Skoči na vsebino

VSEBINSKA ZASNOVA KONFERENCE

 

Namen konference je okrepiti bilateralno sodelovanje z državami regije Latinske Amerike in Karibov (LAK), predvsem na gospodarskem in znanstveno-raziskovalnem področju, ter približati regijo širšemu krogu slovenskega prebivalstva s kulturnimi in promocijskimi dogodki.

 

Mednarodna konferenca Dan LAK v Ljubljani sovpada s svetovnim dnem voda (22. 3.), mednarodnim dnem gozdov (21. 3.), v tednu konference bo v Braziliji potekal tudi 8. Svetovni vodni forum.

 

Slovenija se, upoštevaje svoje naravne danosti (mdr. izrazito gozdnata dežela z več kot polstoletnimi izkušnjami sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, na območju katere potekata mednarodni povodji vodnih območij Donave in jadranskih rek z morjem), dejavno vključuje v poglobljeni zunanjepolitični dialog o okoljskih temah in z njimi povezanimi izzivi.

Pri tem pa upošteva prepletenost varnostnih, okoljskih, gospodarskih, razvojnih in drugih politik ter skladnosti teh politik za doseganje ciljev trajnostnega razvoja na svetovni ravni. Posebno pozornost namenja vprašanjem trajnostnega upravljanja virov pitne vode, zalog vode, vprašanjem suše, poplav, čezmejnemu upravljanju rek, kakor tudi sožitju biotske raznovrstnosti, turizma, energetike in drugih gospodarskih dejavnosti ter pomorske infrastrukture. Okoljska diplomacija, vključujoč spoznanja znanosti in gospodarstva, podporo razvoju in izobraževanju, predstavlja eno prednostnih področij slovenske zunanje politike. Okoljskim temam precej pozornosti namenjajo tudi države Latinske Amerike in Karibov, zato si obetamo živahno razpravo in iskanje možnih sinergij prihodnjega sodelovanja. 


PANELNE RAZPRAVE

 

Enodnevna konferenca bo vključevala tri panelne razprave (politični, gospodarski in sektorski vidik sodelovanja). Poudarke razprav pričakujemo na dvostranskem in medregionalnem sodelovanju ter možnostih krepitve le-tega na gospodarskem in znanstveno-raziskovalnem področju, kjer se sinergije kažejo predvsem pri tematikah okolja, voda, gozdov ter obnovljivih virov energije.

 

  • Prvi (politični) panel bo namenjen krepitvi dvostranskega in med-regionalnega sodelovanja, vlogi majhne države pri krepitvi le-tega ter sodelovanju v skupnih mednarodnih  iniciativah  in mednarodnih organizacijah, kjer z državami regije LAK delimo podobna stališča do mednarodnih tem.
  • Drugi (gospodarski) panel bo namenjen iskanju priložnosti in načinov za sodelovanje z državami regije. V uvodnem delu bo predstavljeno slovensko poslovno okolje in slovenska podjetja z interesom za regijo in z izkušnjami delovanja v regiji. V okviru panela bo Medameriška razvojna banka (IDB) predstavila možnosti vključevanja v svoje programe in projekte. Načrtujemo tudi predstavitev trgov držav in povezav LAK (mdr. Tihomorsko zavezništvo, Mercosur, Alba) ter možnosti za sodelovanje in vključevanje slovenskih poslovnih partnerjev in strokovne ekspertize. V primeru interesa udeležencev bodo organizirani tudi neposredni pogovori s posameznimi podjetji oziroma združenji. V okviru predstavitev slovenskih podjetij, združenj, institutov in ekspertize je predvidena tudi predstavitev pobude "Slovenija, zelena referenčna država v digitalni Evropi" (projekt vodi Ministrstvo za javno upravo RS).
  • Tretji panel bo namenjen sektorskemu sodelovanju, s poudarki na okoljski tematiki, sicer temi skupnega interesa z več državami LAK regije, na vodah in gozdovih ter na znanstveno-raziskovalnem in univerzitetnem sodelovanju. Predstavljena bo ekspertiza slovenskih institucij in organizacij s področja okolja in okoljskih tehnologij. Prav tako bodo države LAK predstavile svoje aktivnosti na tem področju (npr. projekt Colombia Bio).

 

Tematike sektorskega sodelovanja se dopolnjujejo z vsebinami, ki nas povezujejo tudi v mednarodnih organizacijah, med drugim pravice starejših, enakost spolov in izobraževanje.

 

Države LAK in slovenska podjetja, združenja in instituti so vabljeni k predstavitvi tudi na stojnicah v preddverju konferenčne dvorane.

 

 

UDELEŽENCI KONFERENCE

 

Na dogodku pričakujemo udeležbo visokih predstavnikov Slovenije, držav regije LAK, institucij EU (EK, EEAS, EU – LAC Fundacije), predstavnikov v regiji delujočih institucij (IDB), raziskovalnih centrov in združenj ter slovenskega gospodarstva, znanosti, politike, kulture ter diplomatskega zbora in častnih konzulov držav regije. Konferenco bo odprl gostitelj, zunanji minister in  podpredsednik Vlade RS Karl Erjavec.

 

Konferenca bo potekala v angleškem jeziku.

SPREMLJEVALNI PROGRAM

Ob robu konference je načrtovanih več kulturnih in promocijskih prireditev, namenjenih tako udeležencem dogodka kot slovenski javnosti, ki bodo potekali več dni. V sodelovanju z veleposlaništvi držav LAK načrtujemo dneve latinskoameriškega filma in kulture.

 

Na predvečer konference Dan LAK, v sredo 21. marca 2018, skupaj s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani v knjigarni Konzorcij v Ljubljani pripravljamo večer literature in kulture Latinske Amerike, v katerem bodo sodelovali  tudi ustvarjalci iz držav LAK, živeči v Sloveniji.