Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister predstavil Poročilo o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči 2017 na Odboru za zunanjo politiko

Ljubljana, 23. januar 2019 – Danes je minister za zunanje zadeve dr. Miroslav Cerar na Odboru za zunanjo politiko v Državnem zboru predstavil Poročilo o mednarodnem  razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči za leto 2017. Uradna razvojna pomoč Republike Slovenije je znašala 67,23 milijona evrov, kar predstavlja 0,16 odstotka bruto nacionalnega dohodka (BND).

 

Slovenija je v letu 2017 zmanjšala obseg uradne razvojne pomoči, na kar je vplival predvsem manjši obseg tistih stroškov z oskrbo beguncev, ki se jih šteje v uradno razvojno pomoč; na delež uradne razvojne pomoči v BND pa tudi visoka rast BND v letu 2017 glede na leto prej.

 

Za večstransko pomoč je Slovenija namenila 67 % svoje uradne razvojne pomoči ali 45,12 milijona evrov, za dvostransko pomoč pa 33 % ali 22,11 milijona evrov. Večstranska razvojna pomoč je po izredni rasti v letu 2016, ki je znašala kar 40 %, v letu 2017 nekoliko zmanjšala (-7 %). Dvostranska pomoč se je v primerjavi z letom 2016 zmanjšala za 13 %.

 

V okviru dvostranske pomoči so se najbolj izrazito povečale oprostitve šolnin za študij študentov iz partnerskih držav na slovenskih visokošolskih zavodih. Nadaljevala se je tudi rast namenskih prispevkov preko mednarodnih organizacij, ki se je začela v letu 2016 s pričetkom vplačevanja v Instrument EU za begunce v Turčiji. Največji delež razpoložljive dvostranske pomoči Slovenija namenja regiji Zahodnega Balkana, v letu 2017 (tako kot leto prej) posamično največ Bosni in Hercegovini, per capita pa Črni gori.

 

Obseg humanitarne in postkonfliktne pomoči se je glede na leto poprej zvišal za 8 odstotkov in je znašal 2,2 milijona evrov.

 

Med prednostnimi vsebinami je bilo tudi v letu 2017 v ospredju področje izobraževanja (8,9 mio EUR). Med neprednostnimi vsebinami še vedno izstopa oskrba beguncev in migrantov, kljub znatnemu zmanjšanju glede na leto prej (0,8 mio EUR).

 

Izvajalci projektov dvostranskega razvojnega sodelovanja so pretežno slovenski subjekti, predvsem neposredni in posredni proračunski uporabniki, izvajalske ustanove, mednarodna organizacija s sedežem v Ljubljani (CEF) ter nevladne organizacije. Nujno humanitarno pomoč se izvaja izključno z namenskimi prispevki mednarodnim organizacijam. Tudi v letu 2017 v tem pogledu izstopa predvsem prispevek Instrument EU za begunce v Turčiji. Preko Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR) ter projektov, ki jih Slovenija financira preko UNIDO, se v dvostransko razvojno sodelovanje vključuje tudi slovensko gospodarstvo. Projekte preko CMSR praviloma sofinancirajo tudi partnerske države v razvoju, s čimer se povečuje tudi njihovo lastništvo nad lastnim razvojem, kar je eno od temeljih načel učinkovitosti pomoči.

 

Čeprav ni neposredno vezano na poročilo o MRS za leto 2017, je minister Cerar poslance obvestil, da je bila v letu 2018 zaključena prenova zakonodajnega in strateškega okvira mednarodnega razvojnega sodelovanja RS. Aprila 2018 je bil sprejet nov zakon, novembra podzakonski akt (uredba), v tem tednu pričakujemo sprejetje Strategije MRS in HP, ki jo je predvidela septembra 2017 sprejeta Resolucija. Odprta naloga ostaja še priprava in sprejetje akcijskega načrta za postopno rast uradne razvojne pomoči, ki je trenutno v usklajevanju. Slovenija bi namreč morala v skladu z mednarodnimi zavezami nadaljevati s prizadevanji za postopno povečevanje deleža BND za uradno razvojno pomoč, da bi do leta 2030 dosegla 0,33 odstotka BND.

 

Mednarodno razvojno sodelovanje predstavlja pomemben instrument zunanje politike in naložba, ki prinaša pozitivne rezultate tako Sloveniji v vlogi donatorice kot njenim partnerskim državam v razvoju. Z mednarodnim razvojnim sodelovanjem Slovenija tudi pomembno prispeva k varnosti in stabilnosti v regiji in bližnji soseščini ter krepi gospodarstvo v partnerskih državah.

 

Na podlagi Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije je Ministrstvo za zunanje zadeve v sodelovanju z vsemi relevantnimi deležniki pripravilo Poročilo o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za leto 2017. Pri tem je upoštevalo pravila Odbora za razvojno pomoč OECD za poročanje o uradni razvojni pomoči ter določila Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju RS do leta 2015, ki se je uporabljala do sprejema nove (t.j. septembra 2017).

 

S poročilom vladi, državnemu zboru, državnemu svetu in javnosti vsako leto transparentno predstavimo aktivnosti in dosežke Slovenije na tem področju v predhodnem letu.