Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DELOVANJE SLOVENIJE KOT ČLANICE OECD

 

Organiziranost Republike Slovenije kot članice OECD je podobna kot v državah, ki so primerljive po velikosti in oddaljenosti od sedeža v Parizu. Za učinkovito delovanje RS v OECD poteka usklajevanje vsebinskih prioritet, stališč in udeležb v okviru:


Stalne medresorske delovne skupine za zadeve OECD na operativni ravni in
Stalnega predstavništva RS pri OECD v Parizu.


Koordinacija v prestolnici

 

Ministrstvo za zunanje zadeve je osrednja vladna točka za zadeve OECD. Za učinkovito predstavljanje stališč in uveljavljanje interesov Slovenije v okviru OECD je odločilno, da slovenski predstavniki v odborih predstavijo stališča, ki upoštevajo prioritete iz strateških dokumentov na nacionalni ravni in so predhodno usklajena med vsemi državnimi organi, na katere se posamezen predlog nanaša.

 

Za operativne naloge, povezane z delovanjem RS v OECD, je Vlada RS ustanovila Stalno medresorsko delovno skupino za zadeve OECD na operativni ravni (SMDS), ki jo glede na zastopanje v odborih OECD sestavljajo predstavniki ministrstev in vladnih služb, vodi pa jo nacionalni koordinator, veleposlanik Jožef Drofenik. SMDS celovito obravnava  aktualna vprašanja, ki se nanašajo na delovanje Slovenije v OECD in usklajuje stališča RS do dokumentov in drugih aktov OECD.

 

Temeljne naloge SMDS so:

 

- načrtovanje, usklajevanje, vodenje in spremljanje izvajanja nalog, ki izhajajo iz članstva v OECD;
- obravnavanje strateških vprašanj, povezanih s članstvom v OECD;
- oblikovanje stališč RS do posameznih dokumentov in drugih zadev OECD;
- obravnava skupnih vprašanj  OECD in EU ter uskladitev stališč; 
- določitev letnih prioritet RS v OECD;
- obravnava vsebinskih področij, ki zadevajo pristojnosti več resorjev in vladnih služb;
- usklajevanje dela med posameznimi ministrstvi in drugimi državnimi organi, ki sodelujejo pri zadevah OECD;
- uskladitev in določitev seznama odgovornih ministrstev in vladnih služb ter njihovih predstavnikov, ki zastopajo RS v posameznih odborih OECD;
- obravnava predlogov za posebne preglede in analize, ki niso vključene v redni program OECD in se ne krijejo iz članarine;
- obravnava predlogov za vključitev v prostovoljne programe OECD;
- obravnava predlogov za dogodke, misije in drugo sodelovanje z OECD;
- poročanje Vladi RS o uresničevanju obveznosti, ki izhajajo iz članstva ter seznanitev z morebitnimi zastoji in predlogi za ukrepanje.

 

SMDS se tekoče seznanja tudi z aktualnimi zadevami, ki jih na delovni ravni pripravljajo sekretariat in posamezni odbori OECD. Na ta način je mogoče zagotoviti pravočasno prepoznavanje problemov, usklajevanje interesov in pristojnosti med posameznimi resorji ter posledično učinkovitejše reševanje odprtih vprašanj.

 

Horizontalna področja OECD usklajuje s pristojnimi resornimi ministrstvi MZZ, znotraj njega Direktorat za gospodarsko diplomacijo. To so področja, ki zaradi vsebine presegajo področja dela posameznih resorjev in vladnih služb in za katera sta nujna povezovanje in usklajenost med posameznimi resorji.

