 

Prijavitelj projektno dokumentacijo lahko odda zloženo v registratorju.

 

 

Vprašanje: Zanima me, ali so v okviru aktivnosti dovoljene investicije (demonstracijskega tipa) in v kolikšni meri (glede na vrednost projekta).

 

Odgovor: Prijavitelj lahko prijavi projekt v okviru razpisanih vsebin, z zahtevanim številom ciljnih aktivnosti in z upoštevanjem navedenih ciljnih skupin. V okviru javnega razpisa je za posamezen projekt določena najvišja vrednost sofinanciranja s strani ministrstva. Ministrstvo spodbuja prijavitelje k iskanju drugih virov financiranja (npr. investicije) in ga z višino teh sredstev ne omejuje. Skladno z navodilom v obrazcu št. 2 Finančni načrt projekta, mora prijavitelj druge vire financiranja ustrezno opredeliti.

 

 

Vprašanje: Na vas naslavljamo vprašanje ali boste tudi v letu 2017, v okviru Mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije, razpisali Javni razpis za izvajanje projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja na Zahodnem Balkanu v letih 2017, 2018 in 2019? In če da, kdaj lahko pričakujemo objavo razpisa?

 

Odgovor: V letu 2017 Ministrstvo za zunanje zadeve RS ne načrtuje nobenega razpisa za izvajanje razvojnih projektov na Zahodnem Balkanu. 
Ministrstvo za zunanje zadeve RS je dne 7. 10. 2016 objavilo Javni razpis za izvajanje projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja v državah Zahodnega Balkana, Vzhodne Evrope, Podsaharske Afrike in Bližnjega vzhoda v obdobju od 2017 do 2019. V okviru tega razpisa je razpisan v sklopu A razpisano: A1 Varovanje okolja s poudarkom na trajnostnem upravljanju voda in gozdov na Zahodnem Balkanu. Obdobje izvajanja projektov je od 1. januarja 2017 do 15. oktobra 2019.

 

 

Vprašanje: V povezavi z javnim razpisom s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči imam vprašanje še glede prilog. In sicer me zanima, ali se sme k obveznim obrazcem priložiti še tudi kakšno drugo prilogo, npr. priporočilno pismo, kratek celostni povzetek projekta, ipd.

 

Odgovor: Prijavitelj lahko po lastni presoji priloži tudi druge priloge.

 

 

Vprašanje: Imamo prostor, ki ga zagotavljajo partnerji za zagon oz. izvajanje konkretne projektne aktivnosti - ali in na kakšen način to ovrednotimo v finančnem načrtu? Ali se to šteje kot sofinanciranje projekta z lastnimi oz. drugimi viri?

 

Odgovor: V primeru, da partnerji zagotovijo prostor in ne zaračunajo stroška najema oziroma uporabe, prijavitelj ta "prispevek" v obrazcu št. 2 Finančni načrt projekta navede pod kategorijo Materialni (in-kind/stvarni) vložki. Izvajalec navede vse materialne (stvarne, in-kind) vložke med trajanjem projekta v ocenjeni denarni protivrednosti. Ti vložki se ne prikazujejo na odhodkovni strani.
Če se partner odloči, da bo finančno prispeval k projektu, to pomeni, da projekt sofinancira. To prijavitelj v obrazcu št. 2 Finančni načrt projekta navede pod kategorijo Prihodki v denarju.
V obeh primerih se prispevek partnerja šteje kot sofinanciranje z drugimi viri.

 

 

Vprašanje: V razpisni dokumentaciji (konkretno v osnutku pogodbe o financiranju) je navedeno, da je obdobje nastanka upravičenih stroškov do 15. 10. 2019. Ali to pomeni, da morajo biti ti stroški tudi že nujno plačani do datuma 15. 10. 2019, ali pomeni, da so nastali do takrat in so lahko plačani še do 30. 10. 2019?

 

Odgovor: V skladu z razpisno dokumentacijo je obdobje nastanka upravičenih stroškov do 15. 10. 2019. Zadnji dan za posredovanje končnega poročila skupaj z zahtevkom za izplačilo je 30. 10. 2019. To pomeni, da morajo biti stroški, ki so nastali do 15. 10. 2019, plačani najkasneje do 30. 10. 2019. V skladu z navodilom za poročanje mora izvajalec ob končnem poročanju priložiti vsa dokazila o nakazilu sredstev vsem partnerskim organizacijam. Poznejša predložitev teh dokazil ni mogoča.