Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. Osnovni podatki o katalogu

 

Naziv organa: Ministrstvo za zunanje zadeve


Odgovorna uradna oseba: Dr. Miro Cerar


Datum prve objave kataloga: 14. 2. 2006


Datum zadnje spremembe: 8. 1. 2019

 

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen na sedežu Ministrstva za zunanje zadeve.
 
Naslov:
Prešernova cesta 25
SI-1001 Ljubljana
P. P. 481
Slovenija

 

Telefon: +386 1 478 2000

Faks: +386 1 478 2340, +386 1 478 2341
Elektronski naslov: info.mzz(at)gov.si, uradni e-poštni nabiralnik je gp.mzz(at)gov.si.


2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

 

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

 

Organigram

 

Na podlagi 41. člena Zakona o državni upravi (ZDU-1, Ur.l. RS, št. 113/2005-UPB4, s spremembami in dopolnitvami) Ministrstvo za zunanje zadeve opravlja naloge na področjih zunanjih zadev države, gospodarske diplomacije, vključno z usklajevanjem in uveljavljanjem ter zaščito gospodarskih interesov države v tujini, konzularne zaščite in mednarodnega prava, vključno s sklepanjem mednarodnih pogodb, mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, evropskih zadev ter usklajevanja stališč in sodelovanja z Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).

 

I. KABINET MINISTRA
Dr. Miro Cerar, minister
dr. Stojan Pelko, vodja kabineta

 

DRŽAVNA SEKRETARKA
Simona Leskovar, državna sekretarka

 

DRŽAVNI SEKRETAR
Dobran Božič, državni sekretar

 

1. SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI
v. d. vodje: Miriam Teresa Možgan

2. SLUŽBA ZA SODELOVANJE Z VLADO IN DRŽAVNIM ZBOROM
Katka Škof, vodja

3. SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO
mag. Brigita Brežnik, notranja revizorka

4. PROJEKTNA ENOTA ZA MEJE

Marko Vrevc, vodja

5. GENERALNI SEKRETAR STRATEŠKEGA FORUMA BLED

Peter Grk, vodja

 

VISOKA PREDSTAVNICA RS ZA NASLEDSTVO
dr. Ana Polak Petrič, visoka predstavnica

 

GLAVNI DIPLOMATSKI NADZORNIK
Andrej Grasselli, glavni diplomatski nadzornik

 

II. DIREKTORAT ZA SKUPNO ZUNANJO IN VARNOSTNO POLITIKO
Matej Marn, generalni direktor
 
1. SEKTOR ZA SKUPNO ZUNANJO IN VARNOSTNO POLITIKO
Jernej Müller, vodja
2. SEKTOR ZA STRATEŠKE ŠTUDIJE IN ANALIZE
dr. Stanislav Raščan, vodja

3. SEKTOR ZA SEVERNO IN LATINSKO AMERIKO TER KARIBE
Andrej Medica, vodja

4. SEKTOR ZA AFRIKO, BLIŽNJI VZHOD, AZIJO IN OCEANIJO
mag. Minca Benedejčič, vodja

5. SEKTOR ZA VZHODNO EVROPO, JUŽNI KAVKAZ, SREDNJO AZIJO IN ARKTIKO
Andreja Purkart Martinez,  vodja

6. SEKTOR ZA ŠIRITEV IN JUGOVZHODNO EVROPO
Alenka Košir, vodja

 

III. DIREKTORAT ZA ZADEVE EVROPSKE UNIJE
mag. David Brozina, generalni direktor

 

1. SEKTOR ZA SOSEDNJE DRŽAVE
Matej Andolšek, vodja

2. SEKTOR ZA EVROPSKE DRŽAVE
Gregor Šuc, vodja

3. SEKTOR ZA SPLOŠNE IN INSTITUCIONALNE ZADEVE
David Brozina, začasno vodenje

a. Oddelek za splošne in institucionalne zadeve
b. Oddelek za pravo zunanjih odnosov EU

4. SEKTOR ZA EVROPSKE VSEBINE
mag. Jasna Koblar, vodja

a. Oddelek za evropske vsebine
b. Oddelek za EU portal

 

