Skoči na vsebino

NOVICA

DOKUMENTALIST VII/1 (1 delovno mesto) v MINISTRSTVU ZA ZUNANJE ZADEVE, Diplomatski protokol

Opis delovnih nalog:
- vodenje najzahtevnejših seznamov in pregledov;
- sodelovanje pri izdelavi najzahtevnejših gradiv s strokovnega področja;
- opravljanje enostavnih upravnih nalog;
- izdajanje potrdil iz zahtevnejših evidenc.

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava in pogoje v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih:
- najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja);
- najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj;
- znanje angleškega jezika na osnovni ravni;
- da osebi ni prenehalo delovno razmerje v državnem organu iz krivdnih razlogov na njeni strani.

 

Delo se opravlja v tajništvu Diplomatskega protokola.

 

Prijava mora vsebovati:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je izobrazba pridobljena;
2. pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal;
3. pisno izjavo kandidata:
- da je državljan Republike Slovenije;
- da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
- da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
- da pred nastopom dela soglaša z varnostnim preverjanjem;
4. pisno dokazilo o znanju angleškega jezika.

 

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas do 19.7.2019 (za čas nadomeščanja začasno odsotne javne uslužbenke), z dvomesečnim poskusnim delom.

 

ROK: 21. 6. 2018

Kandidati vloge posredujejo na naslov: kadrovska.mzz(at)gov.si . Dodatne informacije na tel. št. 478-2298 (ga. Vesna Rek Kovačič)