 

Predstavniki RS na odborih so pristojne osebe, ki lahko kompetentno zastopajo stališča Slovenije za svoje področje. Ministrstva in drugi nosilni organi posameznih odborov morajo zagotoviti primerno strokovno-kadrovsko in finančno podporo za redno udeležbo v delovnih telesih OECD. Seznam nosilnih resorjev in oseb na podlagi predlogov ministrstev medresorsko uskladi SMDS. Aktivno sodelovanje pri delu odborov in v drugih aktivnostih OECD je eden od pogojev za delovanje Slovenije v OECD. Predstavniki Slovenije se na redne seje odborov aktivno vključujejo s posredovanjem stališč, strokovnih mnenj in praks. Prav tako je zaželena aktivna udeležba na okroglih mizah, posvetovanjih, forumih in drugih dogodkih v okviru OECD. Udeležba na sestankih odborov in delovnih skupin OECD in stališča se predhodno uskladijo na SMDS.

 

Slovenija je že vključena v nekatere prostovoljne programe, ki delujejo v okviru OECD:
- Center za izobraževanje, raziskave in inovacije – CERI,
- Program za mednarodno ocenjevanje učencev - PISA,
- Program skupnih ukrepov za lokalni razvoj gospodarstva in zaposlovanja – LEED,
- Center za učinkovita učna okolja – CELE,
- Svetovni forum za transparentnost in izmenjavo podatkov za davčne namene,
- Sheme OECD za potrjevanje sortnosti semena, ki se trži v mednarodnem prometu,
- projekt Upravljanje institucij v visokem šolstvu – IMHE,
- Poseben program za nadzor kemikalij in
- Odbor za jeklo. 

 

Posebni vsebinski pregledi, ki jih OECD pripravi za Slovenijo in niso del rednega programa dela OECD, se ne financirajo iz članarine OECD, temveč dodatno iz proračunske postavke naročnika. To so na primer teritorialni pregled, pregled inovacijske politike, pregled javnega sektorja ipd.

 

Za promocijo vloge in pomena OECD ter članstva Slovenije v tej organizaciji v javnosti skrbi MZZ v sodelovanju z Uradom Vlade RS za komuniciranje ter posameznimi ministrstvi in vladnimi službami.


 
Stalno predstavništvo RS pri OECD

 

Za zagotovitev optimalnega delovanja in zastopanosti pri OECD je Republika Slovenija ustanovila Stalno predstavništvo RS pri OECD s sedežem v Parizu (SP OECD), ki je začelo delovati oktobra 2010.

 

Naloge stalnega predstavništva so:

- zastopanje RS na Svetu OECD in njegovih stalnih odborih (izvršni odbor, proračunski odbor, odbor za zunanje zadeve);
- stalno sodelovanje in komunikacija s sekretariatom in direktorati OECD glede na prednostne vsebine in naloge RS v OECD;
- sodelovanje v koordinaciji držav EU v okviru OECD na ravni stalnih odborov in stalnih predstavništev;
- priprava ministrskega sveta OECD in odborov OECD na ministrski ravni;
- redno obveščanje prestolnice o obravnavanih zadevah na Svetu OECD, stalnih odborih ter o odprtih zadevah, povezanih z zastopanjem RS v OECD.


Koordinacija držav EU v OECD pomeni možnost za usklajevanje stališč in izmenjavo mnenj glede številnih vsebinskih vprašanj, ki se obravnavajo tako na ravni EU kot v OECD in vplivajo na več politik. Glede na dejstvo, da je s pristopom Slovenije in Estonije že 21 držav članic EU tudi članic OECD, je koristna dobra organizacija in enotna koordinacija zadev EU tudi v okviru OECD. MZZ v okviru svojih pristojnosti skrbi tudi za vsa skupna vprašanja OECD in EU.

 


Članarina

 

Način izračunavanja članarine so države članice OECD sprejele leta 2008 v okviru finančne reforme OECD in predstavlja del obveznih določil, h katerim Republika Slovenija mora pristopiti (članarina OECD ni predmet pogajanj). Ta za štiri  države pristopnice (Slovenijo, Čile, Izrael in Estonijo)  določa letno članarino za t. i. obvezni del (part I program) v višini 2,4 milijona  evrov, povečano za  predviden količnik usklajevanja proračuna OECD (1-2 %).

 

 

Glej tudi:


Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)

 

Pristopni poces