IV. DIREKTORAT ZA MULTILATERALO, RAZVOJNO SODELOVANJE IN MEDNARODNO PRAVO
Sabina Stadler Repnik, generalna direktorica
 
1. SEKTOR ZA MEDNARODNE ORGANIZACIJE
Blažka Kepic, vodja

2. SEKTOR ZA ČLOVEKOVE PRAVICE
Vodja: dr. Marko Rakovec

3. SEKTOR ZA NATO IN MEDNARODNE OPERACIJE
Gaja Peric, vodja

4. SEKTOR ZA NOVE IZZIVE IN GROŽNJE
Vodja: Tatjana Miškova

5. SEKTOR ZA RAZVOJNO SODELOVANJE IN HUMANITARNO POMOČ
Vodja: Uroš Vajgl

6. SEKTOR ZA MEDNARODNO PRAVO
Borut Mahnič, vodja

 

V. DIREKTORAT ZA GOSPODARSKO IN JAVNO DIPLOMACIJO
mag. Alenka Suhadolnik, Generalna direktorica

 

1. SEKTOR ZA BILATERALNO GOSPODARSKO SODELOVANJE I
mag. Iztok Grmek, vodja

2. SEKTOR ZA BILATERALNO GOSPODARSKO SODELOVANJE II
Dejan Vladič, vodja

3. SEKTOR ZA JAVNO DIPLOMACIJO IN MEDNARODNO SODELOVANJE V KULTURI
Petra Kežman, vodja

 

VI. SEKRETARIAT
Damjan Bergant, generalni sekretar

 

1. DIPLOMATSKI PROTOKOL
Nataša Prah, vodja

a. Oddelek za ceremonial in korespondenco
b. Oddelek za privilegije in imuniteto
c. Prevajalski oddelek

2. KONZULARNA SLUŽBA
Šubičeva 10, 1001 Ljubljana
Tel.: +386 1 478 2305
Andrej Šter, vodja

a. Oddelek za varstvo interesov slovenskih državljanov v tujini, za mednarodno pravno pomoč in legalizacijo
b. Oddelek za vize in tujce

3. SLUŽBA ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO
mag. Aleksander Boh, vodja

a. Oddelek za aplikacije in podporo uporabnikom

b. Oddelek za sistem
c. Oddelek za informacijsko varnost in komunikacije

4. SLUŽBA ZA DOKUMENTACIJO IN TAJNE PODATKE
dr. Aleš Dobnikar, vodja

a. Oddelek za diplomatski arhiv
b. Oddelek za tajne podatke

5. KADROVSKA SLUŽBA
mag. Sašo Podlesnik, vodja

a. Oddelek za kadrovske postopke
b. Plačni oddelek

6. FINANČNO RAČUNOVODSKA SLUŽBA
Martina Andoljšek, vodja

a. Oddelek za notranjo službo
b. Oddelek za zunanjo službo

7. SLUŽBA ZA PRAVNE ZADEVE IN JAVNA NAROČILA
mag. Gregor Pelicon, vodja

8. SLUŽBA ZA NEPREMIČNINE, VARNOST IN LOGISTIKO

veleposlanik Vladimir Gasparič, v.d. vodje službe

a. Oddelek za varnost in logistiko

 

VII. DIPLOMATSKA PREDSTAVNIŠTVA IN KONZULATI

Predstavništva po svetu in informacije po državah

 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe ali oseb, pristojnih za posredovanje informacij
 

Uradne osebe:
mag. Gregor Pelicon, vodja Službe za pravne zadeve in javna naročila
Naslov: Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 478 2193
E-pošta: gregor.pelicon(at)gov.si

 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

2.d Seznam predlogov predpisov

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

  • Na podlagi tretjega, četrtega in petega odstavka 6. člena Zakona o potnih listinah  (ZPLD-1, Ur.l. RS, št. 29/2011-UPB4): a) lahko državljanu, ki v tujini stalno ali začasno prebiva ali je v tujini, pa se zaradi zdravstvenih ali drugih upravičenih razlogov ne more vrniti v državo, izda potni list tudi organ Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev; b) diplomatski in službeni potni list izda ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve; c) potni list za vrnitev izda organ Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev. Cene potnih listin so določene v Pravilniku o določitvi cene obrazcev potnih listin (Ur.l. RS, št. 65/13, s spremembami in dopolnitvami).
  • Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o društvih (ZDru-1, Ur.l. RS, št. 64/11-UPB2) o podelitvi statusa društva v javnem interesu odloči ministrstvo, pristojno za področje, na katerem društvo deluje.
  • Na podlagi prvega odstavka 18. člena Zakona o tujcih (ZTuj-2, Ur.l. RS, št. 45/2014-UPB1, s spremembami in dopolnitvami) vizume izdajajo diplomatska predstavništva in konzulati Republike Slovenije v tujini in v primerih, določenih v drugem odstavku 20. člena tega zakona, ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve. Vizumske informacije
  • Na podlagi 62. in 62.a člena Zakona o zunanjih zadevah (ZZZ-1, Ur.l. RS, št. 113/03 – UPB1, s spremembami in dopolnitvami) in Pravilnika o diplomatski, konzularni in službeni izkaznici (Ur.l. RS, št. 58/2005, 75/2009) ministrstvo za zunanje zadeve izdaja diplomatske, konzularne in službene izkaznice.
  • Na podlagi 1. člena Zakona o overitvi listin v mednarodnem prometu (ZOLMP, Ur.l. RS, št. 64/01) in Pravilnika o overitvah javnih listin, podpisov, rokopisov in prepisov oziroma fotokopij v diplomatskih in konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini (Ur.l. RS, št. 7/02) ministrstvo za zunanje zadeve overja javne listine, izdane v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: domače listine), ki so namenjene za uporabo v tujini, če se po pravu države, v kateri bodo uporabljene, zahteva njihova overitev, in če z mednarodno pogodbo ni določeno drugače. 

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Podatke o pomembnih novicah objavljamo na naših spletnih straneh (medijsko središče). Tako objavljene informacije so v celoti informacije javnega značaja. Gre za informacije, ki so oblikovane z namenom, da se predstavijo novosti. Informacije, ki še niso objavljene na omenjeni spletni strani, ali če posameznik ne uporablja interneta, lahko zahteva te informacije na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ, Ur.l. RS, št. 51/2006 – UPB2 s spremembami in dopolnitvami), po predpisanem postopku.

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja pri organu

 

- Dostop prek spletnega mesta www.mzz.gov.si. Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik Explorer, Mozilla ali Netscape. 

- Neposredni (fizični) dostop je možen v času poslovnih ur (od ponedeljka do četrtka med 9. in 15.30, v petek med 9. in 14.30) na sedežu ministrstva: Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, 1001 Ljubljana (zemljevid

- Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja: možen je dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički, na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk). 

 

Več o postopku za dostop do informacij javnega značaja najdete tukaj.

 

4. Stroškovnik

 

16., 17. in 18. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16). 

Informacije glede stroškov posredovanja informacij javnega značaja najdete tudi tukaj.

 

5. Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

 

Kaj naj naredim, preden odpotujem v tujino?

 

Kam lahko potujem z veljavno osebno izkaznico?

 

Katere dokumente priznavajo države članice Sveta Evrope za gibanje oseb pri prečkanju meja med državami članicami Sveta Evrope? (Konvencija SE, št. 25)

 

Kaj lahko diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije naredi za vas?

 

Česa diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije ne more storiti za vas?

 

Kaj naredim, če v državi ni diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije?

 

Kaj naj naredim, če izgubim potni list?

 

Ali začetek izdaje novih biometričnih potnih listov vpliva na pogoje potovanja državljanov Republike Slovenije v ZDA?

 

Kaj pomeni elektronska registracija pred potovanjem v ZDA (ESTA)?

 

Kaj pomeni nova uredba Evropske komisije, s katero se omejuje tekočine, ki jih lahko potniki prenesejo mimo kontrolnih točk na letalo?